Οι όροι και η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

18:52 – Μέσα στο α΄ 15νθήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείου Παιδείας η Εγκύκλιος η οποία θα καλεί για κατάθεση αιτήσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση. Στην Εγκύκλιο ορίζονται οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός των δηλώσεων προτίμησης, η διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών φέτος θα έχουμε μείωση του αριθμού των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά 70% (για τους μόνιμους η αντίστοιχη περικοπή φτάνει το 50%).

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΕΤΟΣ

Φέτος οι  προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν με βάση όσα ορίζονται στο νέο ν. 3848/2010 για τη μεταβατική περίοδο 2010/11 και 2011/12.

Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε που θα καταρτιστούν το 2012 μετά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 γίνονται από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν τροφοδοτηθεί με στοιχεία μέχρι και 30 Ιουνίου 2010. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν από φέτος και οι προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.

Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων από τους προηγούμενους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών πινάκων συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π..

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ 2012

Μετά τη μεταβατική περίοδο 2010/11 και 2011/12 οι  προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν με βάση όσα ορίζονται στο νέο ν. 3848/2010.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του νέου νόμου προβλέπονται  τα εξής:

Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκπαιδευτικοί στους τελικούς πίνακες και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια.

Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών  εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.(Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Η βαθμολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες με βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και λαμβάνει τουλάχιστον πενήντα μονάδες σε κάθε θεματική ενότητα.) Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή

τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.

Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.. Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τους τελικούς πίνακες κατάταξης

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Είναι φανερό ότι οι νέοι όροι πρόσληψης των εκπαιδευτικών «πατάνε» πάνω στην οικονομική κρίση αλλά κυρίως χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως ευκαιρία για την ανατροπή του εργασιακού τοπίου στην εκπαίδευση. Η σχολική εκπαίδευση μόνο τα επόμενα δυο χρόνια (που θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος) θα προσλάβει περίπου 15.000 λιγότερους αναπληρωτές ή με τη νέα ονομασία αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

Πως σκοπεύει το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν από το γεγονός της μεγάλης μείωσης μονίμων αλλά ιδιαίτερα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών; Το Υπουργείο Παιδείας  θα χρησιμοποιήσει τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους πιστεύει ότι θα ελαχιστοποιήσει τα κενά :

ØΠρώτον δείχνει το δρόμο της επιστροφής στα σχολεία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικών που μέχρι πέρσι τους χρησιμοποιούσε για να καλύπτει πραγματικές ή πλασματικές ανάγκες σε διάφορους φορείς του Υπουργείου, όπως την κεντρική Υπηρεσία, τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τον ΟΕΕΚ, την Ακαδημία Αθηνών, τις Βιβλιοθήκες, τα Πανεπιστήμια, κλπ. Οι δραστικότερες μειώσεις αποσπασμένων θα γίνουν στον ΟΕΕΚ ενώ εξοικονόμηση εκπαιδευτικών θα υπάρχει και με τη συγχώνευση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνα και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης (ΟΕΠΕΚ) αλλά και με τον περιορισμό των αποσπάσεων σε Βουλευτικά γραφεία, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών κλπ.

ØΟ δεύτερος τρόπος είναι η συγκρότηση τμημάτων με πάνω από 25 μαθητές στην τάξη. Η πλειονότητα των σχολείων σήμερα λειτουργεί με τμήματα που έχουν 22 – 25 μαθητές οπότε είναι σίγουρο ότι με τη νέα διάταξη σε κάποια σχολεία θα γίνει συγχώνευση τμημάτων με συνέπεια την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών. Η προοπτική των πληθωρικών τάξεων έχει ανησυχήσει τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα δυσκολέψει η εκπαιδευτική διαδικασία.

ØΟ τρίτος τρόπος είναι η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, οι μετακινήσεις από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια (π.χ. καθηγητές ειδικοτήτων) και η καθιέρωση δεύτερης ειδικότητας του εκπαιδευτικού (π.χ ένας κοινωνιολόγος που έχει και πτυχίο φιλολογίας να παίρνει ως δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα) TA NEA

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 9,Ιούνιος, 2010, 6:53 μμ. στις Κατηγορίες ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Οι όροι και η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών”

 1. manolis

  Λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για τα σχολεία που ανοίγουν σε μερικές μέρες και εσείς κυρία Διαμαντοπούλου συνεχίζετε να κρατάτε τόσους και τόσους εκπαιδευτικούς σε άχρηστες αποσπάσεις στο εξωτερικό;

  Καλά κυρία Διαμαντοπούλου, δεν έχετε συναίσθηση της κατάστασης και των ελλείψεων στα σχολεία μας που θα έχουν φέτος τους μισούς καθηγητές και διατηρείτε σε ισχύ την Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων/ Διεύθυνσης ΠΟΔΕ/ Τμήμα Β’ υπ’ αριθ. Φ.821/ 3531 Π/ 117459 /Ζ1 της 7.11.2006; Ξέρετε τι αποσπάσεις προβλέπει, μόνο για δύο υπερατλαντικές κατηγορίες αποσπάσεων εκπαιδευτικών;

  Διαβάζω: Βενεζουέλα: Δάσκαλοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι.

  Μα είσαστε με τα σωστά σας; Ελληνικά Σχολεία δεν υπάρχουν στη Βενεζουέλα και εσείς στέλνετε δάσκαλους και φιλόλογους, για να διδάξουν που; Για να είναι οι ξέγνοιαστοι καβαλάρηδες; Υπάρχει μια εκκλησία, τον παπά τον στέλνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μην ανακατεύεστε πλέον στα της εκκλησίας κυρία Διαμαντοπούλου, τώρα που μας έχετε παραδώσει στα νύχια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δεν μας περισσεύει ούτε ένα Ευρώ και σκέφτεστε να μας διπλασιάσετε και τον ΦΠΑ.

  Διαβάζω: Βραζιλία: Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι.

  Τα ίδια κυρία Διαμαντοπούλου; Υπάρχει ένα σχολείο στο Σάο Πάολο, το μοναδικό στη Βραζιλία, ο Θεός να το κάνει ελληνικό και κανένας μαθητής του ποτέ δεν έχει καταφέρει να μιλήσει ελληνικά, παρά μόνο διαβάζοντας και τραυλίζοντας από ένα ποιηματάκι στην Εθνική Εορτή. Δεν χρειάζεται να στέλνετε τόσους φιλόλογους για το τίποτα. Ακόμα και σ’ αυτό το Σχολείο, που ορισμένοι το λένε ελληνικό κανένας ποτέ δεν έχει μιλήσει ελληνικά. Οι μαθητές του σκοτώνονται να διαβάσουν ό,τι θα χρειαστούν για να μπούν στο Πανεπιστήμιο και κανένας δεν ενδιαφέρεται να μάθει ελληνικά, πολύ δε περισσότερο οι γονείς τους που έχουν συνάψει μικτούς γάμους και μιλάνε στα σπίτια τους μόνο πορτογαλικά.

  Σ’ αυτές τις χώρες δώστε δυο τρία κατοστάρικα σε έναν ομογενή δάσκαλο να διδάξει ελληνικά και θα σας φιλάει τα χέρια. Μη στέλνετε από την Ελλάδα με απόσπαση εκπαιδευτικούς που τους έχουμε ανάγκη εδώ στη χώρα μας.

  Και επί τέλους, πάρετε πίσω στην Ελλάδα τον Μανώλογλου. Είναι φιλόλογος μέσης εκπαίδευσης, οκτώ χρόνια τώρα αποσπασμένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και διδάσκει Ελληνικά στο εκεί Πανεπιστήμιο. Ήταν ο εκλεκτός του Πέτρου Ευθυμίου, του υπουργού Παιδείας της προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αρκετά πλέον! Μην προκαλείτε. Φέρετε πίσω τον Μανώλογλου. Ανακαλέστε την απόσπαση του Μανώλογλου!

  Δεν έχουμε να πληρώνουμε τα επιμίσθια των εκπαιδευτικών μας σε άχρηστες αποσπάσεις στο εξωτερικό. Καταλάβετέ το κυρία Διαμαντοπούλου, θέλουμε δασκάλους και καθηγητές εδώ στην Ελλάδα.

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr