ΕΝΑΕ – Προβλήματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

09:26 – Με την παρούσα μας επιστολή σας θέτουμε μία σειρά προβλημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα οποία φρονούμε, όπως αναλύουμε παρακάτω, ότι πρέπει να τύχουν άμεσης επίλυσης.
Πρόκειται για προβλήματα τα οποία γίνονται σταδιακά εντονότερα, απαξιώνουν το θεσμό που υπηρετούμε ενώ πλέον καθιστούν αναποτελεσματική κάθε φιλότιμη προσπάθειά μας να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών.
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι ήδη νόμος του Κράτους, κινδυνεύει όμως να προσβληθεί από τις πρώτες του παιδικές ασθένειες, τα συσσωρευμένα –κυρίως οικονομικά- προβλήματα του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που απειλούν ήδη το νεότευκτο οικοδόμημα της αιρετής Περιφέρειας.

(Α) Μείωση εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ακολουθούν μια συνεχώς φθίνουσα πορεία.

Ξεκινώντας από τους Προϋπολογισμούς των ετών 2009 και 2010 παρατηρούμε τα εξής:

Στον Προϋπολογισμό του έτους 2009, ενεγράφησαν ως Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 498,8 εκατ. €. Από το παραπάνω ποσό η εκτίμηση -με βάση τον Προϋπολογισμό του 2010- είναι ότι τελικά η εκταμιεύσεις ανήλθαν στο ποσό των 436,2 εκατ. €. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επήλθε μείωση των ΚΑΠ του έτους 2009 κατά 62,6 εκατ. € (498,8 εκ. € &nd ash; 436,2 εκ. €), δηλαδή κατά ποσοστό 15,55%.
Για το έτος 2010 αντί οποιασδήποτε αύξησης του ποσού των ΚΑΠ που είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2009 (δηλαδή πέραν των 498,8 εκατ. €), προβλέπεται ότι θα αποδοθεί το ποσό των 422,7 εκατ. €.Κατ’ αυτόν τον τρόπο και με βάση τις εγγραφείσες πιστώσεις επέρχεται μείωση των ΚΑΠ του έτους 2010 κατά 76,1 εκατ. € (498,8 εκ. € – 422,7 εκ. €), δηλαδή κατά ποσοστό 15,25%.

Ακολούθως, περνώντας στα στοιχεία των εκταμιεύσεων των ποσών των ΚΑΠ που έχουν εγγραφεί στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς των ετών 2009 & 2010, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι κατά πολύ χειρότερη:

Για το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010, τα έσοδα από τους ΚΑΠ που αφορούν τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό, περίπου, 15%. Το ίδιο συμβαίνει και για τα έσοδα που αφορούν τις επενδύσεις.
Ακολούθως, κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2010 τα έσοδα από τους ΚΑΠ που αφορούν τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, μειώθηκαν σε ποσοστό, περίπου, 32% ενώ για αυτά που αφορούν τις επενδύσεις, η μείωση ήταν της τάξης, περίπου, του 40%.
Για το μήνα Μάρτιο του 2010, είχαμε περαιτέρω μείωση, οπότε τα έσοδα από τους ΚΑΠ, σε σχέση με αυτά του Αυγούστου του 2009, απομειώθηκαν, για μεν αυτά που αφορούν τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, σε ποσοστό, περίπου, 40% ενώ για αυτά που αφορούν τις επενδύσεις σε ποσοστό, περίπου, 47%.

Πλέον τούτων, μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση κατανομής των ΚΑΠ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για το έτος 2010.

Αποτελέσματα των παραπάνω:

Ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός, με βάση την πορεία των εσόδων των Ν.Α. καθίσταται ανέφικτος.
Είναι προφανή τα προβλήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε επίπεδο στοιχειώδους λειτουργίας τους – τα μισθώματα κτηρίων, οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, τα κοινόχρηστα κλπ, αποτελούν ανελαστικές δαπάνες – τα χρέη συσσωρεύονται και γεννούν επίδικες αξιώσεις.
Είναι δυσχερής η υλοποίηση οιουδήποτε επενδυτικού προγράμματος – στοιχείο σημαντικό για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Τα προγραμματισμένα έργα που ήδη εκτελούνται παραμένουν απλήρωτα – οι σχετικές αγωγές των εργοληπτών κατά των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δικάζονται και τα Δικαστήρια επιδικάζουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε βάρος των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ.
Ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οδεύει προς το τέλος της ύπαρξής του, πλήρως απαξιωμένος.
Οι αιρετές Περιφέρειες του «Καλλικράτη» – ως καθολικές διάδοχοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ήδη «προικίζονται» με τα πρώτα τους χρέη.
Οι διατελέσαντες αιρετοί άρχοντες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων –μετά το πέρας της θητείας τους – κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι και να κληθούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους χωρίς καμιά βοήθεια από το θεσμό που υπηρέτησαν.

Κατανοούμε το μείζον δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάζει η χώρα μας, όμως παράλληλα διαβλέπουμε και τις προοπτικές που μπορεί να έχει η επιχειρούμενη, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Είναι πασίδηλο ότι η Αυτοδιοίκηση δεν μεταρρυθμίζεται χωρίς πόρους και χωρίς ανάπτυξη – αντιθέτως βαλτώνει.

(Β) Έγκριση προγραμμάτων Τουριστικής Προβολής Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – Επιχορήγηση από ΕΟΤ

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ανατροπής του οικονομικού κλίματος στη χώρα μας και προσπαθώντας με τα μέσα που διαθέτουν να προωθήσουν την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, κατήρτισαν εγκαίρως και απέστειλαν προς έγκριση προγράμματα προβολής των τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τους για το έτος 2010, στα πλαίσια των οριζομένων με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ Α 186/1997).
Αν και ήδη εισήλθαμε στην, ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας, θερινή το υριστική περίοδο εντούτοις εκκρεμεί ακόμη η έγκριση των παραπάνω προγραμμάτων μας. Τούτο πρακτικά σημαίνει αναστολή εφαρμογής αυτών, αδυναμία άσκησης από μέρους μας πολιτικής τουριστικής προβολής και συνακόλουθα μη προσέλκυση τουριστών, μείωση εσόδων, πλήγμα τόσο στις τοπικές όσο και στην εθνική οικονομία.
Ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου –έστω και την ύστατη ώρα- να δρομολογηθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ.
Πλέον τούτων εκκρεμεί η επιχορήγηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον ΕΟΤ, για τα έτη 208 και 2009, ανερχόμενη σήμερα περίπου στο ποσόν των 15 εκατ. €.

(Γ) Προσωπικό Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Κατ’ επανάληψη στο παρελθόν και μέχρι πρόσφατα εν όψει του προγράμματος «Καλλικράτης», τονίσαμε τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μεταξύ άλλων είχαμε προτείνει:
Το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να καταστεί επαρκές σε αριθμό και υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης – Να αρθούν οι όποιες μέχρι σήμερα μισθολογικές ανισότητες των εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, με ισότιμη και άνευ διακρίσεων, μεταχείριση οικονομικών απολαβών, μέσω της κατάρτισης νέου ενιαίου μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης – Να απλουστευθούν και συντομευθούν οι διαδικασίες πρόσληψης και η περαίωσή τους να γίνεται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
Τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντείνονται σήμερα περαιτέρω:
Εν όψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας και των εξ αιτίας αυτού επικείμενων δυσμενών επιπτώσεων για τους εργαζομένους, παρατηρείται μία μεγάλη τάση φυγής του προσωπικού.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του σημερινού ευνοϊκότερου καθεστώτος συνταξιοδότησης παραιτούνται μ αζικά. Οι υπηρεσίες των Ν.Α. φυλλορροούν καθημερινά.
Κατά δεύτερο λόγο ο πρόσφατος νόμος του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτού, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, εκούσιες ή αναγκαστικές μετατάξεις, έχουν εξωθήσει το προσωπικό σε αδράνεια. Σε λίγο καιρό από σήμερα, μεγάλο μέρος του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα οδεύσει προς τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή τους Δήμους.
Οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ήδη δυσλειτουργούν και η κατάσταση διαρκώς θα χειροτερεύει.
Για την έστω οριακή αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνουμε:
Να παραταθούν διά νόμου οι συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου προσωπικού των Ν.Α. μέχρι το πέρας της νομαρχιακής περιόδου (31.12.2010).

(Δ) Προγράμματα Δακοκτονίας

‘Όπως σας έχουμε επισημάνει με την από 28η Μαΐου 2010 επιστολή μας, μεγάλη ανησυχία διακατέχει τον ελαιοπαραγωγικό κόσμο της χώρας και τις οργανώσεις ελαιοπαραγωγών, λόγω της μείωσης κατά 45-50% για το προσωπικό (γεωπόνοι, τομεάρχες, εργατοτεχνικό προσωπικό κ.λ.π.), για τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης και για το ζήτημα των υλικών δακοκτονίας (φάρμακα και λοιπά εφόδια).
Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό με μεγάλες επιπτώσεις στην ποιότητα και στην ποσότητα του ελληνικού ελαιόλαδου, σε δύσκολες μάλιστα εποχές για την αγροτική οικονομία και για την εθνική οικονομία γενικότερα.
Είναι κατανοητό ότι με αυτές τις ακραίες περικοπές δεν μπορεί να υλοποιηθεί πρόγραμμα δακοκτονίας που να είναι αποτελεσματικό και έγκυρο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας.
Είναι επιβεβλημένο να υπάρξει επαναπροσέγγιση του ζητήματος αυτού για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης και εφαρμογής του προγράμματος.

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα παρακαλούμε να μας δεχθείτε άμεσα σε συνάντηση προκειμένου να διατυπώσουμε εκτενέστερα και διά ζώσης τις απόψεις μας. Πρόκειται για ζητήματα, τα οποία αν συνεχίσουν να υπάρχουν, φοβούμεθα ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ήδη ευρισκόμενη σε οικονομική κρίση, αφενός θα τεθεί σε διοικητική και αναπτυξιακή αχρησία αφετέρου θα μεταφέρει μεγάλα βάρη στην αιρετή Περιφέρεια.-

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Δράκος

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 10,Ιούνιος, 2010, 9:27 πμ. στις Κατηγορίες ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr