ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ( 400 ΠΕΡΙΠΟΥ )

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Δείτε αναλυτικά και πριν από κάθε άλλον τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για τις προσλήψεις ( περίπου 400 για την Καστοριά) από δήμους και φορείς.

Αυτά τα κριτήρια έχουν μπει στις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην προκήρυξη για την Καστοριά και την Δ. Μακεδονία :

ΣΕ PDF ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή

Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31- 12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:

σε μακροχρόνια ανέργους σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα

ανεργίας

 

σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία

 

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων

Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών , συνδυαστικά, είναι τα εξής:

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€ €.

Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.

Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτήν αριθμό επιχορηγούμενων

Κριτήριο

Ανάλυση Κριτηρίου

Βαθμολόγηση

  1. Κατάσταση Ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20

 

Νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία 25

 

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15

 

Αγρότες 10

 

2. Οικογενειακή Κατάσταση

Μονογονεϊκή Οικογένεια 15

 

Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8

 

Με προστατευόμενα Μέλη 5

(για κάθε προστατευόμενο μέλος)

 

  1. Οικογενειακό εισόδημα

από 0,00€ έως 6.900,00€ 15

 

από 6.901,00€ έως 12.000,00€ 10

 

από 12.001,00 έως 16.000,00 8

 

από 16.001,00 € έως 22.000,00€ 6

 

από 22.001,00 και άνω 0

 

4. Κατάσταση Υγείας

ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50% 6

ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) που υλοποιείται η πράξη 10

 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€ €.

 

Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.

Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτήν αριθμό επιχορηγούμενωνθέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της.

Σε περίπτωση που μειωθούν οι επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο Δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ο π/ϋ της εγκεκριμένης πράξης θα μειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που μειώθηκαν χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον Δικαιούχο.

 

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού από το Δικαιούχο.

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Τα μέσα δημοσιότητας που χρησιμοποιούνται είναι κατ’ ελάχιστο:

Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα, όπου υλοποιείται η δράση

Μία πληρωμένη καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια

Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, όπου υλοποιείται η δράση

Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας

Ο δικαιούχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, προβαίνει στην αξιολόγησή τους, τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθμό ωφελουμένων με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που έχουν εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της πράξης. Από τον ίδιο Πίνακα αντικαθιστά ωφελούμενους που ενδεχομένως παραιτούνται, εξετάζει τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν, η διαδικασία των οποίων θα είναι 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται. Ο κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Δικαιολογητικά για την Επιλογή των Ωφελουμένων

o Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους αιτούντες).

o Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).

o Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

o Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται

o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Για το κριτήριο της Ανεργίας

o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον Δικαιούχο

o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι

 

Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.

 

Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης

o Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 – 31/12/2009 (για όλους τους αιτούντες) ή

o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.

 

Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας

o Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).

 

Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα (τ. Νομός)

oΗ εντοπιότητα θα αποδεικνύεται είτε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε από λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ) 10

 


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

 

Επιπλέον οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο δύναται προσμετρά επιπλέον μόρια σε κάθε κατηγορία κριτηρίων των δυνητικά ωφελουμένων της παρούσας πρόσκλησης.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 8,Ιούνιος, 2011, 9:25 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr