4 Νέες θέσεις απασχόλησης στην Καστοριά – ΚΑΛΛΙΣΤΩ

4 Νέες Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη μερικής απασχόλησης, με έδρα στην «Καστοριά», που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA («Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» – LIFE09 NAT/GR/000333) στα εξής κύρια αντικείμενα-καθήκοντα:
 Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
 Υποστήριξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και δράσεων του έργου
 Προετοιμασία τεχνικών δελτίων, εκθέσεων και αναφορών
 Πιστοποίηση προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πανεπιστημιακός τίτλος
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων
 Οργανωτικές ικανότητες

Στην επιλογή συνεργάτη θα ληφθούν θετικά υπόψη και τα ακόλουθα:
 Ηλικία από 30 έως 50 ετών
 Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Γνώση και ενεργό ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα
 Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών ή άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Η απασχόληση, με σύμβαση ανάθεσης έργου, αφορά στην περίοδο 15 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με προοπτική ανανέωσης έως τις 15 Ιουνίου 2014.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail spyros@callisto.gr, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2011.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη μερικής απασχόλησης, με έδρα στην «Καστοριά», που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA («Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» – LIFE09 NAT/GR/000333) στα εξής κύρια αντικείμενα-καθήκοντα:
 Γραμματειακή υποστήριξη σε δράσεις που αφορούν τεχνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις του έργου
 Υποστήριξη λειτουργίας τοπικού γραφείου του έργου και τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με το κοινό.

Απαραίτητα προσόντα:
 Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows – MS Office – Internet)
 Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση/απασχόληση

Στην επιλογή συνεργάτη θα ληφθούν θετικά υπόψη και τα ακόλουθα:
 Ηλικία από 30 έως 50 ετών
 Γνώσεις λογιστικής
 Γνώση και ενεργό ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα
 Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών ή άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Η απασχόληση, με σύμβαση ανάθεσης έργου, αφορά στην περίοδο 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με προοπτική ανανέωσης έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail spyros@callisto.gr, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2011.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη μερικής απασχόλησης, με έδρα στην «Καστοριά», που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA («Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» – LIFE09 NAT/GR/000333) στα εξής κύρια αντικείμενα-καθήκοντα:
 Λειτουργία Γραφείου Τύπου/Δημοσίων Σχέσεων του έργου
 Τακτική επικοινωνία με ΜΜΕ και συγκεκριμένες ομάδες κοινού
 Προώθηση ενημερωτικού υλικού
 Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων
 Προετοιμασία σχετικών εκθέσεων και αναφορών

Απαραίτητα προσόντα:
 Τίτλος σπουδών σε σχετική επιστήμη (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
 Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 Σχετική εμπειρία (τουλάχιστον ενός έτους)

Στην επιλογή συνεργάτη θα ληφθούν θετικά υπόψη και τα ακόλουθα:
 Ηλικία από 25 έως 45 ετών
 Γνώση και ενεργό ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα
 Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών ή άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Η απασχόληση, με σύμβαση ανάθεσης έργου, αφορά στην περίοδο 15 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με προοπτική ανανέωσης έως τις 15 Νοεμβρίου 2013.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail spyros@callisto.gr, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2011.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ζητά συνεργάτη μερικής απασχόλησης, με έδρα στην «Καστοριά», που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA («Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» – LIFE09 NAT/GR/000333) στα εξής κύρια αντικείμενα-καθήκοντα:
 Οικονομική διαχείριση-συντονισμός και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου και των επιμέρους δράσεών του
 Συγκέντρωση και τήρηση σε αρχείο των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και παραστατικών δαπανών (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.)
 Έλεγχος επιλεξιμότητας των παραστατικών και πιστοποίηση προόδου υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου
 Κατάρτιση και τακτική ενημέρωση συγκεντρωτικών καταστάσεων και ειδικών υπολογιστικών αρχείων και φύλλων
 Σύνταξη οικονομικών αναφορών και εκθέσεων στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Οικονομικής Σχολής (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.)
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Καλή γνώση λογιστικών
 Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 1-3 χρόνια
 Καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής, καθώς και προγραμμάτων MS Office (Excel, Word, Access)

Στην επιλογή συνεργάτη θα ληφθούν θετικά υπόψη και τα ακόλουθα:
 Ηλικία από 25 έως 45 ετών
 Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 Γνώση και ενεργό ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα
 Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών ή άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Η απασχόληση, με σύμβαση ανάθεσης έργου, αφορά στην περίοδο 15 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, με προοπτική ανανέωσης έως τις 15 Ιουνίου 2014.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail spyros@callisto.gr, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2011.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 28,Μάιος, 2011, 9:18 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

2 Σχόλια για “4 Νέες θέσεις απασχόλησης στην Καστοριά – ΚΑΛΛΙΣΤΩ”

 1. Δημήτρης

  Και κάτι τελευταίο (γιατί μας εκνεύρισαν και πάλι).
  Αν θέλετε να το παίζετε σωστοί όπως λέτε μία προκήρυξη θα πρέπει να την δίνεται στα media να ανακοινώνεται,(2 εβδομάδες τουλάχιστον πριν) να γίνεται γνωστή, να μη στερείται από τον καθένα τη δυνατότητα να συμμετέχει. Να μη του στερείτε την ελπίδα.
  Γιατί κάποιοι τώρα που σας γράφω έχουν σπουδάσει αλλά δεν έχουν να φάνε, να ψωνίσουν τα απαραίτητα, γιατί κάθε φορά κοιτάτε να βολεύεται αντί να είσαστε αντικειμενικοί. Ζήστε εσείς (δεν θα πώ ως φτωχοί για ένα διάστημα) με 400€ το μήνα και ελάτε να μου πείτε μετά πως νιώσατε. ΝΤΡΟΠΗ !!

 2. Δημήτρης

  Η ερώτηση μου είναι η εξής. Γιατί δεν ανέφεραν τίποτα? Συνεχίζονται οι κρυφές συμφωνίες και οι παράνομες ναι μεν «νόμιμες» προσλήψεις.. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά σε αυτό το Νομό. «Καστοριά» το χειρότερο χανείο είμαστε αυτό έχω να πώ !!
  Και όσοι είδαν τις πληροφορίες θα καταλάβουν γιατί θα αναφέρω πως για μιά ακόμη φορά οι συγκεκριμένες θέσεις είναι σημαδεμένες και τους έχουν είδη προσλάβει.
  Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ ζήτησε τις συγκεκριμένες θέσεις η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς τι έκανε??
  Όσο για τις αναφορές το ξέρουμε πλέον για το λόγο οτι θίξατε το θέμα θα το αναρτήσουν αύριο ίσως την τρίτη και όλα καλά. Όπως πάντα να μήν έχει χρόνο κάποιος να μαζέψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτομάτως τα άτομα γίνονται συγκεκριμένα που θα πάρουν τις θέσεις γιατί εντελώς τυχαίος μόνο αυτοί πρόλαβαν και γνώριζαν.

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr