Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την πρόσληψη 1.100 στα ταχυδρομεία

10:36 – Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων για 561 θέσεις εποχικού προσωπικού στα υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθούν και οι υπόλοιπες προκηρύξεις.
Συνολικά αναμένεται να προσληφθούν στα ΕΛΤΑ όλης της χώρας
1.100 εποχικοί υπάλληλοι, ενώ έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 859 θέσεις εποχικού προσωπικού στα ΕΛΤΑ που προκηρύχθηκαν μόνο για τη Νομαρχία Αθήνας- Πειραιά.
Οι προσληφθέντες που θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, με τις εξής ειδικότητες: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Διαμετακομιστών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, και σε αυτές να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς τις αιτήσεις τους.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Επίσης δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Φωτογραφία

Τα προσόντα ανά ειδικότητα

Για τις θέσεις ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή – Απολυτήριο τίτλο: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: Διοικητικών Υπηρεσιών- Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλον ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Επίσης θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
Για τις θέσεις ΔΕ Διανομέων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
– Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
– Αδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης) εκτός του μοτοποδηλάτου. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα μπορεί να διεκδικήσουν τις θέσεις υποψήφιοι που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική.
Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων i) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή ii) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή – Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή – Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή – Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή – Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις υποψήφιοι που κατέχουν:
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
Στην περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις τότε μπορούν να τις διεκδικήσουν υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν:
α) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον 3 ετών μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις τότε μπορούν να τις διεκδικήσουν υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν: α) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
Για τις θέσεις ΥΕ Διαμετακομιστών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλον ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Κατάθεση αιτήσεων
Σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1
και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Μάιος, 2010, 10:43 πμ. στις Κατηγορίες ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr