Δήμος Φλώρινας – Εγγραφή-Επανεγγραφή στους παιδικούς σταθμούς. Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και παιδιών δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από 23-05-2017 έως και 16-06-2017 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο Σ.Σ. Ιωαννίδη από τις 09:00-14:00.

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια, από 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.

Στα ΚΔΑΠ γίνονται δεκτά παιδιά , από 5 έως 12 ετών.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής, θα έχουν όλα τα δικαιολογητικά και θα αξιολογηθούν , εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ εγγράφονται νήπια και παιδιά αποδεδειγμένα εργαζομένων γονέων

Επισημαίνεται ότι οι άνεργες μητέρες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη (για την σχετική ανακοίνωση μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(www.eetaa.gr) είτε από τα γραφεία του ΝΠΔΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση Εγγραφής (Αίτηση για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ)

Θα δίδεται από το γραφείο του ΝΠΔΔ .

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Πιστοποιητικό υγείας ( πλήρη στοιχεία εμβολιασμών καθώς και το αποτέλεσμα της φυματινοαντίδρασης (mantoux). (Επισυναπτόμενο με την αίτηση εγγραφής).

5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2016 (που αφορά εισοδήματα 2016)

6. Βεβαίωση εργασίας:

 • .Για εργαζόμενους στο Δημόσιο

Βεβαίωση από την Υπηρεσία

 • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Βεβαίωση από τον εργοδότη ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης.

 • Για ελεύθερους επαγγελματίες.

α) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

β) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπή του επιτηδεύματος.

 • Για τους ανέργους

Αντίγραφο ανεργίας σε ισχύ , ή αντίγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πρόσφατα απολυθέντος ή εγκριτική απόφαση του ΟΑΕΔ για ανέργους , που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους μήνες και παραμένουν άνεργοι ή αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ.

 • Για τους γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα:

α) Αντίγραφο απόφασης και υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

β) Βεβαίωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την συνέχιση

παρακολούθησης του προγράμματος.

 • Για τους γονείς που είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα

Βεβαίωση ασφαλίσεως στον ΟΓΑ , ότι είναι άμεσα ασφαλισμένος κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

7. Φωτοτυπία ταυτότητας

8. Μία (1) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986: (έντυπο επισυναπτόμενο με την αίτηση εγγραφής)

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια(με αναπηρία 67% και άνω):

Ιατρική γνωμάτευση από κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια υπηρεσία.

 1. Για γονέα φοιτητή:

Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία της Σχολής

 1. Για γονέα στρατευμένο:

Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.

 1. Για γονείς διαζευγμένους:

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).Για γονείς σε διάσταση ,απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο ,που να το πιστοποιεί. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση , απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας του παιδιού.

 1. Για την μονογονεϊκή οικογένεια :

Ληξιαρχική πράξη ,εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 1. Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων στην χώρα μας.

Για τις εγγραφές παιδιών στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά όταν βγει η προκήρυξη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(Α.Ε).

Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ:

 • 1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38 Φλώρινα

Υπεύθυνη Τραϊκοπούλου Αλίκη –τηλ.2385022522

 • 2ος Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
  Υπεύθυνη: Κατσινέλη Ελένη – τηλ. 2385022711

 • 3ος Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα

Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική – τηλ. 2385028632

 • Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263

 • Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς

Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803

 • Παιδικός Σταθμός Μελίτης

Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205

 • Παιδικός Σταθμός Ιτιάς

Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία – τηλ. 2385041896

 • Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη

Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα – τηλ. 2385041224

 • Παιδικός Σταθμός Περάσματος

Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις – τηλ. 2385030389

 • Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου

Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266

 • Παιδικός Σταθμός Κάτω Κλεινών

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Μαρίνα – τηλ. 2385092276

 • Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης

Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία – τηλ. 2385092461

 • ΚΔΑΠ 8ου Νηπιαγωγείου

Υπεύθυνη:Γκορτσίλα Ελένη – τηλ.2385026474

 • ΚΔΑΠ Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Φλώρινας

Υπεύθυνη:Γκορτσίλα Ελένη – τηλ.2385026474

 • ΚΔΑΠ 2ου Πειραματικού και 7ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας

Υπεύθυνη:Γκορτσίλα Ελένη – τηλ.2385026474

 • ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου Ιτέας Φλώρινας

Υπεύθυνη:Γκορτσίλα Ελένη – τηλ.2385026474

 • ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κλεινών Φλώρινας

Υπεύθυνη:Γκορτσίλα Ελένη – τηλ.2385026474

 • ΚΔΑΠ Γυμνασίου Αμμοχωρίου Φλώρινας

Υπεύθυνη:Γκορτσίλα Ελένη – τηλ.2385026474

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Πολυποτάμου –Φλαμπούρου – Βεύης –Σιταριάς- Νεοχωρακίου οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση του χρηματοδότη φορέα αλλά και του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ μετά από εισήγηση της Προϊσταμένης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΠΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 23,Μάιος, 2017, 9:20 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr