ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΓ. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΑΝ

19:59 – Αυτά είναι τα σχόλια των Ελλήνων πολιτών για την συγχώνευση φορέων ( και του ΚΕΓ) μετά την τελευταία διαβούλευση της κυβέρνησης:

 1. Σχόλια
 2. 28 Ιουνίου 2010, 14:05 | Μαρία Κ.
 3. Μόνιμος Σύνδεσμος
 4. Από το νομοσχέδιο προκύπτουν ερωτήματα που αφορούν τη μεταφορά προσωπικού και συγκεκριμένα:
  1. Πόσες αιτήσεις μπορεί να κάνει ένας υποψήφιος εργαζόμενος προς μεταφορά
  2. Πότε θα ανακοινωθούν οι φορείς καθώς και η διαθεσιμότητα προσωπικού του κάθε φορέα στους οποίους μπορούν να αιτηθούν τη μεταφορά
  3. Εάν δεν υπάρχουν θέσεις τι συμβαίνει
  4. Γιατί στην περίπτωση της ΔΕΠΑ δεν γίνεται αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού
  5. Στους εποπτευόμενους φορείς από το αρμόδιο Υπουργείο περιλαμβάνονται και νπιδ. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού και σε αυτούς
 5. Αναφέρετε το Σχόλιο
 6. 28 Ιουνίου 2010, 13:12 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
 7. Μόνιμος Σύνδεσμος
 8. Αρθρο 5 παρα. 4
 9. 4. α. Οι διατάξεις 1β΄ και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΔΑ έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
 10. β. Στην ανωτέρω περίπτωση (υπό 4 α΄) οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό της ΕΔΑ ΑΕ εφαρμόζονται και σε όσους εξ αυτών έχουν τυχόν καταγγελθεί οι συμβάσεις εργασίας τους μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον είχαν νομίμως προσληφθεί. Το προσωπικό αυτό της ΕΔΑ ΑΕ μπορεί, μετά από αίτησή του, να προσληφθεί με την ίδια σχέση εργασίας στη ΔΕΠΑ ΑΕ., σύμφωνα με τις ανάγκες της που θα καθορίσθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε άλλο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, ύστερα από αίτησή του.
 11. Αναφέρετε το Σχόλιο
 12. 28 Ιουνίου 2010, 13:05 | Παναγιώτης Τσαπόγας
 13. Μόνιμος Σύνδεσμος
 14. • Παρατηρήσεις στο Άρθρο 5 – Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών
 15. Στην παράγραφο 1.α) :
  Θα πρέπει κατά την γνώμη μας να αναφέρεται σαφώς ότι το Ελληνικό Κέντρο
  Αργιλλομάζης ΑΕ (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.) θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παράρτημα της
  απορροφούσας εταιρείας (κατ’ ανάλογο τρόπο όπως προβλέπεται για το
  Ελληνικό Κέντρο Γούνας).
  Χωρίς αυτήν την αναφορά, κατά την γνώμη μας, δεν εξασφαλίζεται η συνέχιση
  της παραγωγικής δραστηριότητας του ΕΛΚΕΑ. Υπενθυμίζουμε το
  έργο, τις δραστηριότητες και τις υποδομές του ΕΛΚΕΑ.
 16. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  Το ΕΛΚΕΑ ιδρύθηκε το 1970. Οι σκοποί της εταιρείας είναι η βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων του κλάδου της κεραμικής βιοτεχνίας (ΠΜΜΕ) μέσω παροχής βοήθειας, τεχνικών υπηρεσιών, ανάπτυξης νέων συστημάτων και μεθόδων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης βιοτεχνιών, προώθησης πωλήσεων των προϊόντων του κλάδου, καθώς επίσης ο σχεδιασμός, η πιλοτική, βιομηχανική παραγωγή και διάθεση στις ΜΜΕ προτύπων αργιλικών μαζών και επιχρισμάτων.
  Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.444.393.31 Ευρώ ο ΕΟΜΜΕΧ συμμετέχει με ποσοστό 75,64% , η Τράπεζα Πειραιώς με 8,52 % , οι Κλαδικές Ενώσεις με 0,8 % και 60 βιοτέχνες μικρομέτοχοι με 15,04 %.
  Παραγωγική δραστηριότητα: Γίνεται σε ετήσια βάση σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση περίπου 2.500 τόνων διαφόρων τύπων πηλών (16 κατηγοριών) με διάχυση της κατάλληλης τεχνογνωσίας σε 1500 ΜΜΕ κεραμικής της χώρας. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα τριάντα οκτώ χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρεία κατόρθωσε σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς να έχει μία αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία στον τομέα της παραγωγικής της δραστηριότητας και να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον κλάδο της κεραμικής.
  Παροχή τιμολογημένων υπηρεσιών: Το ΕΛΚΕΑ έχοντας τον ρόλο του κλαδικού Ινστιτούτου προσφέρει στις ΜΜΕ κεραμικής υπηρεσίες παροχής σε τεχνικά θέματα, διοργανώνει σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης, παρέχει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου στα παραγόμενα προϊόντα των ΜΜΕ, ημερίδες ενημέρωσης των ΜΜΕ σχετικά με τις εξελίξεις του κλάδου και κλαδικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
  Υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων: Το ΕΛΚΕΑ χρηματοδοτούμενο από Κοινοτικά και Εθνικά ταμεία και με ίδια συμμετοχή που προέρχεται από έσοδα των προηγουμένων δραστηριοτήτων υλοποίησε ή υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με επιστημονικούς, κλαδικούς φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, υπουργεία , οργανισμούς, δήμους, πανεπιστήμια σε θέματα ποιότητας, τεχνολογίας, προβολής και προώθησης προϊόντων του κλάδου και περιβάλλοντος.
  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
 17. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
  Το Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε διαθέτει στην Νέα Κηφισιά:
  • Βιομηχανοστάσιο 1300τμ, όπου και ο μηχανολογικός παραγωγικός εξοπλισμός της και οι αποθήκες ετοίμου προϊόντος.
  • Πειραματικό εργαστήριο 200τμ εξοπλισμένο με συσκευές ποιοτικού ελέγχου και έρευνας νέων προϊόντων.
  • Γραφεία 200τμ όπου λειτουργεί το Λογιστήριο και η Διεύθυνση
  • Υπαίθριο χώρο αποθήκευσης πρώτων
 18. • Παρατηρήσεις στο Άρθρο 6 – Γενικές διατάξεις
 19. Για τους ίδιους λόγους συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας του ΕΛΚΕΑ , θα πρέπει στο άρθρο αυτό να υπάρξει ειδική μνεία για την μεταφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΕΛΚΕΑ το οποίο απασχολείται στο Κέντρο περισσότερο από είκοσι χρόνια και είναι ημερομίσθιο προσωπικό.
 20. Με εκτίμηση,
 21. Π. Τσαπόγας
 22. Αναφέρετε το Σχόλιο
 23. 28 Ιουνίου 2010, 12:36 | Κέντρο Ελληνικής Γούνας α.ε.
 24. Μόνιμος Σύνδεσμος
 25. Καστοριά, 28 Ιουνίου 2010
 26. ΘΕΜΑ: Διατήρηση Αυτονομίας του Κέντρου Ελληνικής Γούνας
 27. Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας (Κ.Ε.Γ.) Α.Ε. με έδρα την παραμεθόριο περιοχή της Καστοριάς, είναι η ΔΕΚΟ, η οποία στηρίζει τον κλάδο της Ελληνικής Γουνοποιίας από το 1990 και συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ειδικών δράσεων που στοχεύουν στην,
  Α. Ενίσχυση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της Ελληνικής Γουνοποιίας μέσω της πιστοποίησης των προϊόντων γούνας με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και της ανάληψης ενεργειών καθετοποίησης του κλάδου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του. Ερευνάται επίσης η δυνατότητα το εργαστήριο ποιότητας (διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ) να μπορεί να διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους όχι μόνο στα προϊόντα γούνας αλλά και στο νερό, χώμα και αγροτικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας.
  Β. Διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της Ελληνικής Γουνοποιίας, αναλαμβάνοντας δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προβολή, διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων του κλάδου και την καταξίωση της ελληνικής προέλευσης των παραγόμενων προϊόντων.
  Γ. Χρήση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος του κλάδου αλλά και του τελικού καταναλωτή, είτε σε επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος είτε στη δυνατότητα ενίσχυσης του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των διαφόρων σταδίων παραγωγής είτε στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία.
  Δ. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, τις τιμές των γουνοδερμάτων, οικονομικά στοιχεία, έρευνες αγορών στόχων και διάφορες πληροφορίες για τον κλάδο.
  Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων επιτυγχάνεται μέσω της χρηματοδότησης αυτών κατά κύριο λόγο από διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αλλά και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συγκριτικά πολύ μικρότερο βαθμό.
  Ο κλάδος της ελληνικής γουνοποιίας, ο οποίος οριοθετείται κατά κύριο λόγο στις περιοχές της Καστοριάς και Σιάτιστας, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους του Ελληνικού εξωτερικού εμπορίου καθώς το παραγόμενο προϊόν έχει χαρακτήρα κατ’ εξοχήν εξαγωγικό: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ) τα οποία έχει επεξεργασθεί και διαθέτει το Κέντρο Ελληνικής Γούνας, προκύπτει ότι από το σύνολο της παραγωγής εξάγεται το 99%.
  Χάρη στην γουνοποιία η περιοχή που οριοθετείται γύρω από αυτές τις πόλεις παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων στον δευτερογενή τομέα, με συντριπτική διαφορά από τους υπόλοιπους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, επιδρώντας ταυτόχρονα σημαντικά στην οικονομική κοινωνική και δημογραφική εξέλιξη της περιοχής. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 400.000.000$ USD (στοιχεία 2008).
  Η ιδιαιτερότητα του παραγόμενου προϊόντος (εισαγόμενες πρώτες ύλες, εξειδικευμένες τεχνικές παραγωγής και σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εξαγωγή του τελικού προϊόντος) αλλά και η οργανωτική του δομή (κατά κύριο λόγο μικρές, οικογενειακής μορφής επιχειρήσεις- 20 μεγάλες επιχειρήσεις, 80 μεσαίες και 600 μικρές και πολύ μικρές -) συνηγορούν στην αναγκαιότητα λειτουργίας του κλαδικού φορέα όχι μόνο στην εν λόγω περιοχή αλλά και στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του προκειμένου να προσφέρει ΑΜΕΣΟΤΕΡΑ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΑ τις αναγκαίες (συνειδητοποιημένες ή πρόδρομες) υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις. Ήδη, ο γραφειοκρατικός και δαιδαλώδης χαρακτήρας λειτουργίας του δημοσίου καθυστερεί την υλοποίηση προγραμματισμένων έργων ή την έγκριση προοδευτικών προτάσεων. Η παρεμβολή ενός επιπλέον σταδίου απόσταση από την κεντρική εξουσία (Υπουργείο – ΕΟΜΜΕΧ – ΕΛΚΕΔΕ – παράρτημα ΚΕΓ) θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση.
  Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι μισθοί του μονίμου προσωπικού (6 άτομα) η αμοιβή του ΔΣ των κατά καιρούς εξωτερικών συνεργατών και των λοιπών εξόδων εξασφαλίζονται κυρίως από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τους πιο πάνω λόγους δεν κατανοούμε την αναγκαιότητα της συγχώνευσης αφού δεν προκύπτουν ούτε οικονομικά ούτε λειτουργικά οφέλη στο κράτος.
 28. Εισηγούμαστε,
 29. Την διατήρηση του Κέντρου Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ) ΑΕ ως ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, το οποίο δεδομένης της μετοχικής του σύνθεσης αποτελεί θυγατρική του ΕΟΜΜΕΧ.
 30. Για το Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε.
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος
  Νικόλαος Χριστοφορίδης
 31. Το κείμενο συνυπογράφουν οι παρακάτω φορείς:
  1. Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς
  2. Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
  3. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»
  4. Σύνδεσμος Γουνοποιών Άργους Ορεστικού & Περιχώρων
  5. Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας»
  6. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών
  7. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων
  8. Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Καστοριάς (Ε.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε.)
 32. Αναφέρετε το Σχόλιο
 33. 28 Ιουνίου 2010, 11:18 | Δημήτρης Μ.
 34. Μόνιμος Σύνδεσμος
 35. Είναι προφανές ότι οι διεθνείς οικονομικές συγκυρίες επιβάλουν γρήγορες και ριζικές λύσεις σε τομείς όπως το Εργασιακό.
 36. Αφενώς, τιμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης η ανοιχτή δέσμευσή του να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρωσωπικό Εταιριών που απορροφούνται η συγχωνεύονται είτε στις ίδιες , είτε όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη προσωπικού.
 37. Αφαιτέρου τίθεται το ζήτημα του χρόνου.
 38. Υπάρχει διάθεση για άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και καθορισμού του απαραίτητου πλαισίου. Δεν έχει οριστεί όμως ο ακριβής χρόνος με αποτέλεσμα η αγωνία των εργαζομένων να «χτυπάει» κόκκινο εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου.
 39. Ας ελπίσουμε κε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης ότι θα μεριμνήσετε προσωπικά ώστε να προσπελαστούν οι όποιες γραφειοκρατικές και δυστυχώς συνήθεις (τα τελευταία χρόνια) αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
 40. Αναφέρετε το Σχόλιο
 41. 27 Ιουνίου 2010, 12:08 | Μ. Ζαχαράκης
 42. Μόνιμος Σύνδεσμος
 43. Προσθέτω και εγώ ότι θα έπρεπε να συγχωνευθούν η ΔΕΘ με τη HELEXPO μιας και δεν έχουν διαφοροποίηση στο έργο και τον σκοπό.
  Αρχικά είχε ανακοινωθεί ενιαίος φορέας συγκοινωνιών για την Αθήνα. Στο παρόν σχέδιο δεν αναφέρεται κατι τέτοιο. Να συγχωνευθούν δηλαδή στον ΟΑΣΑ ο ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ και ΕΘΕΛ ΑΕ. Καλό θα ήταν στη νεα ΑΕ να υπάρχει μέρος του Προαστιακού Αθήνας, και στον αντίστοιχο ΟΑΣΘ ο Προαστιακός Θεσσαλονίκης και ρύθμιση για το Μετρό Θεσσαλονίκης που τελειώνει σε λίγα χρόνια.
 44. Αναφέρετε το Σχόλιο
 45. 27 Ιουνίου 2010, 12:16 | Μ. Ζαχαράκης
 46. Μόνιμος Σύνδεσμος
 47. Θα προσθέσω και εγώ ότι έπρεπε η ΔΕΘ με την HELEXPO να εχουν συγχωνευθεί μιάς και δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
 48. Αναφέρετε το Σχόλιο
 49. 24 Ιουνίου 2010, 19:11 | Τάκης Ευάγγελος
 50. Μόνιμος Σύνδεσμος
 51. Με μεγάλη έκπληξη παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στην ΑΓΡΟΓΗ. Είμαι γεωπόνος και το άγχος μου για εργασία τα επόμενα χρόνια είναι καημερινός και αδιάληπτος. Όταν, όμως στην προσπάθειά μου αυτή, παρατηρώ ότι ορισμένοι άλλοι πολίτες έχουν μια ευκαιρία για δουλειά η οποία δεν απορρεέι από σπουδές, πτυχία και προϋπηρεσία, τότε αισθάνομαι πολίτης 2ης ταχύτητας.
  Όλοι οι νέοι προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους, άλλοι βγαίνουν στην εργασία χτυπώντας πόρτες δεξιά και αριστερά και άλλοι πηγαίνουν συστημένοι με ένα βιογραφικό σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό και αυτός με μεγάλη ευκολία διορίζει χωρίς κανέναν ενδοιασμό.
  Βρισκόμαστε ήδη στο 2010 και ο κόσμος προχωράει μπροστά. Οι κοινωνίες μπαίνουν στη διαδικασία να βελτιωθούν καθώς τα δεδομένα του πλανήτη αλλάζουν ραγδαία καθημερινά.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, οφείλουμε στους εαυτούς μας και στις γενιές τους μέλλοντος να πάμε και εμείς, ως Έλληνες,μπροστά. Να αφήσουμε πίσω μας κάθε μικροπολιτική τακτική η οποία μας καρτά στάσιμους σαν βαρίδι στα πόδια μας. Όσοι χαράηκανε, χαρήκανε, τώρα πρέπει να πάμε μπροστά όλοι μαζί και να είμαστε χαρούμενοι όλοι για την κοινωνία την ισονομίας και της ισοτιμίας που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και για εκείνα τελικά που καταφέραμε να κάνουμε.
  Έχετε όλοι εσεις οι πολιτικοί τη στήριξη του ελληνικού λαού όταν προσπαθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Λυπάμαι για τους υπόλοιπους…!!!!
 52. Αναφέρετε το Σχόλιο
 53. 24 Ιουνίου 2010, 10:32 | manos
 54. Μόνιμος Σύνδεσμος
 55. Θα εφιστούσα την προσοχή σας ώστε οι όποιες διατάξεις να μην αφήνουν παραθυράκια επαναπρόσληψης ή διατήρησης «κεκτημένων» τα οποία μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Εάν αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί καταργήστε άμεσα τα παραμάγαζα που δημιουργήθηκαν για να βολευτούμε και εμείς και εσείς. Τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να μην μας καταριούνται.
  Θα έλεγα επίσης πως τα βήματά σας είναι διστακτικά και φοβισμένα. Για παράδειγμα αναφέρω την «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε». Γιατί να μην απορροφηθεί από τα «Τουριστικά Ακίνητα» για παράδειγμα; Η πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει κάθε προσπάθεια να βγούμε από το αδιέξοδο και για αυτό επιδείξτε τη βούληση που απαιτούν οι περιστάσεις…
 56. Αναφέρετε το Σχόλιο
 57. 24 Ιουνίου 2010, 10:28 | Alexandros Oikonomou
 58. Μόνιμος Σύνδεσμος
 59. Είναι απορροίας άξιο, για πιο λόγο δε συγχωνεύεται η HELEXPO AE με την ΔΕΘ ΑΕ. Δεν υφίσταται νομικός ή πραγματικός λόγος για το σχετικό διαχωρισμό, στο μέτρο, που η HELEXPO δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί.
 60. Αναφέρετε το Σχόλιο
 61. 24 Ιουνίου 2010, 10:19 | Αρτέμης Κουρτέσης
 62. Μόνιμος Σύνδεσμος
 63. Στην ορθή λογική καταργήσεων και συγχωνεύσεων δημοσίων φορέων και οργανισμών που δεν έχουν λόγο ύπαρξης, δεν συμπεριλαμβάνονται -από ότι φαίνεται- και φορείς εξώφθαλμα χωρίς λόγο ύπαρξης και των οποίο το έργο θα γινόταν καλύτερα από άλλους. Αναφέρομαι στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, ένα απολίθωμα από την εποχή της Ένωσης των Επτανήσων, μοναδικό στην Ελλάδα, και το οποίο λειτουργεί με αδιαφάνεια, χωρίς το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό, και δρα ως τοπικός πόλος εξουσίας, συχνά δε σε αντίθεση με το Ελληνικό Δημόσιο. Όλες οι υπηρεσίες του μπορούν να ασκούνται πολύ καλύτερα π.χ από τον Δήμο Κυθηρίων, που έχει και τις απαραίτητες υποδομές και προσωπικό, και φυσικά παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες λογοδοσίας και διαφάνειας. Η απορρόφηση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων από το Δήμο Κυθηρίων ήταν στα μάτια πάρα πολλών κατοίκων αυτονόητη, η μέχρι σήμερα διατήρηση της δημιουργεί ερωτήματα, και θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
 64. Ευχαριστώ,
 65. Αναφέρετε το Σχόλιο
 66. 22 Ιουνίου 2010, 20:27 | Φραγκίσκος Γαϊτης
 67. Μόνιμος Σύνδεσμος
 68. Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι:
  …..το τακτικό προσωπικό των εταιρειών που συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης……μεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης συμβάσεις και σχέσεις εργασίας…
  Αυτό θεωρώ ότι περιλαμβάνει και τις απολαβές τους οι οποίες τις περισσότερες φορές, εκτός κραυγαλέων περιπτώσεων, ανταποκρίνονται στην απόδοση των εργαζομένων στα χρόνια εργασίας τους και όχι σε ειδικές αμοιβές προϊόν ειδικής μεταχείρισης

  Όμως στο άρθρο 6 (γενικές διατάξεις) αναφέρεται ότι:
  …Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο τακτικό προσωπικό…..λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής . Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά…
  Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 5, ενδέχεται να αντίκειται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί μη βλαπτικής μεταβολής της εργασιακής κατάστασης, ενώ εμπεριέχει  και κατά περίπτωση μικρές ή μεγάλες αδικίες καθώς αφενός μπορεί να παραγνωρίζεται το έργο ανθρώπων που στήριξαν με την εργασία και τις επιλογές τους, τις εν λόγω υπό συγχώνευση εταιρείες, ενώ αφετέρου ανάλογα με τον φορέα υποδοχής ενδέχεται να υπάρχει μικρή, μεγάλη ή τεράστια διαφορά  σε σχέση με τον τωρινό τους μισθό.
  Συγχωρείστε οποιαδήποτε λάθη νομικής φύσεως και ερμηνείας. Ελπίζω τα σχόλια να ληφθούν υπόψη ώστε στη γενικότερη ορθή λογική της μείωσης των δημοσίων δαπανών, να μην δημιουργηθούν μικρές οικογενειακές τραγωδίες για περιορισμένο αριθμό ατόμων οι οποίοι δεν ανήκουν στους έχοντες και κατέχοντες.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 28,Ιούνιος, 2010, 8:01 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΓΟΥΝΑ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr