Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους πίνακες αυτεπιστασίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ –

Ετοιμη είναι η προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου κυλιόμενου πίνακα ανέργων, από τους οποίους θα επιλεγούν οι απασχολούμενοι στα προγράμματα αυτεπιστασίας των δήμων

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εργασίας», οι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 9 έως και Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας την ειδικότητά τους και μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν να εργαστούν.

Ο ΟΑΕΔ που έχει αναλάβει την κατάρτιση του κυλιόμενου πίνακα, θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ θα επιλέγει το προσωπικό (ανά ειδικότητα) που θα απασχολείται στις υπηρεσίες των ΟΤΑ όλης της χώρας, ύστερα από αίτημα των φορέων. Η απασχόληση των ανέργων στους δήμους θα διαρκεί μέχρι 5 μήνες (ή 135 ημερομίσθια), ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των ατόμων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτεπιστασίας το 2012 «αγγίζει» τους 35.000 ανέργους.

Πρόκειται κυρίως για εργάτες γενικών καθηκόντων και τεχνίτες, όπως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων κ.λπ., οι οποίοι θα αμείβονται με μηνιαίο μισθό 625 ευρώ και θα κλιμακώνεται ανάλογα με την ειδικότητα.

H διαδικασία πρόσληψης
Ο καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57 (25-1-2012) και προβλέπει τα εξής:

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους πίνακες αυτεπιστασίας

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καλεί τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ανέργους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ ορίζονται:

α) Οι φορείς στους οποίους δύναται να απασχοληθεί προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

β) Οι ειδικότητες πρόσληψης.

γ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

δ) Τα τυχόν απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης.

ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.

στ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Κυλιόμενου Πίνακα

η) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Δυνατότητα υποβολής παρέχεται και μέσω των οικείων υπηρεσιών των δήμων.

Οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για την υποβολή τυχόν δικαιολογητικών από τους υποψηφίους καθορίζονται ρητά με την πρόσκληση.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην ίδια πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ο υποψήφιος υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, στην οποία δηλώνει υποχρεωτικώς μία μόνο ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην πρόσκληση, τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις φορείς, κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.

Εάν για την απόδειξη κριτηρίων απαιτείται σύμφωνα με την πρόσκληση η υποβολή συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, αυτά υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, ή διά νομίμου αντιπροσώπου, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής, παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης, στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής αίτησης και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων-δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο ενιαίος πίνακας

Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει τους υποψηφίους σε έναν ενιαίο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά.

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η ειδικότητα των υποψηφίων καθώς και οι δηλωθέντες από αυτούς φορείς, κατά σειρά προτίμησης.

Αποκλεισμός
Επειτα από επεξεργασία των αιτήσεων και έλεγχο των δικαιολογητικών καταρτίζεται ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ταυτόχρονα ανακοινώνεται ο πίνακας υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

Και οι δύο πίνακες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ, και ορίζεται η δεκαήμερη προθεσμία άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ ή/και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και ζητεί από τον ΟΑΕΔ την υλοποίηση τυχόν μεταβολών στον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην υλοποίηση των τυχόν απαιτούμενων μεταβολών που αποστέλλει το ΑΣΕΠ και καταρτίζει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έγκριση. Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Κατώτερο όριο ηλικίας ορίζεται το 18ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 65ο έτος.

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις 29 του μήνα και μπορεί να γίνει και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των δήμων της χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Επιλογή προσωπικού

Η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα γίνεται ύστερα από ηλεκτρονικό αίτημα των φορέων προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκάστοτε φορέας. Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων.

Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.

Οι επιλεγέντες για κάθε φορέα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν έχουν υπερβεί τις 135 ημέρες ασφάλισης ετησίως για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, το οποίο ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και τον φορέα που υπέβαλε το σχετικό αίτημα.

Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, ενώ οι επιλεγέντες, από την ημερομηνία επιλογής τους και για το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν για άλλο έργο αυτεπιστασίας στον ίδιο ή σε άλλο φορέα.

Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου φορέα, ο οποίος αναγγέλλει την πρόσληψή τους στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Κατόπιν αυτού διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Επανεγγραφή-διαγραφή

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου ή λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος, προκειμένου να ζητήσει την επανεγγραφή του στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για να μπορεί να διατεθεί εκ νέου σε έργο φορέα της αρχικής του επιλογής μέχρι τη συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης, προσκομίζει στο οικείο ΚΠΑ2 βεβαίωση του φορέα ή των φορέων πρόσληψης από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Στις περιπτώσεις ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται από την πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων η κατοχή συγκεκριμένων τυπικών προσόντων όπως, ενδεικτικά, ορισμένος τίτλος σπουδών ή/και άδεια άσκησης επαγγέλματος, οι επιλεγέντες οφείλουν πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης από το αρμόδιο όργανο να προσκομίσουν στον φορέα πρόσληψης τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση αποδεικτικά στοιχεία. Εάν αυτά δεν προσκομισθούν, ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να αρνηθεί την πρόσληψη και να ζητήσει την αναπλήρωσή τους. Η ευθύνη ελέγχου των τυπικών προσόντων πρόσληψης, όπου αυτά απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ανήκει αποκλειστικά στον οικείο φορέα πρόσληψης.

Οσοι επιλεγέντες δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή προσληφθέντες που αποχωρούν οικειοθελώς πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ-ΕΘΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 17,Φεβρουάριος, 2012, 11:22 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους πίνακες αυτεπιστασίας”

  1. maria

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥς ΕΡΓΑΣΙΑς ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ;;;;

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr