ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αυτή είναι η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καστοριάς για τις απευθείας αναθέσεις έργων, για την οποία θα καταθέσουν ένσταση οι σύμβουλοι του Κ.Λιάντση.

Η συγκεκριμένη απόφαση της επιτροπής άργησε να καθαρογραφεί με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η κατάθεση της ένστασης τονίζει μιλώντας στο alphafm.gr ο δημοτικός σύμβουλος Ζάχος Παύλου.


Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής .

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13.30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2752/04-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα:

…………………………………………………………………………………………………

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη, οκτώ (8) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Ε. Χατζησυμεωνίδης – Πρόεδρος, 2) Δ. Στεργίου, 3) Η. Ιωαννίδης , 4) Κ .Κυζάκης 5) Ν. Καραπατσακίδης, 6) Η. Αποστολίδης, 7) Ζ. Παύλου, 8) Π. Μοσχίδου-Κυριακίδου, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δ.Υφαντίδης

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Κυριακή Καραγιαννίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: « Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης έργων».


Αριθμός απόφασης 13/11


Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού και Οικονομικού, η οποία έχει ως εξής:

Α) Στο άρθρο 160 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ορίζονται τα ακόλουθα:

΄΄ 1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος Προϋπολογισμός και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει.

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών. ΄΄

Β) Στο άρθρο 267 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα ακόλουθα:

΄΄1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του έτους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.

2………Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010……………..΄΄

Στους παρακάτω ΚΑ με τους αντίστοιχους τίτλους των προϋπολογισμών Εσόδων – Εξόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους, είχαν εγγραφεί πιστώσεις:


ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ
30.7321.01 Εργασίες λειτουργικής διαρρύθμισης πρώην Δημ. Αγ. Τριάδος για τη στέγαση τμημάτων της Δ/νσης Τ.Υ. του Δ. Καστοριάς
30.7321.02 Εργασίες λειτουργικών διαρρυθμίσεων στο ισόγειο του κτιρίου του Δ. Καστοριάς για την μεταφορά υπηρεσιών της Δ/νσης Δ/κων και Οικ/κων του Δ. Καστοριάς

Επειδή ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους δεν έχει ακόμη ψηφιστεί

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την απευθείας ανάθεση των έργων σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 267 του Ν. 3852/10 προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα και έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
30.7321.01 Εργασίες λειτουργικής διαρρύθμισης πρώην Δημ. Αγ. Τριάδος για τη στέγαση τμημάτων της Δ/νσης Τ.Υ. του Δ. Καστοριάς 12.600,00
30.7321.02 Εργασίες λειτουργικών διαρρυθμίσεων στο ισόγειο του κτιρίου του Δ. Καστοριάς για την μεταφορά υπηρεσιών της Δ/νσης Δ/κων και Οικ/κων του Δ. Καστοριάς 12.600,00

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 72, παρ.δ, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Με την εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη και τη συνένωση των Δήμων, προέκυψε άμεση και επιτακτική ανάγκη για τη στέγαση κάποιων υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να εγκατασταθεί το γρηγορότερο δυνατόν το προσωπικό, ώστε να λειτουργούν εύρυθμα. Για το σκοπό αυτό κρίθηκαν απαραίτητες κάποιες εργασίες διαμόρφωσης στα πρώην Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Αγίας Τριάδας για να καταστούν οι χώροι λειτουργικοί.

Σύμφωνα με τις μελέτες 6/11 και 7/11 που εκπονήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από έρευνα αγοράς που έγινε, προτείνω την απευθείας ανάθεση των έργων στην Ε.Δ.Ε. Σκρέκα Κων/να.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν.3852/10 και των άρθρων 158, παρ.7 και 160 του ΚΔΚ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Λόγω της άμεσης ανάγκης εκτέλεσης εργασιών λειτουργικής διαρρύθμισης πρώην Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Αγίας Τριάδας, για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, αναθέτει απ’ ευθείας στην Σκρέκα Κων/να, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Δ.Ε., με αριθμό ΜΕΕΠ 25524 την εκτέλεση των έργων:

α) «Εργασίες λειτουργικής διαρρύθμισης πρώην Δημ. Αγ. Τριάδος για τη στέγαση τμημάτων της Δ/νσης Τ.Υ. του Δ. Καστοριάς», με Α.Μ. 7/11, προϋπολογισμού 12.600,00 €

β) «Εργασίες λειτουργικών διαρρυθμίσεων στο ισόγειο του κτιρίου του Δ. Καστοριάς για την μεταφορά υπηρεσιών της Δ/νσης Δ/κων και Οικ/κων του Δ. Καστοριάς», με Α.Μ. 6/11, προϋπολογισμού 12.600,00 €


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αποστολίδης Ηλίας, Παύλου Ζαχαρίας και Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη μειοψήφησαν και κατέθεσαν εγγράφως τα εξής:

«Δεν ψηφίζουμε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής της 8-2-2011, διότι τα έργα έχουν ήδη εκτελεστεί και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εξαιρετικώς κατεπείγοντα βάση Νόμου οπότε η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί δεν είναι νόμιμη».


Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 13/11


Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:


Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη
Ε. Χατζησυμεωνίδης Κ. Καραγιαννίδου Δ.Στεργίου

Η.Ιωαννίδης

Κ.Κυζάκης

Ν.Καραπατσακίδης

Η.Αποστολίδης

Ζ.Παύλου

Π.Μοσχίδου-Κυριακίδου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικ. & Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Φεβρουάριος, 2011, 12:19 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr