ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ του Ν. Καραμανίδη –

Το πρόβλημα σήμερα της χώρας δεν είναι οικονομικό.Είναι πρώτιστα και μόνο πολι-

τικό.Απ αυτό και μόνο,καμμία Ευρωπαϊκή Ένωση,κανένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,

κανένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα δεν πρόκειται για να έχει αποτέλεσμα.Όχι επειδή

θίγει επιλεκτικά τα μόνιμα υποζύγια,αλλά επειδή ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα βρίσ-

κεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με ολόκληρη την κοινωνία,προσπαθώντας μάλιστα να

την καταστήσει συνένοχη αλλά και συνυπεύθυνη των δικών του ενοχών.Δεν πείθουν τα

μέτρα αυτά,ούτε πρόκειται να καθυποτάξουν τις δίκαιες κοινωνικές διεκδικήσεις,αλλά

και ούτε οδηγούν σε λύσεις.Το πρόβλημα στη χώρα είναι πολύ βαθύτερο.Τα χειρότερα

είναι μπροστά μας.Όπως μπροστά μας είναι και το φάσμα της χρεωκοπίας και του εθνι-

κού-κοινωνικού διχασμού.

Οι παραπάνω επισημάνσεις είχαν γίνει σ αυτή την εφημερίδα,στις 13-5-2010 και στο

υπ αριθμ.542 φύλλο,στο άρθρο «Το σαθρό πολιτικό σύστημα και οι μετακλητοί υπάλ- ληλοι του κ.Προέδρου».Ένα χρόνο περίπου μετά,η επιδείνωση των προβλημάτων,η ομο-

λογημένη αποτυχημένη οικονομική πολιτική,η αδιέξοδη μονομερής και άδικη επιβολή

μιας δυσβάκτακτης φορολογίας,η ανυπαρξία κάθε είδους αναπτυξιακής πρωτοβουλίας,

η ατιμωρησία διεφθαρμένων πολιτικών,μέσα μάλιστα και από την συνταγματική κάλυ-

ψη,έχουν καταστήσει τη χώρα μας ένα απέραντο πεδίο πειραματισμού και μάλιστα παγκοσμιοποιημένου.Αλλά και πεδίο ανυποληψίας και αυταρχικής αντίληψης των πολιτικών για το πώς με τόση μονομέρεια αντιλαμβάνονται την διακυβέρνηση της χώρας.

Η πολιτική ηγεσία του τόπου δεν έχει αντιληφθεί δυστυχώς τίποτα.η τουλάχιστον δεν

δείχνει ικανή για να απαντήσει στα πιο οξυμένα προβλήματα που δημιούργησαν πολιτι-

κές και κυβερνήσεις σε όλα αυτά τα χρόνια.Αλλά το σπουδαιότερο όλων,δεν πείθει πλέ-

ον ότι αυτά τα μέτρα οδηγούν στην επίλυση του τρομακτικού προβλήματος του χρέους

και της δημοσιονομικής τάξης.Μέσα απ αυτή την αδιέξοδη επιλογή αλλά και την ατέρ-

μονη λήψη μέτρων αναποτελεσματικών,που το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημι-

ουργούν σχισματικές συμπεριφορές,σε μια κοινωνία,που δυστυχώς δεν έχει πρότυπα και δεν κανοναρχείται από την κυβέρνησή της,η χρεωκοπία είναι πλέον δεδομένη και η εξέ-

γερση αναπόφευκτη.Όμως τα γνωρίσματα αυτής της εξέγερσης,συσωρευμένα μέσα από την ανέχεια,την κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση,την κυβερνητική ανικανότη-

τα,την απόλυτη φτώχεια,την άνιση και άδικη μεταχείριση των πολιτών,δυστυχώς θα οδη- γήσουν σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες.Αλλά και καταστροφικές,γιατί όλη αυτή η οργή,

όλη η πίκρα,η αγανάκτηση,ο πόνος,η ανεργία,το κλείσιμο επιχειρήσεων,θα εκδηλωθούν με τρόπο βίαιο και μάλιστα μέσα από επιλογές ιδιαίτερα επιζήμιες για τη χώρα.

Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη δυστυχώς πλέον να αναζητήσει από μόνης της λύσεις Απαντήσεις σε χρονίζοντα προβλήματα που διαχρονικά και διακομματικά δημιούργησαν πρακτικές ενός πελατειακού συστήματος,που ποτέ δεν εμπέδωσαν μια αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και στον πολίτη.Κι αυτές θα έναι παρεκκλίνουσες από αυτό που σήμερα θεωρείται νόμιμο και συνταγματικά επιτρεπτό.Η κυβέρνηση απαιτεί θυσίες,χωρίς αντίκρυσμα από τον Ελληνικό λαό,μειώνει δραματικά τους μισθούς,ανατρέπει την ίδια τη ζωή,εξωθεί στην ανεργία χιλιάδες συμπατριώτες μας,

καταργεί θέσεις εργασίας,απολύει εργαζόμενους στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,καθιερώνει τον θεσμό της εφεδρείας,ανατρέπει εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Ανατροπές με ριζικές οικονομικές ανακατατάξεις,με επιπτώσεις στην κοινωνική συνε-

κτικότητα,με αύξηση και διεύρυνση της έμμεσης φορολογίας.μέσα από μια δηλωμένη πολιτική ανικανότητα για την σύλληψη της φορολητέας ύλης,την είσπραξη των ανείσπ-

ρακτων και την παραδειγματική τιμωρία των φοροφυγάδων.Τόσο απλά και τόσο νόμιμα.

Και τόσο ασύδοτα και ατιμώρητα.

Το πρόβλημα σ αυτή τη χώρα δυστυχώς είναι μόνο πολιτικό και εξ αυτού και μόνο εί-

ναι δύσκολο για να αντιμετωπισθεί.Στη χώρα μου την ώρα που η Κυβέρνηση υποχρεώνει

τον αγρότη,παραγωγό προϊόντων γής να τηρεί Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων με υποχρέωση έκ-

δοσης αποδείξεων από ταμειακή μηχανή,με ότι αυτό συνεπάγεται,επιτρέπει στα κόμματα

της Βουλής να μην τηρούν λογιστικά Βιβλία και κατ ουσία να μην αφήνει περιθώριο κα-

νενός ελέγχου για τις πηγές χρηματοδοτησής των.Στη χώρα μου την ώρα που ο λαός δυσ

τυχεί,ο σεβαστός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για τρείς τυπικές παρεμβάσεις

κατά την διάρκεια του έτους επιτρέπει στον εαυτό του να αμοίβεται,γιατί περί αμοιβής

πρόκειται,με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ.Στην πατρίδα μου την ώρα που υ-

πάλληλοι απολύονται,χιλιάδες μετακλητοί υπάλληλοι,με διορισμούς καθαρά κομματι-

κούς και προσωπικούς,εκτός ΑΣΕΠ δηλαδή,παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους,ενώ

θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε για να φύγουν.Σε τοπικό για παράδειγμα επί-

πεδο η κ.Αλεξάνδρα Λυγούρα προσλαμβάνεται μετά την λήξη της θητείας της στην πε-

φέρεια Δυτ.Μακεδονίας,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,ως κοινωνιολόγος στην θέση ειδικού συμβούλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας.Από-

φαση με αριθ.πρωτ.1685/21-1-2011,που υπογράφεται από την Γενική Γραμματέα της πε-

ριφέρειας.Τόσο απλά και αξιοκρατικά,τη στιγμή που η κ.Λυγούρα θα έπρεπε αν μη τι αλ-

λο να είναι επικεφαλής όλων των ανέργων της ηλικίας της σε επίπεδο περιφέρειας.Αλλά και η κόρη του γνωστού κ.Θεοδ.Βραγγάλα,του γνωστού για τους κοινωνικούς και πολι-

τικούς του αγώνες,ως εκλεκτή μετακλητή υπάλληλος του κ.Φιλ.Πετσάλνικου,Προέδρου της Βουλής όλων των Ελλήνων,εξακολουθεί να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στη Βουλή και να αμοίβεται τουλάχιστο κατ εκτίμηση με ένα ποσό που ξεπερνάει η πλη-

σιάζει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ.Τόσο πολιτικά ,έντιμα και ηθικά.

Στην πατρίδα μου όμως την ώρα που επιτυχόντες αξιοκρατικά σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

δεν προσλαμβάνονται,είναι επιτρεπτό η σύζυγος του γνωστού έντιμου υπουργού κ.Λομ-

βέρδου,η κ.Παπαϊωάννου Πηνελόπη από υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας να το-

ποθετείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΕΚ 1782/12-11-2010 Τεύχος Β΄).Όπως είναι

και βεβαίως επιτρεπτό στον κ.υπουργό να αγνοεί ότι ένα εκατομμύριο Δημόσιοι υπάλ-

ληλοι διορίστηκαν από κόμματα εξουσίας,μέσα από μια καθαρά εξουσιαστική κομματι-

κή αντίληψη,αλλά και να μην αναφέρεται καθόλου στην ανάγκη μείωσης του αριθμού των βουλευτών στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

Τέλος και βεβαίως θεωρείται επιτρεπτό η φυγάδευση καταθέσεων στο εξωτερικό,όπως

και η κατ ουσία μη εφαρμογή του του πόθεν έσχες,αλλά και η μη εφαρμογή της διαδοχι-

κής ασφάλισης για τους βουλευτές.Ενδεικτικά πάντα φυσικά.

Στην χώρα μου,στην πατρίδα μας,ξέρω τώρα πολύ καλά ότι ένας ολόκληρος λαός,κοι-

νωνικοποιημένος αλλά και έντονα δυσαρεστημένος ψάχνει το δικό του αύριο.Μόνο που αυτό το αύριο είναι τόσο ζοφερό,ιδιαίτερα μάλιστα για τις γενιές που έρχονται.

Το μόνο που μας απομένει είναι να πάρουμε την πολιτική στα χέρια μας.

Η πολιτική εξάλλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση,για να μπορεί κα-

νείς να την εμπιστευτεί μόνο και κατ αποκλειστικότητα στους πολιτικούς. .

 

ΝΙΚΟΣ ΑΘ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ –

ΟΔΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 31,Οκτώβριος, 2011, 10:48 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr