11 μήνες πριν το τέλος της θητείας του ο δήμαρχος Καστοριάς θέλει να προσλάβει έναν ακόμη ειδικό σύμβουλο – Δείτε τις πληροφορίες

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, Κ α λ ε ί

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του ∆ημάρχου Καστοριάς , ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με καθήκοντα  την  παροχή  συμβουλών  επί θεμάτων  Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα ασχολείται με  χωροταξικά , πολεοδομικά, ρυθμιστικά και συγκοινωνιακά  θέματα , ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης., με την διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων,  καθώς  και  άλλη  σχετική με την ειδικότητα  του εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο .

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή να είναι υπήκοοι Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όλα τα γενικά προσόντα διορισμού).

2.Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3.Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στην χώρα τους.

4.Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν.

5.α)Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα.

γ) Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Β’ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή  δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης  ή Χωροταξίας  και  Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού  Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.. 
 2. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency).
 3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα που περιγράφονται ως ανωτέρω. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 1. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο στο Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς, υπόψη κ. Σουλτάνας Σαμαρά.

  Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2467351152  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και ειδικότερα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του δήμου Καστοριάς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KAΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Έγγραφο Γνωστοποίησης

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 20,Σεπτέμβριος, 2018, 10:09 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr