Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Συνοπτικά:

Δ.Π.Θ.: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Α. Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Βιολογία Οργανισμών, Συστηματική και Οικολογία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00001404845.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή(CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη, Έβρος Θράκης.
Πληροφορίες στο τηλ. 25510 30610.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-09-2016.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) και του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (με έδρα την Πάτρα), ως εξής:

Α)Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 698/Γ’/20-7-2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001414130, ΑΔΑ: ΨΠΨΠ469ΒΠΘ-4Ο9

Β)Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας, Υλικών και Εμβιομηχανικής
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εμβιομηχανική, Βιοϋλικά και Τεχνητά Όργανα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μηχανική Συμπεριφορά, την Συμβατότητα και την Τεχνολογία τους». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 655/Γ’/12-7-2016.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001414245, ΑΔΑ: 7ΧΖΗ469Β7Θ-ΗΜΔ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες του παραπάνω Τμημάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών
Α)Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο)

Πληροφορίες στα τηλ.: 26410 74112, 26410 74138, 26410 74110,
Ε-mail: gramdpfp@upatras.gr esiamos@upatras.gr,
Ιστότοπος: www.env.upatras.gr,

Β)Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας, Υλικών και Εμβιομηχανικής
Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 969400, 2610 969402, 2610 969403.
Ε-mail: secretar@mech.upatras.gr,
Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-09-2016.

Α.Δ.Αιγαίου: Πρόσληψη 98 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στην Π.Ε. Πειραιά, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών της στους Νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ)
2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1ΠΕ Γεωτεχνικός-Γεωλόγος
4ΠΕ Γεωτεχνικοί –Δασολόγοι
1ΠΕ Αρχιτέκτονας
1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος
1ΤΕ Δασοπόνος
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1ΤΕ Πληροφορικός
1ΔΕ Γεωτεχνικός-Δασοφύλακας
3ΔΕ Διοικητικοί-Γραμματείς
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
1ΤΕ Δασοπόνος
1ΔΕ Γεωτεχνικός-Δασοφύλακας
ΚΩΣ
1ΤΕ Δασοπόνος
1ΔΕ Γεωτεχνικός-Δασοφύλακας

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ)
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1ΠΕ Γεωτεχνικός-Γεωλόγος
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (κατά προτίμηση με εμπειρία σε έλεγχο υλικών/σκυροδέματος)
2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
1ΤΕ Πληροφορικός
3ΔΕ Διοικητικοί-Γραμματείς

ΑΝΔΡΟΣ

2ΔΕ Γεωτεχνικοί –Δασοφύλακες
ΚΕΑ
1ΔΕ Γεωτεχνικός-Δασοφύλακας

ΣΙΦΝΟΣ
1ΔΕ Γεωτεχνικός-Δασοφύλακας

Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1ΠΕ Γεωτεχνικός Δασολόγος
1ΠΕ Γεωτεχνικός-Γεωλόγος ή Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων
1ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (κατά προτίμηση με εμπειρία σε έλεγχο υλικών/σκυροδέματος)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
1ΠΕ Χημικός Μηχανικός
1ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός
2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
1ΠΕ Πληροφορικός
1ΤΕ Δασοπόνος
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
5ΔΕ Διοικητικοί -Γραμματείς

ΣΑΜΟΣ
2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2ΠΕ Γεωτεχνικοί –Δασολόγοι
2ΤΕ Δασοπόνοι
2ΔΕ Γεωτεχνικοί-Δασοφύλακες
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού –Επιμελητής
ΙΚΑΡΙΑ
1ΤΕ Δασοπόνος
1ΔΕ Γεωτεχνικός-Δασοφύλακας
ΧΙΟΣ
2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)
2ΠΕ Γεωτεχνικοί –Δασολόγοι
2ΤΕ Δασοπόνοι
1ΤΕ Μηχανικός
1ΤΕ Πληροφορικός
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού –Επιμελητής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του Ν.3528/2007,78 και 182 τουΝ.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’) και 9, παρ. 22του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 49629/11-07-2016 Γνωστοποίηση της Α.Δ. Αιγαίου» στην ταχ. διεύθυνση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού, Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς.
Πληροφορίες στο τηλ. 213 2026824.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-07-2016 έως και 02-09-2016.
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Πρόσληψη 39 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και στο Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες Δ.Υ., συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
5ΠΕ Κοινωνιολόγοι
5ΠΕ Ψυχολόγοι
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
5ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Β) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
8ΠΕ Πληροφορικοί
1ΤΕ Πληροφορικός
8ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι/ες υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. και Ν.Π.∆.∆., εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη
(σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα) με τα συνημμένα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. 23166/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς/αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Σταδίου 27, Τ.Κ.101 83, Αθήνα.
Πληροφορίες στο τηλ. 213 1364608.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-07-2016 έως και 19-08-2016.

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Πρόσληψη 19 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών στη νεοσύστατη ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες Δ.Υ. καθώς και Περιφέρειες, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
8ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2ΠΕ Πληροφορικοί
5ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
4ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι/ες υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Περιφερειών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη
(σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα) με τα συνημμένα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. 23165/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς/αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Σταδίου 27, Τ.Κ.101 83, Αθήνα.
Πληροφορίες στο τηλ. 213 1364608.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-07-2016 έως και 19-08-2016.

EIGE: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), σύμφωνα με το Α.Π. 5276/7-7-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση υπαλλήλου με στοιχεία:
EIGE/2016/CA/09 (FG3) Administrative Agent – ICT & Project Team Support

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eige.hr@eige.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2016
(ώρα Bίλνιους 13.00μ.μ.).

Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή του Τομέα Χειρουργικής, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική Θώρακος»
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1516018115/26-2-16

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλ. 210 7462003 και 210 7462052, στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-08-2016.

Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

1)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ. 210 7462003 και 210 7462052

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516018111/26-2-16/17-2-16 (ΑΔΑ: ΨΠΙ546ΨΖ2Ν-9ΔΞ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία»
Αρ. Προκήρυξης: 1516018121/26-2-16/17-2-16 (ΑΔΑ: 6Α3Υ46ΨΖ2Ν-ΞΜΥ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»
Αρ. Προκήρυξης: 1516018120/26-2-16/17-2-16 (ΑΔΑ: 76Π946ΨΖ2Ν-ΓΞΥ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 1516018117/26-2-16/17-2-16 (ΑΔΑ: ΨΒΞ946ΨΖ2Ν-2ΞΞ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία»
2) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα, Τ.Κ. 106 78, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3688949
Αρ. Προκήρυξης: 1516018124/26-2-16/18-2-16 (ΑΔΑ: Ω6ΚΣ46ΨΖ2Ν-ΚΜΔ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Δίκαιο της Ε υρωπαϊκής Ένωσης»

Γ)ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημίας 45, Τ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3688645-7
Αρ. Προκήρυξης: 1516018122/26-2-16/19-2-16 (ΑΔΑ: 633Ε46ΨΖ2Ν-ΡΙΒ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο»

Δ)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210 7274658
Αρ. Προκήρυξης: 1516018107/26-2-16/12-2-16 (ΑΔΑ: 73ΛΟ46ΨΖ2Ν-Σ5Ξ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Βιοποικιλότητα και Οικολογία Πληθυσμών».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-08-2016.

Ε.Κ.Π.Α.: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ. 210 7462002
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ Αρ. Προκήρυξης: 1516019480/10-3-16/17-2-16 (ΑΔΑ: ΨΞΘΓ46ΨΖ2Ν-Ρ4Ψ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Μαιευτική – Γυναικολογία – Ενδοσκοπική Χειρουργική»

2)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, τηλ. 210 7276031 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Αρ. Προκήρυξης: 1516018640/2-3-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΗΦ46ΨΖ2Ν-ΡΜΔ) 1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:«Ειδική Προπονησιολογία της Καλαθοσφαίρισης» ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Προκήρυξης: 1516018639/2-3-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΕ246ΨΖ2Ν-ΤΘ7)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασικός Αθλητισμός-Αθλητικοί Δρόμοι» ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ Αρ. Προκήρυξης: 1516018641/2-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΣΙΩ46ΨΖ2Ν-4Γ6)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Γυμναστική». ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αρ. Προκήρυξης: 1516018638/2-3-2016 (ΑΔΑ: 68ΙΤ46ΨΖ2Ν-ΖΙΩ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Βιομηχανική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-08-2016.

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στην Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Βοηθός Ηλεκτρολόγος, Ζαγορά
1ΔΕ Υδραυλικός, Ζαγορά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Γραφείο Προσωπικού, Αγ. Γεώργιος, Τ.Κ.370 01, Ζαγορά Μαγνησίας, υπόψη κυρίας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 24263 50124).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-07-2016 έως και 05-08-2016.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για τις θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη και Δαμασκηνού, Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος. Πληροφορίες στο τηλ.: 27410 74991, κα Δούκα.

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00001414773.

Β) ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα, Μεσσηνία. Πληροφορίες στο τηλ.: 27210 65116,κ. Ντόλου.

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Προϊστορική Αρχαιολογία : Εποχή Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001415086.

Γ) ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία. Πληροφορίες στο τηλ.: 27310 89662, κ. Παπαστρατάκου.

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:ω«Κοινωνιολογία του Αθλητισμού». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001415193.

Δ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία. Πληροφορίες στο τηλ. 27310 89720, κ. Νικολακάκου,

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001414902.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και να προσκομίσουν ένα (1) αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www . uop . gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-10-2016.

Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη Νέων Επιστημόνων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5000751), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων της προκήρυξης.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016) του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και

β) Δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας
(επισυνάπτεται η σχετική φόρμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, και να υποβάλλουν έναν (1) ηλεκτρονικό φάκελο ανά μάθημα (σε μορφή zip) που πρέπει να περιλαμβάνει τα έξι (6) αρχεία, κατά την πρόσκληση, σε μορφή pdf (επτά (7) για αλλοδαπούς πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edbm20@rc.auth.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για παραπάνω από ένα μαθήματα, τότε θα πρέπει να αποστείλει ένα email ανά μάθημα.

Πληροφορίες στο Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, (email: marketing@rc.auth.gr).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-08-2016 (ώρα 15.00μ.μ.).

Δήμος Σπάτων –Αρτέμιδας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Σπάτων –Αρτέμιδας που εδρεύει στα Σπάτα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1ΔΕ Νοσηλευτής ή ΔΕ Διασώστης Πλ. Ασθενοφόρων
1ΔΕ Οικογενειακός Βοηθός
1ΥΕ Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2007381, 213 2007384.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-07-2016 έως και 04-08-2016.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 294/08.07.2016), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στην Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», που χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών, ανακοινώνει τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στην Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2016_2749) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραμματεία ΕΛΕ, Γραφείο ΙΣ 2.18, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Τηλ. : 22510 36700.

Πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr ή στα τηλ:
22410 99065, 22410 99314, 22410 99317.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-08-2016 (ώρα 15.00μ.μ.).

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου – Λασιθίου – Γ.Ν – Κ.Υ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) για την κάλυψη των αναγκών του σε Προσωπικό, ανακοινώνει την πρόσληψη υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για τις θέσεις Νοσηλευτών/τριών, ως εξής:

2 ΤΕ Νοσηλευτές-τριες για τις ανάγκες των χειρουργείων
2 ΤΕ Νοσηλευτές-τριες για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους ( η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ , στη διεύθυνση: Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν – Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος, Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού, Τ.Κ 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Κρήτη. Για την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος :1313/25-7-2016 Πόλη:… Ειδικότητα:

Πληροφορίες στο τηλ.: 28413 43159 (07:00π.μ. έως και 15:00 μ.μ.).
(ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-08-2016 έως και 01-09-2016.

Δήμος Ν. Κυνουρίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ν. Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας, 4 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας
1ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης, 8 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας
1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, 8 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης, 4 μήνες, Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ.: 223 00 Λεωνίδιον, Αρκαδία, υπόψιν κ. Αλεξάνδρας Χρ. Καμβύση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 27573 60271, 27573 60101).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-08-2016 έως και 11-08-2016.

Υ.Π.ΕΝ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την κάλυψη μίας (1) θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Η διάρκεια απόσπασης στη ΜΕΑ είναι τριετής και λογίζεται ως πραγματικός χρόνος
υπηρεσίας. Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα έχουν ευθύνη για την αποτελεσματική
προετοιμασία και επεξεργασία θεμάτων Περιβάλλοντος και θα συνεργάζονται για την
αποδοτικότερη εκπροσώπηση των θεμάτων αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πρωτόκολλο, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ταχ. διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ.115 23, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-07-2016 έως και 31-08-2016.

ΕΦ.Α. Χανίων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στην Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πύργου Αληδάκη (πρώην Δ. Κρυονερίδας) Δήμου Αποκορώνου» της Σ.Α.Ε.Π. 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200042 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης με υλοποίηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, απολογιστικά και με αυτεπιστασία, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., οκτάμηνης διάρκειας, 40ωρης εργασίας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Πύργος Αληδάκη Δ. Αποκορώνου
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πύργος Αληδάκη Δ. Αποκορώνου
1ΤΕ Λογιστής-τρια, Χανιά
3ΔΕ Εργατοτεχνίτες-τριες (ελλείψει αυτών, ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών/τριών),
Πύργος Αληδάκη Δ. Αποκορώνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34, Χανιά, Κρήτη, υπόψιν κ. Κορακάκη Δήμητρας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 44418, 28210 94487.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-07-2016 έως και 02-08-2016.

Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ως εξής:

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου». (ΑΔΑ: ΩΥΘΧ469Β7Κ-32Β), Φ.Ε.Κ. 690/Γ’/18-07-2016, Αρ. Προκήρυξης: 4267/13-05-2016, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001417659.

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση στη Βιολογία» (ΑΔΑ: Ψ7Γ3469Β7Κ-ΓΚΒ), Φ.Ε.Κ. 674/Γ’/14-07-2016, Αρ. Προκήρυξης: 4268/13-05-2016, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001417810

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δημιουργική Γραφή, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία» (ΑΔΑ: ΩΡΚΜ469Β7Κ-ΖΑΠ), Φ.Ε.Κ. 690/Γ’/18-07-2016,
Αρ. Προκήρυξης: 4269/13-05-2016, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001417746

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή(CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης,Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 55100 (κ. Ελένη Φωτιάδου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-09-2016.

ΕΦ.Α. Άρτας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, που εδρεύει στην Π.Ε Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του ΠΔΕ Εγγειοβελτιωτικά Έργα πεδιάδας Άρτας – Ολοκλήρωση Β΄ Φάσης με κωδικό ενάριθμου έργου 2002ΣΕ07200001, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 23-12-2016, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Αράχθου 1, Τ.Κ. 471 00, Άρτα, Ήπειρος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26810 24636.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-07-2016 έως και 03-08-2016.

Ε.Λ.Π.Κ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στην Π.Ε. Ρεθύμνου, της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4319 και τίτλο «Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making (Re.Cri.Re)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Horizon 2020, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή ως ερευνητής και υποστήριξη των παραδοτέων στα πακέτα εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο: “RE.CRI.RE. Between the Representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, μέσω του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και φορέα υλοποίησης την Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος.

Διάρκεια σύμβασης: 19 μήνες

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Οκτώβριος 2016

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης
έργου, το αργότερο δε μέχρι το πέρας του προγράμματος, με αμοιβή ανάλογη της
αρχικής σύμβασης. Επίσης είναι δυνατή η επέκταση του φυσικού και αντιστοίχως του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον αυτή είναι συμβατή και
συνακόλουθη με τα παραδοτέα της αρχικής σύμβασης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: calls.elke@uoc.gr

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα αιτούμενα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Ρέθυμνο την 7/9/2016 στις 11:00. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν (π.χ. το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου (η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα) και για το λόγο αυτό κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η αποστολή επικαιροποιημένου αναλυτικού βιογραφικού, ενδεικτικών δημοσιεύσεων και μία ή δύο συστατικών επιστολών κατευθείαν από τους συγγραφείς των επιστολών στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Αναστάσιο Ματσόπουλο στο email: matsopoulos@gmail.com.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και
ενστάσεων/απόψεων στο τηλ.: 28310 77948, κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, e-mail: kopanaki@uoc.gr (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ).

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: στο τηλ.: 6937967144, κ. Αναστάσιος Ματσόπουλος, e-mail:matsopoulos@gmail.com
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:
http://www.uoc.gr
http://www.elke.uoc.gr
http://www.dasta.uoc.gr/career/
http://ec.europa.eu/euraxess/
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
ΕΛΠΚ:
http://www.elke.uoc.gr/management/files/OXE2012_last.pdf
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:
http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου_

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-08-2016 (ώρα 14.00μ.μ.).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980/ΦΕΚ112Α΄, ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή για επικουρικό διδακτικό έργο στο μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά
την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, Γραμματεία, Πατησίων 76,
Τ.Κ. 104 34, Αθήνα.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr

Πληροφορίες στα τηλ. 210 8203314 και 210 8230940.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-08-2016.

Δήμος Αμύνταιου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Αμύνταιου, που εδρεύει στο Αμύνταιο της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων (Φορτηγών Απορριμματοφόρων χωρίς ψηφιακό ταχογράφο),
Αμύνταιο Φλώρινας

2ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Αμύνταιο Φλώρινας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Αμυνταίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας,
Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ.Κ. 532 00, Αμύνταιο, Φλώρινα (υπόψη κ.κ. Γεωργιάδου Ευδοξίας, Αβραμίδου Ζωής, και Νεβολιάνη Παύλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23863 50169, 23863 50110, 23863 50140.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-08-2016 έως και 08-08-2016.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 65 ατόμων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1411/29.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης (Συνεδρίαση 728/Θ.15ο/22.07.2016, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 68ΘΠ4691Ο3-Ψ2Θ), προσκαλεί [για την κάλυψη εξήντα πέντε (65) θέσεων] Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης ένταξης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1411/29.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) από 09.00π.μ. -15.30 μ.μ. στην ταχ. διεύθυνση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Εσταυρωμένος, Τ.Θ.1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο Κρήτης.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ) «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» Αρ. Πρωτ. 1638/Φ.30.1/26.07.2016 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (Πόλη, Οδός, Τ.Κ., Περιοχή): Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο): Σχολή & Τμήμα Μαθήματος στην οποία απευθύνεται το δηλωθέν μάθημα της εν λόγω αίτησης που εσωκλείεται στο φάκελο:

Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 379315, e-mail: smag@staff.teicrete.gr
(αρμόδια κ. Σταυρούλα Μαγουλιανού).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 31-08-2016 (ώρα 15.30μ.μ.).

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (18η Συνεδρίαση στις 25/07/2016), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργουστο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων (Παράρτημα Ι) και στον Πίνακα Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα που θα περιλαμβάνει την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε να τα αποστείλουν με συστημένο ή courier για την Πράξη: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στην ταχ. διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γραφείο Ε.Λ.Κ.Ε., Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,Καλλιθέα, Αττική.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9201508//1520 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-08-2016 (δεδομένου ότι με την από 21-06-2016 Απόφαση της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 08-08-2016 έως 19-08-2016).

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/1980 για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, μερικής απασχόλησης συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικά αντικείμενα:

1)«Οπτικοακουστικές εφαρμογές στα Νέα Μέσα» [Κωδικός Μαθήματος 410302], – μάθημα ΥΕ Ζ’ εξαμήνου προσφερόμενο και στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών
(3 ΔΜ, 5 ECTS. 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως).

2) «Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα» [Κωδικός Μαθήματος 410301], – μάθημα ΥΕ Ε’ εξαμήνου προσφερόμενο και στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών
(3 ΔΜ, 5 ECTS. 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως).

3)«Πολιτικές Όψεις Διεθνών Θεσμών» [Κωδικός Μαθήματος 120435], – μάθημα ΥΠ ΣΤ΄ εξάμηνο 3 ΔΜ, , 5 ECTS. 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως.

4)«Ευρωπαϊκό Δίκαιο» [Κωδικός Μαθήματος 120280], – μάθημα ΥΠ Δ΄ εξάμηνο 3 ΔΜ, 5 ECTS. 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) στην ταχ. διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Γραμματεία, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος, Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,Καλλιθέα, Αττική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-07-2016 έως και 30-08-2016(08.00π.μ. – 14.00μ.μ.), (δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 08-08-2016 έως 21-08-2016).

Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους) της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου [Δ΄(D) κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Κως.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Εθελοντών Πολεμιστών 1, Τ.Κ. 853 00, Κως, Δωδεκάνησα, υπ’ όψιν κ. Βασιλικής Μουσελίμη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22420 22044.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-07-2016 έως και 08-08-2016

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την πρώτη παρ. του κεφαλαίου Α και τις παρ. του κεφαλαίου Γ της παρούσας ( 22 -07-2016))

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικού, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά δέκα (10) ατόμων υπαλλήλων προερχόμενων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ. καθώς και Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο, ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής)
3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
3ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με πτυχίο Οικονομικής – Λογιστικής κατεύθυνσης)
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Περιφερειών και Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρ. 246 του Ν. 3852/2010 και αρθρ. 58 Ν. 3979/2011 αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι, το προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07).

2) Οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄), εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για μετάταξη, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9897/119409/07-07-2016 Ανακοίνωση -Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας», στην ταχ. διεύθυνση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36, Λάρισα, Θεσσαλία.

Πληροφορίες στο τηλ.:2413 503575 (κ. Γεωργία Παππά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2016 έως και 30-08-2016

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 75 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), που εδρεύει στη Σίνδο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Τζιώνα Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΑΤΕΙ/Θ και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΑΤΕΙ/Θ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας, ανά εξάμηνο (χειμερινό-εαρινό), για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα, συνολικά για εβδομήντα πέντε (75) θέσεις, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ή θα τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ Α.Τ.Ε.Ι/Θ ανά Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ/Θ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …./..-..-2016
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
………………………………………………………… του Τμήματος ………………………… ΜΕ ΚΩΔ. ……..……… στην ταχ. διεύθυνση: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Σίνδος, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες στο τηλ:2310 013680, ή στο e-mail: eperev@admin.teithe.gr (κα. Χρυσοχοΐδου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα ή e-mail: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Τηλέφωνο email

1. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

2310013810
infocosm@teithe.gr

2. Τμήμα Νοσηλευτικής

2310013824
infonurs@nurse.teithe.gr

3. Τμήμα Μαιευτικής

2310013845
infomidw@midw.teithe.gr

4. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

2310013847
grambc@bc.teithe.gr

5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας

2310013803
infophys@phys.teithe.gr

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τηλέφωνο
email

6. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

2310013186
infolibd@libd.teithe.gr

7. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2310013564
infode@teithe.gr

8. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2310013192
gramacc@acc.teithe.gr

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο
email

9. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

2310013075
infoel@el.teithe.gr

10. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

2301013939
infautom@teithe.gr

11. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

2310013946
info@it.teithe.gr

12. Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

2310013937
infovt@teithe.gr

13. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

2310013935
gramcie@teithe.gr
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τηλέφωνο
email

14. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

2310013900
gramnutr@nutr.teithe.gr

15. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

2310013865
info@agriculturaltechnology.teithe.gr

16. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

2310013910
gramfood@food.teithe.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-08-2016
(11.00π.μ.-13.30μ.μ.).

Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων: «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065 και χρονική διάρκεια από 01-02-2016 – 31-03-2018, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης-σεων για Σύναψη Σύμβασης-εων Μισθώσεως Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, ως εξής:

1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1/Π538– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ, ΠΑΤΡΑ

1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2/538 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ, ΠΑΤΡΑ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π538_27-07-2016).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Πληροφορίες στην κ. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 11-08-2016.

Δήμος Σίφνου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Σίφνου, που εδρεύει στη Σίφνο της Π.Ε. Κυκλάδων, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες Αποχέτευσης, 7μήνες, Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Σίφνος
1ΥΕ Εργάτης, 4 μήνες, Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Σίφνος
1ΥΕ Εργάτης Γ. Καθηκόντων, 8 μήνες, Υπηρεσία Καθαριότητας, Σίφνος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Σίφνου, Απολλωνία, Τ.Κ. 840 03 Σίφνος Ν. Κυκλάδες, υπ’ όψιν κ. Νικολάου Κορακή.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22843 60311.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-07-2016 έως και 08-08-2016.

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. : Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου, που εδρεύει στην Πάρο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, Ι.Δ.Ο.Χ., δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Υπεύθυνος Μουσείου Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός», Πάρος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους στην ταχ. διεύθυνση: Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., Δημαρχείο Πάρου, Τ.Κ. 844 00, Παροικιά Πάρου.

Πληροφορίες στα τηλ. και FAX: 22840 22860, 2284360167,126

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-08-2016.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ΕΛΚΕ: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 10/26.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 32ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός αριθμός ΟΠΣ 5000688) (Κ.Α. 0287), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο της Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, χρονικής διάρκειας έως τις 31-10-2016, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασής του έπειτα από Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00π.μ. – 14:00μ.μ.., είτε με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη, Αρκαδία, υπ’όψιν: κ. Κωνσταντίνας Κακούρη.

Πληροφορίες στο τηλ. 2710 230380, κ. Σοφία Σωτηρίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-09-2016.

Δήμος Τεμπών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Τεμπών, Μακρυχώρι, Τ.Κ. 400 06, Τέμπη, Λάρισα.

Πληροφορίες στο τηλ: 24953 50410), (αρμόδια κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-07-2016 έως και 02-08-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00π.μ. -13.00μ.μ.).

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.- Θ.: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, του ΤΕΙ ΑΜΘ, που εδρεύει στην Καβάλα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού έργου, για την διδασκαλία των μαθημάτων (Change Management, Leadership, Strategic Management, Introduction to Electron Microscopy, Scientific Writing, Oil & Gas Management και Computer Modeling) στα αγγλικά μετά από διαδικασία συνέντευξης για τρία (3) άτομα ως Εξωτερικούς Συνεργάτες.

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Πρωτόκολλο Γραμματείας του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα, (αναγράφοντας τον αριθμό πρόσκλησης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2510 462337, 2510 462139.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 12-08-2016.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Πρόσληψη 25 ατόμων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έως και τις 30-11-2016, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, 23 άτομα (μέχρι 34 ημερομίσθια) και 2 άτομα (μέχρι 60 ημερομίσθια) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2016 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ , ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ, ΣΙΔΑΡΙ, ΑΝΤΙΠΕΡΝΟΙ,

3 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ,

1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΒΒΑΛ ΛΟΥΡΙ, ΑΓΓΡΑΦΟΙ, ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ, ΜΕΣΑΡΙΑ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΠΑΡΤΥΛΑ, ΖΥΓΟΣ, ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΑΓΟΙ, ΑΦΙΩΝΑΣ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ,

3 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ,

2 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΒΟΥΤΑΝΑΔΕΣ, ΠΕΝΤΑΤΙ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

4 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΛΙΑΠΑΔΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ,

2 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΜΠΙΤΣΙ, ΚΟΚΚΙΝΙ, ΑΦΡΑ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΒΑΤΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΣ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ,

1 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ΜΕ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν απλή αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δ/νση Διοίκησης,Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος), Σαμάρα 13 Τ.Κ. 491 00,Κέρκυρα.

Πληροφορίες στο τηλ. : 26613 62321.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-07-2016 έως και 02-08-2016.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 4,Αύγουστος, 2016, 9:54 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr