Μετατάξεις για 15.000 υπάλληλους Εναρξη συγχωνεύσεων ΝΠΔΔ και δημοτικών επιχειρήσεων

Ξεκινούν και τυπικά οι διαδικασίες για τη συγχώνευση ή κατάργηση περίπου 4.000 νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μετατάξεις ή μετακινήσεις περίπου 15.000 εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου.

Οπως σημειώνεται στην εγκύκλιο με βάση τον «Καλλικράτη» κάθε δήμος μπορεί να συνιστά τα εξής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

ένα για τους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας

και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος

στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Επιπλέον, κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ακόμη ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).


Οι σχολικές επιτροπές

Σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για τις μονάδες της πρωτοβάθμιας και μία για της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.

«Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος», τονίζεται στην εγκύκλιο, «να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα». Διευκρινίζεται ακόμη ότι «οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους της χώρας. Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα τις κατανείμει και σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και κατοίκων».


Οι διατάξεις

Συνοπτικά, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, προβλέπονται οι ακόλουθες συγχωνεύσεις:

– συγχώνευση όλων των ΝΠΔΔ σε δύο (ή σε ένα, εφόσον λειτουργεί κοινωφελής επιχείρηση ή σε τέσσερα, εφόσον πρόκειται για δήμο με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων).

– συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο (για δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων οι ανωτέρω συγχωνεύσεις μπορούν να γίνουν ανά δημοτική κοινότητα).

– συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία

– συγχώνευση όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης σε μία.

– συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών της ίδιας κατηγορίας σε μία, εφόσον στο νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες της ίδιας κατηγορίας και το σύνολο των μετοχών των εταιρειών αυτών ανήκει στο δήμο και σε νομικά του πρόσωπα.

Σε όλες τις περιπτώσεις των προβλεπόμενων συγχωνεύσεων, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, δηλαδή έως τις 28.2.2011.


Τι προβλέπεται για το προσωπικό

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Επιπλέον, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου νομικού προσώπου. Στον ΟΕΥ προβλέπονται αντίστοιχες κατά κατηγορία και κλάδο οργανικές θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το μόνιμο προσωπικό και αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις τις οποίες θα καταλάβει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων. Πέραν του τακτικού προσωπικού, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.


Το πλεονάζον προσωπικό

Στην επιχείρηση που προκύπτει μετά τη συγχώνευση μεταφέρεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των κοινωφελών επιχειρήσεων και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, συντάσσεται ο εσωτερικός κανονισμός της νέας επιχείρησης, στον οποίο προβλέπονται οι αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θέσεις του προσωπικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Ειδικότερα, το προσωπικό που μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση σε ΝΠΔΔ του δήμου, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με πράξη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου (ο πρόεδρος του οικείου διοικητικού συμβουλίου), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της πράξης κατάταξης, το προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΝΠΔΔ στα οποία μεταφέρεται, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. ΤΟ ΒΗΜΑ

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 28,Ιανουάριος, 2011, 6:14 μμ. στις Κατηγορίες ΕΛΛΑΔΑ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr