Προτάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή για τα Δημόσια Έργα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ-περιφερειάρχης Δ.Μακεδονίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στις 04/03/2011, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής εισηγήθηκε επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων: «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων – Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις».

Η Εισήγηση, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει και προτείνει:

α. Η επιχειρούμενη προσπάθεια από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων για μείωση των χρόνων και βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των δημόσιων έργων και μελετών, μπορεί να υποβοηθηθεί σημαντικά από τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες) για παραγωγή έργου (μελέτες, κατασκευές) και για παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

β. Η αναδιάρθρωση και βελτίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, να τεθεί ως πρώτη και άμεσης προτεραιότητας ενέργεια, που πρέπει να συνοδεύεται από εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και οργανωτική ενίσχυση.

Για το λόγο αυτό πρέπει να προωθηθεί η μερική έστω εφαρμογή του Εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια των φορέων.

γ. Τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με περιεχόμενο την ένταξη χρηματοδότησης των μελετών και στη συνέχεια των αντίστοιχων έργων, με επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου.

δ. Οι προβλέψεις, για συμμετοχή στην ομάδα μελέτης ενός προσώπου με πτυχίο Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστή, που θα βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα της μελέτης, καθώς και ο έλεγχος κάθε σταδίου της, πριν την έγκρισή της από την Υπηρεσία, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών κατόχου πτυχίου τουλάχιστον Γ’ τάξης, επί της ουσίας υποδηλώνουν έμμεσα ότι οι Υπηρεσίες του Δημοσίου δεν μπορούν να βεβαιώνουν την κατασκευασιμότητα, ούτε να πιστοποιούν την ποιοτική εκπόνηση των μελετών, δεδομένο για το οποίο διαφωνούν οι Περιφερειακές Αρχές.

ε. Επιβάλλεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία εντοπισμού των κατάλληλων έργων που αντιμετωπίζουν ή προωθούν τον Αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η:


Σχολιασμός Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την :

 

«Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Εργων – Ιδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Εργων και λοιπές διατάξεις»

 

 

 

 

Εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.) στις 04/03/2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 6

3.1 ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 6

3.2 ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ. 4 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 7

3.2.1 Γενικό σχόλιο 7

3.2.2 Ειδικό σχόλιο 8

3.3 ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 9

3.4 ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 9

3.5 ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 11

3.6 ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ. 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 12

3.7 ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 13

3.8 ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 14

3.9 ΑΡΘΡΟ 40 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 15

3.10 ΑΡΘΡΟ 43 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 16

3.11 ΑΡΘΡΟ 71 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις », μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 15.02.2011 μέχρι 03.03.2011.

Το παραπάνω σχέδιο νόμου αναλύεται σε τρία διακριτά μέρη, το πρώτο αφορά σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών (Ν 3316/2005), το δεύτερο σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008) και το τρίτο στην ίδρυση της Αρχής Ελέγχου των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.

Στο παρακάτω κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται σχόλια κατ’ άρθρο του νομοσχεδίου.

Στο κεφάλαιο 2 του παρόντος Υπομνήματος παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον σχολιασμό του νομοσχεδίου, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως :

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο το Υπουργείο δεν επικεντρώνεται στην αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, που θα πρέπει να είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά εισάγει πρόσθετες ρυθμίσεις που πιθανά θα οδηγήσουν στην αύξηση της γραφειοκρατίας παρά στην επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται στην υφιστάμενη διαδικασία παραγωγής Δημοσίων Έργων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων λύσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ενα μεγάλο πρόβλημα στη διαδικασία παραγωγής των Δημοσίων Έργων αποτελεί η υποστελέχωση και η έλλειψη των κατάλληλων πόρων των Υπηρεσιών των Δημοσίων Οργανισμών, συγκριτικά με το μέγεθος των έργων που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Δεν σημειώνεται μέχρι σήμερα κάποια σημαντική πρωτοβουλία του Κρατικού Φορέα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των Υπηρεσιών αυτών.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής και παρά την ίδρυση Ανωνύμων Εταιρειών ειδικού σκοπού από το Δημόσιο, οι οποίες διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την διαχείριση των ανατιθέμενων σε αυτές έργων, είναι η αδυναμία δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται στον κλάδο παραγωγής Δημοσίων Έργων, όπως οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα μελετητικά γραφεία.

Παράλληλα η έλλειψη έργων προς δημοπράτηση κατά την τελευταία τριετία, η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και όχι τόσο στην απουσία ώριμων έργων, ενέτεινε τα χρονίζοντα προβλήματα και οδήγησε στη σημερινή κρίση του κατασκευαστικού κλάδου γενικότερα.

Η αναδιάρθρωση επομένως των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα θα πρέπει να τεθεί ως πρώτης και άμεσης προτεραιότητας ενέργεια από το Υπουργείο, η οποία να συνοδεύεται από εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και οργανωτική ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών. Η αναδιάρθρωση αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε θαυμαστά αποτελέσματα, με την ενεργοποίηση δυναμικού που δεν μπορεί με τη σημερινή διάρθρωση να προσφέρει.

Το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να δομηθεί η παραπάνω αναδιάρθρωση καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ1429 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι με την υλοποιούμενη αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ μειώνονται στο ελάχιστο οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι θα διαχειρίζονται πλέον μεγάλες περιοχές που θα βρίσκονται υπό την ευθύνη τους, επιβάλλεται ακόμη περισσότερο η οργανωτική ενίσχυση μέσω του ΕΛΟΤ1429 των Υπηρεσιών των Φορέων αυτών, προκειμένου να διαχειρίζονται τους πόρους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του προτύπου αυτού για τους Φορείς έγινε υποχρεωτική στις 08.09.2009 στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, κατόπιν της ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038/ΦΕΚ 08.09.2009/1914 – ΥΠΕΣ / ΥΠΟΙΟ / ΥΠΕΧΩΔΕ / ΥΠΑΝΑ / ΥΠΑΠΑΣΧ.

Στη συνέχεια με την Υπουργική Απόφαση της 28.05.2010 του ΥΠΟΙΑΝ (ΑΠ 22867/ΕΥΘΥ 984) με θέμα: Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 -2013, που εκδόθηκε στα πλαίσια του Ν3840/31.03.2010 με θέμα την Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις, ακυρώθηκε ουσιαστικά η προηγούμενη ΚΥΑ της 08.09.2009.

Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δημόσιων Υπηρεσιών χορηγείται πλέον από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην παραπάνω ΥΑ της 28.05.2010 του ΥΠΟΙΙΑΝ, οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που προβλέπονταν για το Μεταβατικό Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας, σύμφωνα με το έγγραφο 11.01.2008/ΑΠ1258/ΕΥΣ 281 του ΥΠΟΙΟ με θέμα : Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος).

Η οργάνωση ενός Δημόσιου Φορέα με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ1429, προβλέπεται διαζευκτικά από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, βάσει της παρ. 11 του άρθρου 12 του Ν3840/2010 με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν3614/2007.

Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να ισχύσει ως υποχρεωτική η μερική ίσως εφαρμογή του ΕΛΟΤ 1429 για τους Φορείς (π.χ. μερική κάλυψη απαιτήσεων) που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, με πρόβλεψη σταδιακής επέκτασης της υποχρέωσης αυτής και στα χρηματοδοτούμενα μόνο από Εθνικούς πόρους.

Θα ήταν ενδιαφέρουσα επίσης και η εξέταση της δυνατότητας σταδιακής υποχρέωσης εφαρμογής παρόμοιου προτύπου και στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και γραφεία μελετών.

Εξάλλου η χαμηλή απορροφητικότητα που παρουσιάζεται στο ΕΣΠΑ δεν οφείλεται, σύμφωνα με την άποψή μας, στην υποχρέωση των φορέων για πιστοποίηση της επάρκειάς τους στο ισχύον μεταβατικό σύστημα αλλά κυρίως, στην έλλειψη πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν3316/05 προβλέπονται τα ακόλουθα :
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα αρχεία που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι υπηρεσίες που εκτελούν μελέτες, υπηρεσίες και έργα, για την παροχή πληροφοριών κατά τον προγραμματισμό άλλων έργων και την προεκτίμηση της δαπάνης των σχετικών συμβάσεων, η πρόσβαση στα αρχεία, η αξιοποίησή τους από άλλες υπηρεσίες και αναθέτουσες Αρχές, ο συντονισμός των υπηρεσιών, η αρμόδια, για την τήρηση κεντρικού αρχείου και την παροχή οδηγιών προς τις αναθέτουσες Αρχές, υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και κάθε σχετικό θέμα.»

Η παραπάνω παράγραφος 5, σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, παραμένει ως έχει.
Κατόπιν αυτού προτείνεται να εκδοθεί πρωτίστως η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν3316/05, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου συμπλήρωση και επικαιροποίηση του φακέλου έργου,
να συντάσσεται ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου με ένα ενιαίο για όλα τα έργα τρόπο, ώστε να υποβάλλεται για χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ, τόσο η μελέτη όσο και το αντίστοιχο έργο.
Ήδη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ με την πρόσκληση της 08.10.2010 Α.Π.: Οικ. 182583 / Π72 με κωδικό 2.9 καλεί τους Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ), όπου
να περιλαμβάνεται προεκτίμηση της δαπάνης εκπόνησης μελετών με βάση τα στοιχεία του Φακέλου Έργου του άρθρου 4 του Ν3316/05, προεκτίμηση του προϋπολογισμού έργου και πρόβλεψη επικαιροποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου αμέσως μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης του έργου.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση Προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ με πρόβλεψη χρηματοδότησης και των μελετών των έργων, έλαβε χώρα πέντε χρόνια μετά την ισχύ του Ν3316/05, ένας από τους βασικότερους λόγους έκδοσης του οποίου υπήρξε η αναγκαιότητα αναμόρφωσης του μέχρι τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ανάθεσης μελετών με τον Ν716/77 και η προσαρμογή του με τις οδηγίες 2004/18 και 2004/17.

Εκτιμάται ότι ήταν καθοριστική η πενταετής καθυστέρηση χρηματοδότησης των μελετών των έργων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, πράγμα που σίγουρα επέφερε καθυστερήσεις στην ωριμότητα των έργων και στην απώλεια πολύτιμων πόρων και ευκαιριών ανάληψης του σχεδιασμού σημαντικών έργων από το επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Προτείνεται τέλος να επεκταθεί η πρόβλεψη χρηματοδότησης των μελετών των έργων στο σύνολο των μελλοντικών Προσκλήσεων που πρόκειται να εκδοθούν από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εντάξεις των έργων και να επιτευχθούν, επιπρόσθετα, οι τεθέντες στόχοι του Μνημονίου για απορρόφηση πιστώσεων από το ΕΣΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ. 4 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Γενικό σχόλιο

 

Με την παρ.4 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου προστίθεται στο άρθρο 17 του ν. 3316/2005 η παράγραφος 4, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η συμμετοχή στην ομάδα μελέτης ενός προσώπου με πτυχίο ΜΕΚ, το οποίο θα βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα της μελέτης.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του νομοσχεδίου προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005
πρόβλεψη υποχρεωτικού ελέγχου κάθε σταδίου της μελέτης, πριν την έγκρισή της από την Υπηρεσία, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κατόχου πτυχίου τουλάχιστον Γ΄ τάξης, ο οποίος θα πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών που διενεργήθηκαν.

Μέσω των παραπάνω προβλέψεων του νομοσχεδίου ουσιαστικά ομολογείται έμμεσα ότι η Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, που είναι οι μόνες αρμόδιες να εκτελούν Δημόσια Έργα, δεν μπορούν να βεβαιώνουν την κατασκευασιμότητα ούτε και να πιστοποιούν την ποιοτική εκπόνηση μιας ανατιθέμενης μελέτης και για το λόγο αυτό τις παραπάνω αρμοδιότητες πρέπει πλέον να τις αναθέτουν.

Οι προβλέψεις αυτές οδηγούν σε υποβάθμιση των Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την αύξηση της αδιαφάνειας και την απώλεια ανταγωνιστικότητας στις σχετιζόμενες με την παραγωγή των δημοσίων έργων εταιρείες, όπως εργοληπτικές επιχειρήσεις και μελετητικά γραφεία.

Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για την αναβάθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν το ανατιθέμενο σε αυτές καθήκον για την παραγωγή των Δημόσιων Έργων.

Προτείνονται :

Στις περιπτώσεις σύνταξης των μελετών και γενικά της ωρίμανσης των έργων από Αναθέτουσες Αρχές να προβλέπεται ρητά ότι :

α. δεν απαιτείται η βεβαίωση κατασκευασιμότητας της μελέτης από πρόσωπο με πτυχίο ΜΕΚ,

β. δεν απαιτείται ο υποχρεωτικός έλεγχος κάθε σταδίου της μελέτης από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κατόχου πτυχίου τουλάχιστον Γ΄τάξης,

γ. στην περίπτωση που θα ισχύσει τελικά η πρόβλεψη ελέγχου κάθε σταδίου της μελέτης, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών κατόχου πτυχίου τουλάχιστον Γ’ τάξης, η παραπάνω υποχρέωση να μπορεί να καλυφθεί από αντίστοιχο έλεγχο από πιστοποιημένη στο Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 Αναθέτουσα Αρχή, με συνεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον αυτή διαθέτει επιστημονικό δυναμικό ανάλογων ειδικοτήτων και με δωδεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ή και επίβλεψη έργων.

Ειδικό σχόλιο

 

Με την παρ.4. του άρθρου 15 του νομοσχεδίου προστίθεται στο άρθρο 17 του ν. 3316/2005 η παράγραφος 4, στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή στην ομάδα μελέτης ενός προσώπου με πτυχίο ΜΕΚ, το οποίο θα βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα της μελέτης.

Άποψή μας είναι ότι, η επάρκεια των μελετών (και επομένως η κατασκευασιμότητα των αντίστοιχων έργων) που παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου διασφαλίζεται μόνο από την επαρκή στελέχωσή τους τόσο ποσοτικά (δηλ. αριθμός στελεχών ανάλογα με το μέγεθος του έργου του Φορέα) όσο και ποιοτικά (κατάλληλες ειδικότητες – εμπειρία), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.1 – ανθρώπινο δυναμικό και περιβάλλον εργασίας του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για την διαχειριστική επάρκεια οργανισμών που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Συνεπώς η βασική αιτία των πιθανών προβλημάτων μη κατασκευασιμότητας των έργων είναι η υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. Η πρόβλεψη διατάξεων όπως η σχολιαζόμενη δεν μπορεί να θεραπεύσει το πρόβλημα αυτό, ούτε βραχυπρόθεσμα ούτε μακροπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Με την παρ.1 του άρθρου 23 του νομοσχεδίου προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3316/2005, πρόβλεψη υποχρεωτικού ελέγχου κάθε σταδίου της μελέτης, πριν την έγκρισή του από την Υπηρεσία, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών, κατόχου πτυχίου τουλάχιστον Γ΄ τάξης, ο οποίος θα πιστοποιεί την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την επάρκεια των ερευνητικών εργασιών οι οποίες διενεργήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη αυτή είναι επιπρόσθετη της συμμετοχής στην ομάδα μελέτης προσώπου με πτυχίο ΜΕΚ, το οποίο θα βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα της μελέτης, σύμφωνα με την παρ.4. του άρθρου 15 του νομοσχεδίου.

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε την άποψή μας ότι, η επάρκεια των μελετών που παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου διασφαλίζεται μόνο από την επαρκή στελέχωσή τους τόσο ποσοτικά (δηλ. αριθμός στελεχών ανάλογα με το μέγεθος του έργου του Φορέα) όσο και ποιοτικά (κατάλληλες ειδικότητες – εμπειρία), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.1 – ανθρώπινο δυναμικό και περιβάλλον εργασίας του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για την διαχειριστική επάρκεια οργανισμών που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 32 του νομοσχεδίου καταργείται η παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν3316/05, όπου προβλέπονται τα ακόλουθα :

« Ο κατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α΄) κανονισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες Αρχές της παρ. 9 του άρθρου 1. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται αμοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες των αμοιβών που κανονίσθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημόσιων συμβάσεων».

Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ.1161/05 (ΦΕΚ – 1064 Β/27-7-2005) απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που εκδόθηκε στα πλαίσια του ως άνω άρθρου του Ν3316/05, προσδιορίσθηκαν τα όρια των υποβαλλόμενων προσφορών μεταξύ του 80% και 120% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Με την παραπάνω κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν3316/05 καταργούνται και οι ποσοστιαίοι περιορισμοί υποβολής εκπτώσεων ή αυξήσεων επί της προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης του διαγωνισμού. Η πρόβλεψη της υποβολής ελεύθερων ποσοστών εκπτώσεων επί της προεκτιμώμενης αμοιβής στους διαγωνισμούς αναθέσεων μελετών, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε νέα τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, όπου θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις περιορισμού των υπερβολικών εκπτώσεων (μαθηματικός τύπος παλαιότερα, πρόσθετες εγγυήσεις πρόσφατα), παρόμοιων με αυτές που ισχύουν στην ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων.

Εναλλακτικά, προτείνεται η δρομολόγηση από το ΥΠΟΜΕΔΙ της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα η οποία να συνοδεύεται από εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και οργανωτική ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών. Το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να δομηθεί η παραπάνω αναδιάρθρωση καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ1429 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Με την αναδιάρθρωση αυτή θα αυξηθεί η διοικητική επάρκεια των Υπηρεσιών ώστε σταδιακά, ως συνέπεια αυτής, να περιορισθούν οι υπερβολικές εκπτώσεις από τους αναδόχους και να παραμένουν στον επαγγελματικό χώρο οι βέλτιστοι με αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Με την παρ.2 του άρθρου 33 του νομοσχεδίου, ως ΕΡΓΟ ορίζεται το παραγόμενο αποτέλεσμα, νοούμενου ως τέτοιου μόνο της κατασκευής επί του εδάφους.

Υπάρχει απουσία ορισμού της προσπάθειας που καταβάλει ένας Οργανισμός προκειμένου να υλοποιήσει την συγκεκριμένη κατασκευή. Σύμφωνα με την διεθνώς αναγνωρισμένη θεωρία διαχείρισης έργων και τα πρότυπα που έχουν παραχθεί στη βάση της θεωρίας αυτής, ως έργο (project) νοείται η προσωρινή προσπάθεια που καταβάλλεται για την παραγωγή ενός μοναδικού (unique) προϊόντος ή υπηρεσίας (product). Σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ορισμούς στο πρότυπο ΕΛΟΤ1429, ορίζεται ως ΕΡΓΟ (Α/Α 3.21 ορισμός) : μη πάγια διεργασία του οργανισμού που εκτελείται για την επίτευξη μοναδικού αποτελέσματος το οποίο ικανοποιεί προκαθορισμένες και επαληθεύσιμες απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών σε χρόνο, κόστος και πόρους.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Θα πρέπει όλα τα Δημόσια έγγραφα που διέπουν την παραγωγή έργων να έχουν κοινούς ορισμούς.
 2. Η έλλειψη ορισμού της έννοιας έργο (project) στα έγγραφα της ελληνικής νομοθεσίας δημιουργεί σύγχυση τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο των έργων (Ν3669/08), όσο και στο αντίστοιχο των μελετών (Ν3316/05)
 3. Είναι ευκαιρία με την επιχειρούμενη αναμόρφωση να δοθούν οι κατάλληλοι ορισμοί και να απαλειφθούν οι συγχύσεις που δημιουργούνται.

Κατόπιν αυτού προτείνεται :

 1. Να ορισθεί η έννοια ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ (project) σύμφωνα με τον ορισμό 3.21 του ΕΛΟΤ1429 ως : κάθε μη πάγια δραστηριότητα ενός δημόσιου οργανισμού η οποία να έχει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν όπως ένα τεχνικό έργο, μια μελέτη, μια υπηρεσία επίβλεψης κλπ).
 2. Να τεθεί ο προτεινόμενος στο νομοσχέδιο ορισμός για την έννοια : ΠΡΟΪΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ. 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Ένα βασικό στοιχείο που λείπει τόσο από την υπάρχουσα νομοθεσία όσο και από την προτεινόμενη στο παρόν νομοσχέδιο, είναι η πρόβλεψη της διαδικασίας εντοπισμού των κατάλληλων έργων, με την υλοποίηση των οποίων θα επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα και θα επιτευχθεί η βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων που πρόκειται να επενδυθούν.

Τόσο στην υφιστάμενη νομοθεσία όσο και με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεωρείται ότι, οι Φορείς έχουν επιλέξει ήδη τα έργα με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και αυτό που απομένει είναι μόνο η πλήρης ωρίμανσή τους και η τήρηση των κανόνων ανάθεσης.

Στις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών έργων προβλέπονται όλες οι διοικητικές ενέργειες και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες, ώστε να ωριμάσει πλήρως ένα έργο.

Η παρατηρούμενη αναποτελεσματικότητα στην ωρίμανση των έργων, που επιχειρείται να επιλυθεί μέσω των προβλέψεων του νομοσχεδίου, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάληψη ενεργειών διαρθρωτικών βελτιώσεων των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην παραγωγή έργων, ώστε να ανταποκρίνονται σε εύλογους χρόνους στις εγκριτικές αρμοδιότητές τους και την παροχή των απαραίτητων πόρων τόσο σε προσωπικό όσο και σε πιστώσεις.

Οι εργασίες που αναφέρονται ως «πρόδρομες» εμπεριέχονται στις ενέργειες που εκτελεί είτε η ίδια η Υπηρεσία του Οργανισμού που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου (π.χ. απαλλοτριώσεις, δουλείες διέλευσης) είτε ο ανάδοχος μελετητής (π.χ. εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, αδειοδοτήσεις) είτε ο ανάδοχος κατασκευής του έργου (π.χ. προσβάσεις στο έργο) είτε η Υπηρεσία αλλά με μέριμνα του αναδόχου του έργου (π.χ. συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, μεταθέσεις δικτύων ΟΚΩ), στα πλαίσια των συμβάσεών που συνάπτει ο Οργανισμός.

Στην πράξη για τα έργα που εκτελούνται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης μετά την πλήρη ωρίμανσή τους, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν και να υλοποιηθούν οι πρόδρομες εργασίες ως αυτόνομες, αφού οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (Ε.Δ.Α.) απαιτούν πλήρη ωριμότητα

Η πρόβλεψη για εκτέλεση πρόδρομων εργασιών είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις υλοποίησης έργων όπου, ο Φορέας κατασκευής διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες πιστώσεις και μπορεί να κατευθύνει κατά το δοκούν την πορεία αναθέσεων και χρηματοδοτήσεων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Εκτιμάται ότι η χρονική έκπτωση με απαγόρευση της αρνητικής οικονομικής έκπτωσης αντιβαίνει στα βασικά στοιχεία της διεθνώς αναγνωρισμένης θεωρίας διαχείρισης έργων (project management), όπου η μείωση της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων των έργων που ανήκουν στην κρίσιμη διαδρομή επιφέρει αύξηση του κόστους αυτών (crashing). Εάν επιχειρηθεί έναρξη των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής πριν την λήξη των προηγουμένων (fast tracking) τότε αυξάνεται ο κίνδυνος του έργου, με αποτέλεσμα την αύξηση πάλι του κόστους λόγω των προσπαθειών αποφυγής των κινδύνων αυτών.

Η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο της δυνατότητας έκπτωσης στο χρόνο κατασκευής του έργου όπως αυτός εκτιμήθηκε από την Υπηρεσία, αποτελεί έμμεση ομολογία ότι, τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στις Διακηρύξεις των έργων είναι λανθασμένα προς τα πάνω και καλούνται οι ανάδοχοι να τα διορθώσουν στη φάση της ανάληψης του έργου.

Αντί αυτού θα πρέπει να βελτιωθεί ο σημερινός τρόπος παραγωγής των χρονοδιαγραμμάτων έργων από τις Υπηρεσίες και υπάρχουν προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Επίσης, με τη ζητούμενη από τον ανάδοχο αύξηση του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης και την έμμεσα επιβαλλόμενη σε αυτόν ποιοτική εκτέλεση των έργων, ομολογείται έμμεσα ότι δεν είναι σε θέση να επιτευχθεί η αναμενόμενη ποιότητα των έργων μέσω της διοίκησής τους από τις Υπηρεσίες.

Έχουμε την άποψη ότι, η ποιότητα στα έργα μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή στην πράξη, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων, των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων και Μελετών, υπό τις προϋποθέσεις ότι :

α. Θα παρασχεθούν στις Υπηρεσίες η κατάλληλη εκπαίδευση και το πρόσθετο προσωπικό, ανάλογα με το έργο που καλούνται να αναλάβουν.

β. Θα συντελεσθεί η οργανωτική αναδιάρθρωση των Φορέων, με την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ1429.

ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Με την πρόβλεψη της παραγρ. 2 του νομοσχεδίου επεκτείνεται επί της ουσίας το σύστημα ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και πέρα από τα έργα για τα οποία η βέλτιστη λύση κατασκευής τους καλύπτεται από ειδική τεχνογνωσία.

Στην ουσία ζητείται από τους διαγωνιζόμενους να εκπονήσουν τα στάδια μελετών που πιθανόν να μην έχουν ακόμη εκπονηθεί από τον Οργανισμό που επιθυμεί το έργο και να συντάξουν προϋπολογισμό ο οποίος θα αποτελεί στοιχείο κατ’ αποκοπήν στη φάση κατασκευής του έργου.

Γεννώνται τα εξής ερωτήματα:

 1. Πώς θα λαμβάνεται έγκριση ωριμότητας του έργου από την Ανώτατη Αρχή Μελετών και Έργων (ΑΕΜΕ) και ποιες θα είναι οι πρόδρομες εργασίες για την ωρίμανση του έργου κατά την περίπτωση αυτή?
 2. Ο δημοπρατών Οργανισμός θα συντάσσει προϋπολογισμό δημοπράτησης ? και αν ναι, με τι στοιχεία, δεδομένου ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη;
 3. Θα εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ (πχ) έργα με ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναθεωρούνται με βάση την μελέτη του αναδόχου ?
 4. Το κόστος των μελετών θα περιλαμβάνεται γενικώς ή διακριτά στον προϋπολογισμό προσφοράς ?
 5. Θα προβλέπεται τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με την εκπόνηση των μελετών από τον ανάδοχο ? (τάξεις και κατηγορίες μελετητών, ανάθεση των μελετών κλπ)

Με την επιβαλλόμενη υποχρέωση στον ανάδοχο του έργου να δεσμευθεί ως κατ’ αποκοπήν επί του τελικού προϋπολογισμού που ο ίδιος θα συντάξει με βάση τα παρεχόμενα από την Υπηρεσία στοιχεία και χωρίς να προβλέπεται στάδιο εκπόνησης μελετών με παράλληλη αποζημίωση για την ολοκλήρωση της μελέτης από τον ανάδοχο, βάσει της οποίας θα πρέπει να συνταχθεί ο τελικός προϋπολογισμός, μεταφέρεται στον ανάδοχο κίνδυνος ο οποίος δεν του αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 40 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Εάν ληφθεί υπόψη ότι, τα έργα άνω του ορίου των 4.845.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1179/2009 – 30.11.2009) υλοποιούνται κυρίως μέσω συγχρηματοδότησης και απαιτείται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (Ε.Δ.Α.) πλήρης ωριμότητα προκειμένου να εγκρίνουν την ένταξη στα προγράμματα που προκηρύσσουν, εκτιμάται ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία με διαβούλευση θα είναι άνευ αντικειμένου.

Για ένα έργο με περιβαλλοντική αδειοδότηση, πλήρεις μελέτες, με εκδοθείσες όλες τις διοικητικές αποφάσεις για την νομιμοποίησή του, σε τι θα ωφελούσε η διαδικασία της διαβούλευσης? Ακόμη και κατά την περίπτωση που εξευρεθεί, με τη διαδικασία αυτή, μια άλλη λύση υλοποίησης του έργου, ενδεχομένως και καλύτερη, ποιος Φορέας θα επιθυμούσε να επαναλάβει πιθανώς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, τις ενδεχόμενες εγκρίσεις διέλευσης ή απαλλοτριώσεων, προκειμένου να επανυποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση με πιθανότερο ενδεχόμενο να απολέσει την παρούσα ευκαιρία χρηματοδότησης ?

Εκτιμούμε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης επιβάλλεται σε περιπτώσεις υλοποίησης έργων μεγάλου προϋπολογισμού για τα οποία ο τελικός σχεδιασμός και οι εγκρίσεις προβλέπονται στην φάση της ανάθεσης, όπως στις περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης και του Ν3389/2005 για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ αντίθετα στις περιπτώσεις των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προτεινόμενη διαβούλευση θα επιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις στη διαδικασία του έργου.

Προτείνεται να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο πρόβλεψη μόνο διαδικασίας ενημέρωσης των διαγωνιζομένων για το φυσικό αντικείμενο του έργου από τον Επιβλέποντα της Μελέτης και υπό τη φυσική παρουσία του Μελετητή για διευκρινήσεις, εάν κρίνεται αναγκαίο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Να προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ενημέρωσης στον πραγματικό τόπο που πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, λαμβάνοντας εμπράκτως γνώση οι διαγωνιζόμενοι για τις τοπικές συνθήκες του έργου.

ΑΡΘΡΟ 43 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Εκτιμούμε ότι η διαδικασία ανάθεσης μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου επιβάλλεται σε περιπτώσεις υλοποίησης έργων μεγάλου προϋπολογισμού για τα οποία ο τελικός σχεδιασμός και οι εγκρίσεις προβλέπονται στην φάση της ανάθεσης, όπως στις περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης και του Ν3389/2005 για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να εντάξουν έργα σε προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει να τα ωριμάσουν πλήρως προηγουμένως και ως εκ τούτου είναι άνευ αντικειμένου η χρησιμοποίηση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για τα έργα αυτά, στη φάση της ανάθεσης ενός έργου μετά την έγκριση χρηματοδότησής του.

Η διαδικασία αυτής της ανάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κρατικούς Φορείς, όπως εξάλλου ισχύει για τις αναθέσεις έργων με συμβάσεις παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 71 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Μελετών & Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.) με αντικείμενο την εποπτεία παραγωγής των Δημοσίων Έργων και των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν, όπως Μελετητές και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.

Εκτιμάται ότι, η θέσπιση ενός ακόμη ελέγχοντος Οργανισμού των διαδικασιών παραγωγής δημοσίων έργων πέραν των υπαρχόντων, όπως οι Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις και άσκοπη γραφειοκρατία.

Αντίθετα θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να τεθεί ως πρώτη και άμεσης προτεραιότητας ενέργεια από το Υπουργείο η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, η οποία να συνοδεύεται από εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και οργανωτική ενίσχυση. Η αναδιάρθρωση αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει, μακροπρόθεσμα, σε πολύ θετικά αποτελέσματα, με την ενεργοποίηση δυναμικού που δεν μπορεί με την σημερινή διάρθρωση να εκφρασθεί.

Το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να δομηθεί η παραπάνω αναδιάρθρωση καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ1429 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, με την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του Προγράμματος Καλλικράτης μειώνονται στο ελάχιστο οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι θα διαχειρίζονται πλέον μεγάλες περιοχές που θα βρίσκονται υπό την ευθύνη τους, επιβάλλεται ακόμη περισσότερο η οργανωτική ενίσχυση μέσω του ΕΛΟΤ1429 των Υπηρεσιών των Φορέων αυτών, προκειμένου να διαχειρίζονται τους πόρους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Προτείνονται :

α. Για τους Φορείς που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, να είναι υποχρεωτική η μερική τουλάχιστον εφαρμογή του ΕΛΟΤ 1429, με πρόβλεψη σταδιακής επέκτασης της υποχρέωσης αυτής και στα υπόλοιπα έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους.

Θα ήταν ενδιαφέρουσα επίσης και η εξέταση της σταδιακής υποχρέωσης εφαρμογής παρόμοιου προτύπου και στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και γραφεία μελετών καθόσον θα επιφέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και παράλληλα ποιοτική άνοδο της παραγωγής των Δημόσιων έργων.

β. Αντί της θέσπισης της Α.Ε.Μ.Ε. να επιδιωχθεί η εφαρμογή του ΕΛΟΤ 1429 από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές με παράλληλη κεντρική υποστήριξή τους από υπάρχουσα Υπηρεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπως η Γ.Γ.Δ.Ε., ακολουθώντας ως πρότυπο π.χ. την εφαρμογή του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, που εποπτεύεται για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αυτής.

Στην σχετική ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/ ,

περιλαμβάνεται κωδικοποιημένα το σύνολο των κατευθύνσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές με πλήθος υποδειγμάτων, παραδειγμάτων και προτεινόμενων προτύπων.


 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 10,Μάρτιος, 2011, 9:31 μμ. στις Κατηγορίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr