Η ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Από το alphafm.gr δείτε αναλυτικά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς και την εισήγηση της επιτροπής παιδείας, για το θέμα των συνενώσεων και καταργήσεων:


Λήψη απόφασης για τις προαναγγελθείσες συνενώσεις – ιδρύσεις

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

για το σχολικό έτος 2011 – 2012

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. :

Α) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 2168/31-1-2011, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012»

Β) Την υπ΄αριθμ. 2/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με θέμα: «Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012», η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Ο πρόεδρος της ΔΕΠ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, με αριθμ. πρωτ: 11136/Δ4ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/27-1-2011, και κάλεσε τη ΔΕΠ να αποφασίσει σχετικά. Η ΔΕΠ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τις προφορικές εισηγήσεις του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Κενανίδη Παύλου,

Αποφασίζει ομόφωνα

-3-

Α) Όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης

1. Για τα Λύκεια του Δήμου Καστοριάς να μην καταργηθεί καμία σχολική μονάδα καθώς και να μην γίνει καμία συγχώνευση αυτών.

2. Το ίδιο πρότεινε και για τα Γυμνάσια του Δήμου Καστοριάς. Όσον αφορά όμως το Γυμνάσιο Χιλιοδένδρου και το Γυμνάσιο Πενταβρύσου, πρότεινε την συγχώνευση των δύο αυτών σχολικών μονάδων σε μία και ειδικότερα να λειτουργήσει η σχολική μονάδα της Πενταβρύσου.

Β) Όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης καταρχήν προτείνει τη συγχώνευση των σχολικών μονάδων του 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς για τα υπόλοιπα όμως σχολεία της Α/θμιας κρίνει απαραίτητο την αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να συσταθεί κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της ΔΕΠ, της Α/θμιας, της Β/θμιας και σχολικούς Συμβούλους, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης οι Σύλλογοι Γονέων και Διδασκόντων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2011.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Καστοριάς, κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη, ο οποίος διάβασε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Το από 21-1-2011 έγγραφο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς, με θέμα: «Λειτουργία των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.»

 2. Το από 22-1-2011 έγγραφο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα: «Δελτίο Τύπου»

 3. Το από 23-1-2011 έγγραφο του Διευθυντή του Γυμνασίου της Πενταβρύσου Ν. Καστοριάς, κ. Χατζηϊωαννίδη Αλέξανδρου, με θέμα: «Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για τις συνενώσεις σχολείων»

 4. Τα από 22-1-2011 έγγραφα του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Πενταβρύσου Καστοριάς.

 5. Το με αριθμ. πρωτ: 2331/1-2-11 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΕΠΑ.Λ. Άργους Ορεστικού

 6. Το έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστείων με θέμα: «Συγχώνευση και κατάργηση Σχολείων Κορεστείων»

 7. Το από 8-2-2011 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, με θέμα: «Αιτήσεις Εκπαιδευτικών Αρχών – ΚΑΤΕ»

 8. Το υπ΄αριθμ. πρωτ: Φ2/40/4-2-2011 έγγραφο του Γυμνασίου Γάβρου με θέμα: «Συγχωνεύσεις Καταργήσεις Σχολείων»

 9. Το έγγραφο των μαθητών της Γ΄& Δ΄ τάξης του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Ν. Οικισμού Κορεστείων

 10. Το έγγραφο του Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ευστάθιου Πελαγίδη, με θέμα: «Σύσκεψη παραγόντων για το Γυμνάσιο της Οινόης Καστοριάς»

Στη συνέχεια πήρε το λόγο το Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής, κ. Κάκκος Νικόλαος, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει το Δημοτικό Σχολείο της Ιεροπηγής, και να μη συγχωνευθεί, διότι βρίσκεται στο πιο ακριτικό σημείο της Ελλάδος.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο, ν΄αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Εγκρίνει την απόφαση της ΔΕΠ, όπως ακριβώς αυτή έχει και ειδικότερα:

Α) Όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης


-4-

1. Για τα Λύκεια του Δήμου Καστοριάς να μην καταργηθεί καμία σχολική μονάδα καθώς και να μην γίνει καμία συγχώνευση αυτών.

2. Για τα Γυμνάσια του Δήμου Καστοριάς, να μην καταργηθεί καμία σχολική μονάδα και να μην γίνει καμία συγχώνευση. Το Γυμνάσιο Χιλιοδένδρου και το Γυμνάσιο Πενταβρύσου, να συγχωνευθούν σε μία σχολική μονάδα και ειδικότερα να λειτουργήσει η σχολική μονάδα της Πενταβρύσου.

Β) Όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης να συγχωνευθούν οι σχολικές μονάδες του 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς.

Για τα υπόλοιπα όμως σχολεία της Α/θμιας κρίνει απαραίτητο την αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να συσταθεί κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της ΔΕΠ, της Α/θμιας, της Β/θμιας και σχολικούς Συμβούλους, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης οι Σύλλογοι Γονέων και Διδασκόντων.

Γ) Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη να παραμείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου Καστοριάς της Α/θμιας εκπαίδευσης ως έχουν με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς επίσης εγκρίνει και την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παν. Παπαϊωαννίδη της συγχώνευσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με το Εσπερινό Γυμνάσιο, εφόσον είναι δυνατόν να γίνει νόμιμα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και τις απόψεις των φορέων.


Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κ. Κοντόπουλος, Ζήσης Θεόδωρος, Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης, Καραμανίδης Νικόλαος, Καραϊσκος Βασίλειος, και Αποστολίδης Ηλίας οι οποίοι κατέθεσαν εγγράφως της παρακάτω μειοψηφίες:

Α) Οι Κωνσταντίνος Κοντόπουλος, Ζήσης Θεόδωρος, Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης, Καραμανίδης Νικόλαος, Καραϊσκος Βασίλειος «Το υπουργείο ορίζει τα κριτήρια των συγχωνεύσεων. Δεν μπορείτε να φέρεται εισήγηση χωρίς να αναφέρεται στα Δημοτικά. Στο site του Υπουργείου φαίνονται τα σχολεία που δεν χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτα κ.λ.π. (κριτήρια). Πρέπει να προλάβουμε – ορίσουμε τις εξελίξεις και όχι να κρύβεστε κοροϊδεύοντας τους γονείς. Το θέμα να αναβληθεί και να έρθει πλήρης εισήγηση σύμφωνα με τα γνώμη των ειδικών (ΔΕΠ)».

Β) Ο Αποστολίδης Ηλίας: «Δεν ψηφίζω την απόφαση του Δημάρχου. Η δική μου θέση είναι ζητώ ταυτόχρονα εισήγηση της επιτροπής παιδείας για Α/θμια και Β/θμιας εκπαίδευση»

Επίσης μειοψήφησε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου ο οποίος κατέθεσε την παρακάτω έγγραφη μειοψηφία: «Στο θέμα 6 του Δημοτικού Συμβουλίου της 14-2-2011 μειοψηφώ διότι διαφωνώ με τη συγχώνευση των δύο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνάσιο Χιλιοδένδρου και Γυμνάσιο Πενταβρύσου. Σοβαρός λόγος της διαφωνίας μου είναι γιατί δεν υπήρχε πρόταση για τις συνεννοήσεις της Α/θμιας εκπαίδευσης.»

Επίσης γίνεται μνεία ότι πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης, και αφού εξέφρασε την άποψή του αποχώρησε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής κ. Κάκκος Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας, κ. Χρήστος Πατσίκας.


Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/11

Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
-5-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ: Σ.Φουλιράς, Π. Παπαϊωαννίδης,

Χ. Παρχαρίδης, Ι.Θεοδοσόπουλος,

Π.Κενανίδης, Τ. Πολυγιάννης,

Ειρ. Γεωργοσοπούλου, A. Τσαϊρίδης,

Χ.Τσακλίδης Α.Τζιώτζης, Δ.Υφαντίδης, Δ. Στεργίου,

Θ.Μυλωνάς, Ε.Κορεντσίδου, Α. Στούμπας,

Γ. Πετκανάς, Σ.Τοπτζίδου, Ι.Αλβανού,

Η. Ιωαννίδης, Δ. Καπρής, Γ. Σέτκος,

Κ. Μπάσιος, Δ. Σιάββας, Κ. Κυζάκης,

Π.Τσίκος, Ν.Καραπατσακίδης,Κ. Λιάντσης,

Η. Αποστολίδης, Θ.Κοσμάς – Νικολάου,

Π. Μοσχίδου, Α. Τέρψης, Λ.Εγγλέζος,

Γ. Καραμήτρος, Ζ. Παύλου,Κ.Κοντόπουλος,

Θ.Ζήσης, Ν.Καραμανίδης, Β.Καραϊσκος,Λ.Ζέγας.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων:

1) Νικητίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς,

2) Φιλιάδου – Κωνσταντινίδου Ξανθίππη , Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων, 3) Κεραμιδόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας


Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:

1) Τσιλίδης Ηλίας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής,

2) Καφφές Στέφανος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας,

3) Σαραμπίνας Τρύφωνας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γάβρου,

4) Δούκας Δημήτριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου,

5)Γκριζής Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού,

6)Σαββίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου,

7) Ευαγγελίδης Σταύρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορησού,

8) Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς,

9) Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου,

10) Μουχαρέμης Πέτρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μελισσοτόπου,

11) Αναστασιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης,

12) Πιπερίδης Ορέστης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου,

13) Πέτρου Αθανάσιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης,

14)Παπαθωμάς Σωτήριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού,

15) Μανώλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης,

16) Νικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου.


Οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

1) Τουμανίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου,

2) Βλάχος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αυγής,

3) Ράπκος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας,

4)Μπότσαρης Βασίλειος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου,

5) Ιωαννίδου Ιωάννα, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου,

6) Καντζάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μελά,

7)Ιωαννίδης Ιορδάνης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς,

8) Μάρκου Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Οξυάς,

9) Κύρου Νικόλαος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου,

10)Νώτης Δημήτριος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου,

11) Αρβανίτη Σταυρούλα, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων.


Δημοσιεύτηκε απο τον στις 18,Φεβρουάριος, 2011, 2:16 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Η ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”

 1. toso kairo kaname agwna na fugei i diplobardia…twra ksanarxete?

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr