CLLD/LEADER Καστοριάς. Συνέντευξη του Δ/ντή της ΑΝΚΑΣ Β.Τσαπάρα στον Alpha 94,7 με όλες τις λεπτομέρειες

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ την πρόσκληση 

 

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν προτάσεις για ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεις, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) καλούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» να υποβάλλουν προτάσεις στις ακόλουθες δράσεις και υπο-δράσεις του τοπικού προγράμματος:

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.2.1 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.2 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

20.000.00

 

19.2.2 – Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

500.000.00

19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

145.000.00

19.2.3 – Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

800.000.00

19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

300.000.00

19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

300.000.00

19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

150.000.00

19.2.6 – Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.230 – Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

60.000.00

19.2.7 – Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.1 – Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

30.000.00

19.2.7.2 – Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

30.000.00

19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

30.000.00

19.2.7.7 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

30.000.00

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος, δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή/γεωργικός τομέας.

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς και της Χλόης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αγρότες, συνεργατικά σχήματα φορέων, όπως περιγράφονται συγκεκριμένα για κάθε υποδράση ξεχωριστά.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης βασίζονται στους Κανονισμούς της Ε.Ε.

 • 1407/2013,
 • 1305/2013, και
 • 651/2014,

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40 έως 65% ανάλογα με την υποδράση και το εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης. Μόνο για την υποδράση 19.2.1.2 είναι 100%.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52200, Καστοριά.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10.04.2019 και ώρα 13.00 έως 09.07.2019 και ώρα 15.00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας εφτά (7) ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00 μμ, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα II_1, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52200, Καστοριά, τηλ: 2467083441, fax: 2467021349, e-mail: ankas@otenet.gr και να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους:

Τσαπάρας Βασίλειος  btsaparas@ankas.gr,

Αντωνίου Θεόδωρος  antoniou@ankas.gr

Βασιλειάδης Παντελής  vasiliadis@ankas.gr,

Ζησόπουλος Παντελής  zisopoulos@ankas.gr και

Ρήμος Αθανάσιος  arimos@ankas.gr.

Ολόκληρη την πρόσκληση με τα παραρτήματά της μπορείτε να την κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ CLLD/LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για την διευκόλυνση των υποψήφιων δικαιούχων δίνονται:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

Βάσσος Πασχάλης

 

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 14,Απρίλιος, 2019, 8:29 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr