Επιδοτούμενα σεμινάρια για 11.100 ανέργους στα πράσινα επαγγέλματα και στον τουρισμό

Δύο προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά 11.100 ανέργοι, ξεκίνησαν να υλοποιούν σε όλη τη χώρα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατάρτισης 7.500 ανέργων στα πράσινα επαγγέλματα και ένα ανάλογο για κατάρτιση 3.600 ανέργων σε επαγγέλματα του τουρισμού (αναλυτικοί πίνακες στα συνημμένα).

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες 1 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες 2 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν κατάρτιση 400 έως 800 ωρών και ακολούθως την υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων για τουλάχιστον τρεις μήνες σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

 

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα προγράμματα είναι οι εξής:
– Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων ΟΑΕΔ, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
– Συμμετοχή στη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης για τη σύνταξη του ατομικού σχεδίου δράσης από τον Εργασιακό σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για την τελική επιλογή.
– Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης θα κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται:
– πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας
– υποχρέωση πρόσληψης 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης) σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης) μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το πέρας του προγράμματος.
– υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις ώρες.

Επίσης, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, οι δαπάνες διατροφής και η διαμονή, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος, καθώς και όπου αυτό απαιτείται από το ΕΣΔΕΚ.

Τουρισμός
Το πρόγραμμα του τουρισμού περιλαμβάνει ενέργειες εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που προέκυψαν από την ανίχνευση των αναγκών κατάρτισης στον τουριστικό τομέα, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας με εξειδικευμένες δεξιότητες κατάλληλες για την απασχόληση σε τουριστικά επαγγέλματα.

Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Κατανέμεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, που συνδέονται με τους τομείς όπως:
– Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων σε ευρύτερο πλαίσιο.
– Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση δράσεων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως (αγροτουρισμός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, πολιτισμικός, αθλητικός, ιαματικός και θεραπευτικός, τουρισμός φύσης)
Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων – εκδρομών, κ.λπ.

Πράσινα επαγγέλματα
Η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα περιλαμβάνει ενέργειες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».

Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Κατανέμεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως:
Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:
Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της
Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κ.λπ.
Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα
Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον  οικιακές συσκευές
Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
Αειφορική παραγωγή ενέργειας
Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:
Εμπόριο πράσινων προϊόντων
Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
Οικοτουρισμός
Δραστηριότητες οικοξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι για τα σεμινάρια μπορούν να απευθύνονται στις κατα τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, καθώς και στα πιστοποιημένα ΚΕΚ (διευθύνσεις στα συνημμένα).

Άλλα προγράμματα
Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, το υπουργείο Εργασίας θα υλοποιήσει εντός του 2011 και τα εξής:
– Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.
– Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.
– Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε ανέργους.
– Κατάριση στη δραματουργία – υποκριτική.
– Κατάριση 1.124 ανέργων οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων.

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 11,Σεπτέμβριος, 2011, 1:38 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

4 Σχόλια για “Επιδοτούμενα σεμινάρια για 11.100 ανέργους στα πράσινα επαγγέλματα και στον τουρισμό”

 1. ΕΛΕΝΗ

  ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟ 2014

 2. κατερινα αποστολοπουλου

  για σας..με ενδιαφερει για τουρισμο κ πρασινα επαγγελματα καθοτι ανεργη..τι δικαιολογητικα χρειαζεται?

 3. Ήθελα να μάθω εαν τα προαναφερθέντα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, πότε θα συμβεί αυτό, εάν, επειδή είμαι Χημ. Μηχανικός, πρέπει να έχω κάρτα ανεργίας κ εάν δικαιούμαι να συμμετέχω σε αυτά εφόσον δηλώνω στην φορολογική μου δήλωση και κάποιο εισόδημα από ακίνητο.

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr