Προσκλήσεις ΟΓΑ προς επιχειρηματίες του τουρισμού και του θεάτρου

Τέσσερις προσκλήσεις συνεργασίας προς επιχειρηματίες του θεάτρου, τουριστικών καταλυμάτων, ιαματικών πηγών και τουριστικών γραφείων εξέδωσε ο ΟΓΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων του.
Σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στον Οργανισμό μέχρι 30 Ιουνίου 2015.
Προς επιχειρηματίες του θεάτρου
Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια του προγράµµατος
∆ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας, θα διανείµει
συνολικά 90.000 ∆ελτία Θεάµατος για τη θερινή θεατρική περίοδο 2015 και τη
χειµερινή περίοδο 2015-2016,για παραστάσεις που θα δοθούν σε πόλεις όλων των
νοµών της χώρας, από συµβεβληµένες θεατρικές επιχειρήσεις.
Όσοι θεατρικοί επιχειρηµατίες ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα και να
συµπεριληφθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο των συµβεβληµένων µε τον ΟΓΑ
θεατρικών επιχειρήσεων, µπορούν να ενηµερωθούν για τους όρους του Προγράµµατος
και να προµηθευτούν το ειδικό έντυπο της Αίτησης/Υπεύθυνης ∆ήλωσης Συµµετοχής
και το Ιδιωτικό Συµφωνητικό από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράµµατα
Αγροτικής Εστίας).
H Αίτηση – ∆ήλωση Συµµετοχής, το Ιδιωτικό συµφωνητικό και τυχόν συνοδευτικά
δικαιολογητικά, υπογεγραµµένα νοµίµως θα υποβάλλονται ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως,
µέχρι την 30-6-2015 (ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ. εισερχοµένου
ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ
Προς επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων
Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια του Προγράµµατος Κοινωνικού
Τουρισµού έτους 2015, θα διανείµει συνολικά 85.000 ∆ελτία, προκειµένου οι ασφαλισµένοι
του να πραγµατοποιήσουν 6ήµερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε συµβεβληµένα τουριστικά
καταλύµατα όλης της χώρας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν:
• Ξενοδοχεία όλων των µορφών και τάξεων
• Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια/∆ιαµερίσµατα, εξαιρουµένων των ενοικιαζοµένων δωµατίων/
διαµερισµάτων ενός κλειδιού
• Επιπλωµένες κατοικίες- επαύλεις
όλα µε ιδιαίτερο λουτρό και κλιµατισµό/ κεντρική θέρµανση, εντός των δωµατίων, καθώς
και
• Οργανωµένες κατασκηνώσεις (camping) µε θέση σκηνής ή τροχόσπιτου
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, θα υλοποιηθεί το έτος 2015 και το
Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού που απευθύνεται σε 15.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι
οποίοι επιπλέον της διαµονής, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν δωρεάν µέχρι
και τέσσερις (4) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις συµβεβληµένων ιαµατικών πηγών ή σε
υδροθεραπευτήρια που βρίσκονται εντός των συµβεβληµένων τουριστικών µονάδων.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού έχουν όλες οι προαναφερόµενες
κατηγορίες καταλυµάτων, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε λουτροπόλεις ή σε περιοχές
κοντά σε εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών ή διαθέτουν υδροθεραπευτήριο εντός της µονάδας
τους. Η συµµετοχή δηλώνεται στην ίδια αίτηση µε τον Κοινωνικό Τουρισµό.
Όσοι επιχειρηµατίες Τουριστικών Καταλυµάτων, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και
ενδιαφέρονται να συνάψουν σύµβαση µε τον ΟΓΑ, προκειµένου να δέχονται στα καταλύµατά
τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισµού ή και δικαιούχους του Ιαµατικού Τουρισµού,
µπορούν να ενηµερωθούν για τους όρους των Προγραµµάτων (Προϋποθέσεις- ∆ιαδικασίες
Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράµµατα
Αγροτικής Εστίας).
Η Αίτηση–∆ήλωση Συµµετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata-aitiseis, εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη
µορφή της µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, ταχυδροµικά ή
ιδιοχείρως µέχρι την 30-6-2015 (ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ.
εισερχοµένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ
Προς επιχειρηματίες ιαματικού τουρισμού
Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στο πλαίσιο του προγράµµατος
Κοινωνικού Τουρισµού, οργανώνει το Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού που θα
εφαρµοσθεί σε όλους τους νοµούς της χώρας. ∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι
15.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγµατοποιήσουν δωρεάν µέχρι και 4 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Ιαµατικών
Πηγών, παράλληλα µε τις διακοπές τους (µέχρι 5 διανυκτερεύσεις) σε συµβεβληµένο
τουριστικό κατάλυµα.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής:
α) Βεβαίωση Προσωρινής Λειτουργίας Υδροθεραπευτηρίου από την αρµόδια
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει υποβληθεί αίτηµα στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού για τη χορήγηση της ανωτέρω
Βεβαίωσης.
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 για απασχόληση Ιατρού στην εγκατάσταση της
Ιαµατικής Πηγής.
Όσες επιχειρήσεις Ιαµατικών Πηγών, ενδιαφέρονται να συνάψουν σύµβαση µε τον ΟΓΑ,
προκειµένου να δέχονται στις εγκαταστάσεις τους δικαιούχους του Προγράµµατος
Ιαµατικού Τουρισµού, µπορούν να ενηµερωθούν για τους όρους του Προγράµµατος
από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράµµατα Αγροτικής Εστίας).
Η Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµετοχής θα υποβάλλεται σε έντυπη µορφή µε τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως
µέχρι την 30-6-2015 (ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ. εισερχοµένου
ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ.
Προς επιχειρηματίες τουριστικών γραφείων
Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια του Εκδροµικού
Προγράµµατος έτους 2015, θα διανείµει συνολικά 49.000 ∆ελτία προκειµένου οι
ασφαλισµένοι του να πραγµατοποιήσουν µονοήµερη ή διήµερη ή τριήµερη
εκδροµή µέσω συµβεβληµένων µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ τουριστικών γραφείων όλης της
χώρας.
Ειδικότερα, ο αριθµός δικαιούχων ανά τύπο εκδροµής ορίζεται ως εξής:
Μονοήµερες εκδροµές: 32.000 άτοµα
∆ιήµερες εκδροµές: 10.000 άτοµα
Τριήµερες εκδροµές: 7.000 άτοµα
Όσοι επιχειρηµατίες Τουριστικών Γραφείων (Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισµού),
ενδιαφέρονται να συνάψουν σύµβαση µε τον ΟΓΑ, προκειµένου να συµµετέχουν οι
δικαιούχοι του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ σε εκδροµές που διοργανώνουν, µπορούν να
ενηµερωθούν για τους όρους του Προγράµµατος (Προϋποθέσεις- ∆ιαδικασίες
Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) και να προµηθευτούν το ειδικό έντυπο Αίτησης-
Υπεύθυνης ∆ήλωσης Συµµετοχής, από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr
(Προγράµµατα Αγροτικής Εστίας).
Η Αίτηση – ∆ήλωση Συµµετοχής, θα υποβάλλεται σε έντυπη µορφή µε τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραµµένη νοµίµως, ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως,
µέχρι την 30-6-2015 (ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου ή αρ. πρωτ.
εισερχοµένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ.
Δημοσιεύτηκε απο τον στις 13,Ιούνιος, 2015, 10:54 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr