ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

09:49 – Στο πλαίσιο μιας πρώτης προσέγγισης της κατάστασης που διαμορφώνεται, όσον αφορά στην ανεργία, στους Νομούς ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΦΛΩΡΙΝΑΣ ζητήθηκε από τούς προέδρους των Εργατικών Κέντρων να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο την υποστήριξη των ανέργων για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.Οι προτάσεις πράγματι εστάλησαν μέχρι την 29/3/2010 και ο Οργανισμός στην συνέχεια, αφού τις επεξεργάστηκε προχώρησε σε μια κατ αρχάς συνάντηση με τη αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να ενημερώσει και να συζητήσει την δυνατότητα χρηματοδότησης μιας δέσμης μέτρων, που θα θεσμοθετηθούν για εφαρμογή στους παραπάνω Νομούς.

Τόσο ο σχεδιασμός των δράσεων που θα εφαρμοστούν, όσο και η υλοποίηση τους απαιτείται να έχουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των περιοχών. Για αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση – με συμμετοχή εκπροσώπων/αντιπροσώπων των κοινωνικών εταίρων – μιας Δομής Στήριξης του Προγράμματος, η οποία θα περιλαμβάνει αφενός την Επιτελική Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης του Σχεδίου, αφετέρου την/τις ομάδα/ες εργασίας, που θα ασχοληθούν με την εκπόνηση των Σχεδίων Παρέμβασης, την τεκμηρίωση των δράσεων που προτείνονται καθώς και το φυσικό τους αντικείμενο.

Η επιτόπου διαβούλευση είναι ένα πρώτο βήμα, που έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο ΟΑΕΔ έχοντας μελετήσει τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τα Εργατικά Κέντρα των Νομών, ομαδοποίησε τα αιτήματα και προχωρεί σε μια πρώτη πρόταση αναφορικά με το περιεχόμενο των Σχεδίων, για την οποία θα είναι χρήσιμο να υπάρξει ο σχολιασμός σας.

Ειδικότερα, τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Παρέμβασης θα περιλαμβάνουν δέσμη ενεργειών όπως: (Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί )

 1. Πρόγραμμα διετούς επιδότησης επιχειρήσεων, με το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του μισθού/ημερομισθίου, από το ύψος του βασικού έως τα 1000€

μικτών αποδοχών, για την πρόσληψη ανέργων με υποχρέωση απασχόλησης για ένα ακόμα έτος.

Άτομα ανά Νομό: (Θέμα για διαβούλευση)

Καστοριά: 300

Κοζάνη:

Γρεβενά:

Φλώρινα:

Κόστος ανά άτομο: Μ.Ο. 10.500,00€/διετία/άτομο

Συνολικό κόστος: ~3.000.000,00€

 1. Πρόγραμμα διετούς επιδότησης επιχειρήσεων, με το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του μισθού/ημερομισθίου, από το ύψος του βασικού έως τα 1000€ μικτών αποδοχών , για εργαζόμενους, που χαρακτηρίζονται ως επαπειλούμενοι, (βάσει κριτηρίων) προκειμένου να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις.

Άτομα ανά Νομό: (Θέμα για διαβούλευση)

Καστοριά: 200

Κοζάνη:

Γρεβενά:

Φλώρινα:

Κόστος ανά άτομο: Μ.Ο. 10.000,00€/διετία.

Συνολικό κόστος: 2.000.000,00€

 1. Πρόγραμμα επιδότησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για την δημιουργία της δικής τους επιχείρησης (κλιμακούμενο ποσόν 15, 20, ή 25 χιλιάδες).

Άτομα ανά Νομό: (Θέμα για διαβούλευση)

Καστοριά: 100

Κοζάνη:

Γρεβενά:

Φλώρινα:

Κόστος ανά άτομο: Μέσο κόστος: 20.000,00

Συνολικό κόστος: 2.000.000,00€

 1. Επιδότηση για την δημιουργία νέων Λευκών και Πράσινων θέσεων απασχόλησης.

Άτομα ανά Νομό: (Θέμα για διαβούλευση)

Καστοριά: 250

Κοζάνη:

Γρεβενά:

Φλώρινα:

Κόστος ανά άτομο: 900-1000€/μήνα *28μήνες = 25.200 – 28.000/διετία

Συνολικό κόστος: από 5.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τοπικών φορέων.

 1. Πρόγραμμα STAGE στον Ιδιωτικό τομέα, για πτυχιούχους, συνδυασμένο με πρόγραμμα απασχόλησης στην συνέχεια για μια περίοδο επιδότησης – δέσμευσης έως τρία χρόνια συνολικά.

Άτομα ανά Νομό: (Θέμα για διαβούλευση)

Καστοριά: 150

Κοζάνη:

Γρεβενά:

Φλώρινα:

Κόστος ανά άτομο: STAGE: 20€*25ημ*8μην= 4.000,00€ – Επιδότηση του μισθού/ημερομισθίου, από το ύψος του βασικού έως τα 1000€ μικτών αποδοχών για 16 μήνες + 1 έτος δέσμευση: 7.000,00€. Γενικό σύνολο: 11.000,00€.

Συνολικό κόστος: ~ 1.500.000,00€

 1. Ενέργειες εναλλασσόμενης κατάρτισης/επανακατάρτισης (άνεργοι – εργαζόμενοι) σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς ή των επιχειρήσεων.

Άτομα ανά Νομό: (Θέμα για διαβούλευση)

Καστοριά: 500

Κοζάνη:

Γρεβενά:

Φλώρινα:

Κόστος ανά άτομο: Άνεργοι: 400Ω*14ΜΩΚ= 5.600,00€

Εργαζόμενοι: 300Ω*14ΜΩΚ =4.200,00€

Μέσο κόστος ανά άτομο: 5.000,00€

Συνολικό κόστος: 2.500.000,00€

7. Οριζόντια ενέργεια.

Παροχή ΣΥΥ από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας, απασχόλησης, κατάρτισης, αναδιάρθρωσης (ότι κρίνεται απαραίτητο).

Κόστος ανά ανθρωπομήνα/: 1 ατομ *2.400,00 ΑΜ= 2.400,00€

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 50.000,00€

Εμπλεκόμενοι Φορείς. (Θέμα για διαβούλευση -0ριστικοποίηση σχήματος )

ΟΑΕΔ – Εργατικό Κέντρο – Κλαδικός φορέας η ΣΕΒ/ ΓΣΕΒΕΕ /ΕΣΕΕ – ΟΤΑ Α βαθμού (ΚΕΔΚΕ) – Δασαρχείο (η Καστοριά ζητά αναδάσωση) –Επιμελητήρια (οικονομικό – εμπορικό) άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με ανάλογες αρμοδιότητες –ΜΚΟ – Εθελοντικές οργανώσεις.

Το πλαίσιο συνεργασίας θα είναι Προγραμματική Συμφωνία για τον ρόλο του καθενός (εταιρική σχέση) – Εξειδίκευση της συμμετοχής –Υποχρεώσεις –ανάλυση επιμέρους κόστους/φορέα/ενέργεια. Χρονοδιάγραμμα και πλάνο με αλληλουχία ενεργειών.

Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση. (Θέμα για διαβούλευση)

Κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας και διάχυσης ανά Νομό

 • Ορισμός υπευθύνου συντονιστή για το πλάνο
 • Φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του.
 • Ενέργειες που θα γίνουν:
 • Καινοτόμοι τρόποι υποστήριξης:
 • Κοινωνική ευθύνη επιχειρήσεων:
 • Πιθανά κίνητρα
 • Άλλες ιδέες

Εκτιμώμενο κόστος ανά Νομό: (θα κοστολογηθεί αναλόγως των επιλογών)

Επόμενα στάδια:

Συγκρότηση ομάδων έργου με εκπροσώπους από: (Θέμα για διαβούλευση)

 • ΟΑΕΔ/Διοίκηση- Περιφέρεια
 • Εργατικά Κέντρα –ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • Κλαδικός φορέας η ΣΕΒ/ ΓΣΕΒΕΕ /ΕΣΕΕ
 • Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης
 • Νομικός Σύμβουλος
 • Εκπρόσωποι ΟΤΑ Α βαθμού (ΚΕΔΚΕ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ:

Ποσά σε ευρώ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 20,Απρίλιος, 2010, 6:51 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr