Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Κατ΄ εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, προτεραιότητα της οποίας αποτελεί η υλοποίηση μίας μεταρρυθμιστικής και εκσυγχρονιστικής τομής στο σύστημα της οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, ψηφίστηκε πρόσφατα ο N. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄), με τον οποίο, μεταξύ άλλων, τίθεται ένα πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα.


Στο πλαίσιο αυτό, στις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 περ. α του ανωτέρω νόμου προβλέπεται η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:

1) των Υπουργείων (της κεντρικής τους υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους), των υπαγόμενων σε αυτά αυτοτελών υπηρεσιών (Γενικών και Ειδικών Γραμματειών), καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

2) των Ανεξάρτητων Αρχών,

3) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και

4) των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας τους.

Από την παραπάνω περί κατάργησης ρύθμιση εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:

α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (27-10-2011) έγκριση πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει.

β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, πράξη προκήρυξης διορισμού.

γ) του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Διευκρινίζεται ότι ως νοσηλευτικά ιδρύματα νοούνται όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών (κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία κ.ά.).

δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β. Σημειώνεται ότι, ως φορείς κοινωνικής πρόνοιας ορίζονται αυτοί της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003, όπως ισχύει.

ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα και

στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι, εάν οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νόμου. Περί της αυτοδίκαιης αυτής κατάργησης εκδίδεται άμεσα και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση του νόμου σχετική διαπιστωτική πράξη του οικείου, κατά περίπτωση, οργάνου διοίκησης (Υπουργός, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος, Διοικητής ή Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ., αντίστοιχα), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην οποία θα περιλαμβάνονται, ανά κατηγορία και κλάδο, τόσο οι αυτοδίκαια καταργούμενες θέσεις, όσο και οι τυχόν κενές θέσεις που απομένουν, συνεπεία των προαναφερθέντων εξαιρέσεων α και β (βλ. Υπόδειγμα Διαπιστωτικής Πράξης – Πίνακας Α).

Όσον αφορά, ειδικότερα, στα Υπουργεία, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα πρέπει να είναι συγκεντρωτική και να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης αυτού. Στο περιεχόμενο δηλαδή της πράξης θα γίνεται αναφορά στις καταργούμενες θέσεις προσωπικού, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του, όσο και των λοιπών υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (Γενικών και Ειδικών Γραμματειών).

Στην περίπτωση όμως που οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κατηγορία και κλάδο το 60 % των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται ανά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (βλ. Υπόδειγμα Διαπιστωτικής Πράξης – Πίνακας Β).

Παράδειγμα: σε περίπτωση που σε έναν φορέα ο κλάδος π.χ. ΠΕ Διοικητικού διαθέτει 50 οργανικές θέσεις εκ των οποίων κενές είναι οι 31 (ποσοστό άνω του 60%), τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία θα προσδιορίζονται κατά αριθμό οι οργανικές θέσεις του εν λόγω κλάδου που καταργούνται, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για τη τυχόν διατήρηση κενών θέσεων στο κλάδο αυτόν. Εξυπακούεται ότι για όσους κλάδους προσωπικού, οι κενές οργανικές τους θέσεις δεν υπερβαίνουν το 60% σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές, η παραπάνω διαπιστωτική πράξη κατάργησής τους πρέπει να εκδίδεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης της παραπάνω ΚΥΑ.

Διευκρινίζεται ότι, η αναλογία των κενών οργανικών θέσεων σε σχέση με τις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού, επί της οποίας υπολογίζεται το ποσοστό του 60%, μετράτε σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του νόμου και δεν μεταβάλλεται εάν στη συνέχεια λάβει χώρα και κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης ή θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

Όσον αφορά ειδικότερα, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τα οποία το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας τους, οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οποίες είχαν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003 για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π, καταργούνται με την επιφύλαξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Δηλαδή, αν οι κενές οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών υπερβαίνουν, επί του συνόλου των συστημένων θέσεων του κλάδου αυτού της αντίστοιχης κατηγορίας, όλων των ΚΕΠ του οικείου Δήμου, το 60% των θέσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω κοινές αποφάσεις, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία, ανά Δήμο, θα οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Τέλος, δεδομένης της μεταβολής που οι παραπάνω διατάξεις του εν λόγω νόμου επιφέρουν στο συνολικό αριθμό των θέσεων προσωπικού που στελεχώνει το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., σημειώνουμε ότι οι οργανισμοί των φορέων που βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσής τους δεν θα πρέπει να προωθούνται για υπογραφή στα αρμόδια όργανα προτού προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου αυτού.

Όλες οι διαπιστωτικές πράξεις, στην έκδοση των οποίων αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος, θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και Αξιολόγησης Θέσεων της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του επιτελικού/συντονιστικού ρόλου αυτού, για την εξαγωγή στατιστικών ή άλλων στοιχείων.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 14,Νοέμβριος, 2011, 8:19 μμ. στις Κατηγορίες photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr