Την Τρίτη 29/10/2019 δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.       

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.       

Επικύρωση πρακτικών 17ης, 18ης και 19ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου

3.       

Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς».

Εισήγηση Προέδρου

4.       

Εκ νέου λήψη απόφασης για τη «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς».

Εισήγηση Προέδρου

5.       

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

6.       

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7.       

Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8.       

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά τη συζήτηση  αναίρεσης του Δήμου Καστοριάς, σε απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

9.       

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μακεδνών«.

Απόφαση ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής

10.    

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/19 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη νέα πρόταση εντοπισμένης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Καστοριάς στο Ο.Τ. 112.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11.    

Έγκριση παραχώρησης ή μη θέσης ΑΜΕΑ, στην οδό Μακεδονομάχων 16, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12.    

Έγκριση παραχώρησης ή μη θέσης ΑΜΕΑ, επί του πεζόδρομου Τσιατσιαπά, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13.    

Έγκριση παραχώρησης ή μη θέσης ΑΜΕΑ, στην οδό Χριστοπούλου 21, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14.    

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση ή μη πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, στην οδό Χριστοπούλου, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15.    

Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο Ερμού, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16.    

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τα Προγράμματα Δασοπονίας έτους 2020, που συνέταξε η Δ/νση Δασών Καστοριάς.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ό.Θεοχάρη-Παπαδάμου

17.    

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης σχετικά με τις απαγορεύσεις βοσκής, που προβλέπονται από τη μελέτη διαχείρισης για το δημοτικό δασόκτημα Κλεισούρας, για τη δεκαετία 2017-2026.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Ό.Θεοχάρη-Παπαδάμου

18.    

Τροποποίηση (3η) της υπ’ αριθ. 277/17 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατηγοριοποίηση των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καστοριάς» ως προς την κατηγορία κατάταξης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Χιλιοδένδρου.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

Π. Δοκόπουλου

19.    

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) χρονικής διάρκειας 2 (δύο) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών συντήρησης-αποκατάστασης αγροτικού δικτύου Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Τρ. Παπαδόπουλου

20.    

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. δημοτικών αγροτεμαχίων: 294, 295 και 373/735 του Αναδασμού Ομορφοκκλησιάς έτους 1978-1979 της Δ.Ε. Αγίας Τριάδος.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών Υπ/σιών

21.    

Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

22.    

Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΕΥΚΗΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

23.    

Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

24.    

Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

25.    

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

26.    

Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

27.    

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

28.    

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών) και 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος αξίας τροποποίησης της σύμβασης) του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

29.    

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος CLLD LEADER της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. ΟΤΑ.

Έγγραφο ΑΝ.ΚΑΣ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Κίμων Μηταλίδης

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 26,Οκτώβριος, 2019, 9:21 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr