ΔΕΥΑΚ – 
Μείωση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ με ελάφρυνση στους λογαριασμούς νερού. Σημαντική εξέλιξη με πίεση και εισηγήσεις μήνες τώρα και του Γ.Πετκανά

Αμείωτο το ενδιαφέρον για την ΔΕΥΑΚ του Γιώργου Πετκανά, προέδρου της Επιχείρησης και ενεργού μέλους της ΕΔΕΥΑ.
Μείωση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ με ελάφρυνση στους λογαριασμούς νερού.

  • Ενημερωτικό σημείωμα για την σύσκεψη ΕΔΕΥΑ-ΔΕΗ

(Αθήνα, 4/9/2014)

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αθήνα, στα Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30). Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το τιμολόγιο με το οποίο η ΔΕΥΑ τιμολογεί τις εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ. Από την πλευρά της ΕΔΕΥΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρός της κ. Γ. Μαρινάκης Δήμαρχος Ρεθύμνης, ο κ. Μ. Παφίλης, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης και μέλος Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ο κ. Γ. Πετκανάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καστοριάς και μέλος Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και ο κ. Κ. Πελτέκης, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ. Από την πλευρά της ΔΕΗ συμμετείχαν ο κ. Λ. Καραλάζος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, ο κ. Ε. Καρακατσάνης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Marketing και Ενεργειακών Υπηρεσιών και η κ. Π. Αμανατίδου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι ΔΕΥΑ σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις των εγκαταστάσεών τους σε ηλεκτρική ενέργεια χρεώνονται σήμερα από τη ΔΕΗ με το εμπορικό τιμολόγιο (τιμολόγιο γενικής χρήσης) και όχι με το Βιομηχανικό όπως θα έπρεπε, αφού οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις τους που αφορούν σε Ύδρευση, Αποχέτευση, Άρδευση, Αφαλάτωση και Τηλεθέρμανση είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διότι αποτελούν τεχνικοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται (άρθρο 17 παρ. 1 Ν.3982/11 ΦΕΚ – 143 Α/17-06-2011).

Από τα στελέχη της ΔΕΗ διευκρινίσθηκε ότι σε ό,τι αφορά στα τιμολόγια της Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) Γ21 ή Γ22, με τα οποία τιμολογούνται οι καταναλώσεις των παροχών των ΔΕΥΑ οι χρεώσεις τόσο στο ανταγωνιστικό όσο και στο ρυθμιζόμενο σκέλος είναι πλέον ίδιες με αυτές των αντίστοιχων Βιομηχανικών Τιμολογίων (Γ21Β ή Γ22Β).

Στην συνέχεια τέθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΔΕΥΑ το αίτημα της επαναφοράς του Αγροτικού Τιμολογίου Άρδευσης Τ33/ΧΤ για τις γεωτρήσεις άρδευσης, οι οποίες μετά την εφαρμογή του Ν.3852/10 («Καλλικράτης» περιήλθαν στις ΔΕΥΑ και λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) εφαρμόσθηκε γι’ αυτές το επαγγελματικό τιμολόγιο αντί του Αγροτικού, με δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των ΔΕΥΑ, ενώ οι γεωτρήσεις έχουν την ίδια χρήση με την προηγούμενη (αγροτική χρήση).
Το αίτημα της ΕΔΕΥΑ έγινε δεκτό από τους εκπροσώπους της ΔΕΗ.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Γ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο με αριθμό πρωτοκόλλου 7443/468/Φ15/09-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην ΚΥΑ 3137/2012 (ΦΕΚ Β’ 1048/2012) όπου αναφέρεται ότι “Βιομηχανικό χαρακτήρα έχουν και οι εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού”.

Επίσης, ο Πρόεδρος αναφερόμενος στις διατάξεις της «Αριθμ.  οικ.2219/146/Φ.15/12(ΦΕΚ584Β/2-3-2012)ΚΥΑ: Μηχανολογικές  εγκατα-στάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται  στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν.3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών  δραστηριοτήτων και  επιχειρηματικών  πάρκων  και  άλλες  διατάξεις» τόνισε ότι θα πρέπει να χορηγηθεί βιομηχανικό τιμολόγιο και στις εγκαταστάσεις μεταφοράς νερού μέσω αγωγών  (αντλιοστάσια).

Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις Βιολογικών Καθαρισμών και εγκαταστάσεων μεταφοράς νερού μέσω αγωγών  (αντλιοστάσια), που λειτουργούν στο δίκτυο της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) η ΔΕΗ δέχθηκε να αποστείλουμε τον αριθμό των παροχών των μονάδων Βιολογικών Καθαρισμών, εγκαταστάσεων μεταφοράς νερού μέσω αγωγών (αντλιοστάσια), είτε αφορούν ύδρευση είτε άρδευση είτε αφαλάτωση είτε τηλεθέρμανση είτε αποχέτευση και είναι θετική στην εξέταση και επίλυση του θέματος, αφού εξετάσει την κάθε περίπτωση. Στα τιμολόγια Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) δεν υπάρχει διάκριση στην τιμή του ανταγωνιστικού μέρους σε βιομηχανική και εμπορική χρήση. Η διαφοροποίηση στην τιμή έγκειται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.), η οποία θα επιφέρει μείωση στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ύψους δέκα τοις εκατό (10%). Οι τιμές όμως χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Η.

Τέλος, από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καστοριάς κ. Γ. Πετκανά τέθηκε το θέμα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου της ένταξης των δραστηριοτήτων των ΔΕΥΑ σε διαφορετικό ΣΤΑΚΟΔ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, δηλ. της μετάταξής τους στην «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» με βάση τον Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (Κεφάλαιο Γ’, ΣΤΑΚΟΔ) και την διαγραφή τους από το (Κεφάλαιο Ε’, «ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ». Οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ ήταν θετικοί στη συνεργασία με την ΕΔΕΥΑ για την επίλυση αυτού του θέματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κάθε ΔΕΥΑ θα πρέπει να αποστείλει στην ΕΔΕΥΑ ηλεκτρονικά (e-mail: info@edeya.gr) μέχρι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. Το σύνολο των αριθμών των παροχών των γεωτρήσεων, οι οποίες λόγω του Καλλικράτη περιήλθαν στη ΔΕΥΑ και από αρδευτικό τιμολόγιο χρεώνονται σήμερα με επαγγελματικό, ενώ η χρήση τους παραμένει αρδευτική. Αφορά γεωτρήσεις συνδεμένες είτε στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης είτε στο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)

2. Το σύνολο των αριθμών των παροχών των Βιολογικών Καθαρισμών (ΕΕΛ) οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)

3. Το σύνολο των αριθμών των παροχών των αντλιοστασίων ακαθάρτων, ύδρευσης, άρδευσης, τηλεθέρμανσης ή αφαλάτωσης συνδεδεμένοι στο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)

Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 12,Σεπτέμβριος, 2014, 8:54 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr