Εφορία: Πώς θα κλείσετε «αμαρτίες» του παρελθόντος με 100 δόσεις

Υποβάλλετε μέχρι 26 Μαϊου διορθωτικές δηλώσεις για φόρους παρελθόντων ετών και εξοφλήστε τα ποσά που θα προκύψουν έως και σε 100 δόσεις.

Εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 26 Μαϊου εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΑΠ, φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, λοιπών φόρων και τελών για έτη μέχρι και το 2014 και να πληρώσουν τα ποσά που θα προκύψουν είτε εφάπαξ με ολική απαλλαγή από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με «κούρεμα» από 30% έως και 90% σε πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση κρύβεται πίσω από το κείμενο μιας διάταξης που έχει περιληφθεί στο άρθρο 4 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4321/2015 για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ., τα Τελωνεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια γενικευμένη ρύθμιση «περαίωσης» εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων που αφορά περιόδους έως την 31η-12-2014.

Η διάταξη με την οποία προβλέπεται η «περαίωση» όλων αυτών των υποχρεώσεων είναι αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, η οποία ορίζει τα εξής: «Στη ρύθμιση του άρθρου 1 (σ.σ. στη ρύθμιση των 100 δόσεων) δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014».

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι, οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν παραλείψει να υποβάλουν δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών ή κληρονομιών ακινήτων, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων για παρελθόντα έτη, μέχρι και το 2014 μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, για τα έτη αυτά, και να δηλώσουν τα ποσά που απέκρυψαν από την Εφορία πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους είτε εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 30%-90% στα πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής.

Μεταξύ άλλων με τη ρύθμιση αυτή πολλοί επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και λοιποί φορολογούμενοι θα γλιτώσουν εν όλω ή εν μέρει από τα βαριά πρόστιμα που κινδυνεύουν να χρεωθούν σε περίπτωση που οι παραβάσεις τους εντοπιστούν από φορολογικό έλεγχο.

Ποιοι φόροι ρυθμίζονται

Εντός των προσεχών ημερών η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη θα εκδώσει απόφαση με την οποία θα καθορίζει πλήρως όλες τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο νόμος 4321/2015, για τον τρόπο εξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με την απόφαση της κας Βαλαβάνη, με το νόμο 4321/2015 μπορούν να ρυθμιστούν – είτε εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις είτε σε 2 – 100 μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις – οι εξής κατηγορίες οφειλών προς το Δημόσιο:

1) Όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας έως και την 1η-3-2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή. Όλα αυτά τα χρέη μπορούν να εξοφληθούν είτε εφάπαξ με πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων, είτε σε μηνιαίες δόσεις, με πολλά εναλλακτικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν εκπτώσεις από 30% έως και 90% στις προσαυξήσεις και τους τόκους. Οι εκπτώσεις κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των μηνιαίων δόσεων που θα επιλέξετε. Ο ανώτατος αριθμός των δόσεων είναι 100 για όλα τα χρέη (βλ. σχετικό πίνακα). Σε περιπτώσεις χρεών τα οποία περιλαμβάνουν ποσά πρόσθετων φόρων τα οποία βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ελέγχων λόγω διαπίστωσης παραβάσεων μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων, τα ποσά των πρόσθετων αυτών φόρων θα εντάσσονται στο ολικό (100%) ή μερικό (30%-90%) «κούρεμα» που προβλέπει η ρύθμιση.

2) Όλοι οι φόροι και όλες οι επιβαρύνσεις των παραπάνω περιπτώσεων που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στο χρονικό διάστημα από την 2α-3-2015 έως και την 26η Μαϊου 2015 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση) εφόσον υπήρχε υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησής τους μέχρι και την 1η-3-2015. Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 26 Μαϊου εκπρόθεσμες δηλώσεις για απλήρωτους φόρους των παραπάνω κατηγοριών και τα ποσά των οφειλών που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές θα μπορούν να τα εξοφλήσουν είτε εφάπαξ με απαλλαγή από το σύνολο των πρόσθετων φόρων εκπρόθεσμης υποβολής, είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με μερική απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής, κλιμακούμενη σε ποσοστά από 30% έως και 90% αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξουν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπαχθεί και ο ΕΝΦΙΑ του 2014 που ακόμη δεν έχει βεβαιωθεί λόγω μη υποβολής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014. Μπορεί επίσης να υπαχθεί και ο ΕΝΦΙΑ που δεν έχει ακόμη βεβαιωθεί λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης Ε9 για το έτος 2014. Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις Ε9 έτους 2014 μέχρι τις 26 Μαϊου και ο ΕΝΦΙΑ που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές θα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 30%-90% στους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

3) Όλες οι οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι τις 26 Μαϊου 2015 και αφορούν:

α) φόρους για εισοδήματα ετών μέχρι και το 2013,

β) ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους περιόδων μέχρι 31-12-2014

γ) φόρους κατοχής ακίνητης περιουσίας, φόρους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίοι αφορούν υποθέσεις μέχρι 31-12-2014.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη κι αν οι κανονικές προθεσμίες καταβολής τους δεν έχουν λήξει μέχρι και τις 26 Μαϊου! Αρκεί να αφορούν έτη μέχρι και το 2013, εφόσον είναι φόρος εισοδήματος, ή έτη μέχρι και 31-12-2014 εφόσον είναι ΦΠΑ, ΦΜΥ, λοιποί παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι και πάσης φύσεως φόροι ακινήτων. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις για τους φόρους αυτούς ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις για τους φόρους αυτούς μπορούν μέχρι 26 Μαϊου να υποβάλουν αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις και να πληρώσουν τα ποσά που θα προκύψουν είτε εφάπαξ χωρίς καμία επιβάρυνση με πρόσθετο φόρο εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 30%-90% επί των πρόσθετων φόρων εκπρόθεσμης υποβολής.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, ακόμη και το «χαράτσι» του έτους 2013 το οποίο επιβλήθηκε στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα χιλιάδων φορολογουμένων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ αλλά λόγω μη καταβολής του βεβαιώθηκε πρόσφατα από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ χωρίς καμία προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 30%-90% επί των προσαυξήσεων.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 19,Απρίλιος, 2015, 1:30 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr