Αυτά ισχύουν για την προβολή και όχι μόνο κομμάτων και υποψήφιων βουλευτών

ΚΥΑ 8945/18.04.2012 (ΦΕΚ 1304/18.04.2012 τεύχος Β’)
Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 10 παρ. 2 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α’ 146) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών».

β) του άρθρου 45 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την επιλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α’ 57) όπως ισχύει.

γ) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159) και του ν.2644/1998 «Για την παροχή συν- δρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 233), όπως ισχύουν.

δ) του π.δ 40/2012 «Διάλυση Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής» (ΦΕΚ Α’ 90).

ε) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 112 Α’), όπως ισχύει.

στ) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α’ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ) του π.δ. 65/2011 αρ. 1, 2 και αρ. 5 περ. α (ΦΕΚ Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

η) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α’ 178) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».

θ) του π.δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 243).

ι) του π.δ. 115/2011 (ΦΕΚ Α’ 251) «Διορισμός Υπουργού Επικρατείας».

ια) την υπ’ αριθμ. Υ26/6.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ2792/ Β/8.12.2011) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Π. Καψή».

ιβ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

ιγ) του άρθρου 7 παρ.1, 2 και 5 του ν.3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» (ΦΕΚ Α’ 188),όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 13 του ν.3783/2009 (ΦΕΚ Α’ 136).

2.Την υπ’ αριθμ. 119/18.04.2012 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

3.Την από 18.04.2012 γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 14494/12.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295/Β/12-04-2012).

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 6/5/2012 ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις, ως προς τους όρους προβολής των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που συμμετέχουν στη Βουλή των Ελλήνων και στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία:

1. H «Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε.» (Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε.) έχει την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο μια συνέντευξη διάρκειας σαράντα πέντε (45) πρώτων λεπτών της ώρας, του αρχηγού κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. Η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε υποχρεούται να επιτρέπει την απευθείας αναμετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο των σχετικών μαγνητοσκοπήσεων ή μαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ενημερωτικό ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα.

2.Η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε έχει επίσης την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο κατά τη μεσημβρινή ζώνη, μια συνέντευξη Τύπου, με καθέναν από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, διάρκειας εξήντα (60) πρώτων λεπτών της ώρας. Τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα, είτε απευθείας είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Σε περίπτωση μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης η έναρξη και η λήξη της μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ 00.00 -01:00. Το εδαφ. β’ της παρ.1 έχει εφαρμογή και για τις συνεντεύξεις της παρούσας παραγράφου.

3.Η Ε.Ρ.Τ. – A.E. καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τρεις τουλάχιστον αυτοτελείς συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων της παρούσας απόφασης.

Ως ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το διάστημα από 18.00 έως 01.30.

4.Η Ε.Ρ.Τ – Α.Ε έχει την υποχρέωση να καλύψει μια (1) προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Επίσης, η Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε έχει την υποχρέωση να καλύψει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «Ελληνική Τηλεόραση 3» μία (1) προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, η οποία θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδος και είναι δυνατόν να καλυφθεί μέσω των διαθέσιμων τεχνικών μέσων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΤ 3. Το εδαφ.β’ της παρ.1 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

5.Η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από τα αντίστοιχα κόμματα.

Δεν επιτρέπεται μετακύλιση, ούτε συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετακύλιση και μόνον του δεκαλέπτου της πρώτης εβδομάδας αποκλειστικώς στη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια των δεκαλέπτων αυτών επιτρέπεται στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο του εκάστοτε διατιθέμενου δεκάλεπτου χρόνου.

6.Απαγορεύεται στην Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε., στους ενημερωτικούς ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, να μεταδίδουν μηνύματα των υποψηφίων βουλευτών, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο έμμεση προβολή τους, όπως η αναφορά σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκπομπών, εκτός των εκπομπών πολιτικού διαλόγου.

7. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομη- τικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Ο καταμερισμός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας ανά ώρα, μη συνυπολογιζόμενου του επιτρεπόμενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα (12) λεπτών του χρόνου μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 18.00 έως 01.00.

Ο συνολικός χρόνος για τη μετάδοση μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΝΔ, Κ.Κ.Ε., ΛΑ.ΟΣ, ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας θα αντιστοιχεί στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000€) και στους φορείς παροχής συνδρομητι- κών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου θα αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) με βάση τους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους, έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Η αναλογία κατανομής του χρόνου έχει ως εξής:

Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 33,33%, στη Ν.Δ. ποσοστό 33,33%, στα πολιτικά κόμματα Κ.Κ.Ε., ΛΑ.ΟΣ, ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ποσοστό 22,61%, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις εκλογές της 4/10/2009, ως εξής: K.K.E 7,54%/20,3X22,61 %=8,40%, ΛΑ.Ο.Σ 5,63%/20,3X22,61 %=6,27%, ΣΥ.ΡΙΖ.Α 4,60/20,3X22,61%=5,12%,ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ- ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,53%/20,3X22,61%=2,82% και στα πολιτικά κόμματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ποσοστό 10,73% ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που εντάχθηκαν σε αυτά στη Βουλή που διαλύθηκε με το π.δ. 40/2012, ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 10/32X10,73%=3,35%, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 10/32X10,73%=3,35%, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 8/32X10,73%=2,68%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 4/32X10,73%=1,34%.

Ήτοι, στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αναλογούν μηνύματα αξίας: Στο ΠΑΣΟΚ 1.999.800€, στη Ν.Δ 1.999.800€, στο ΚΚΕ 504.000€, στο ΛΑΟΣ 376.200€, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α 307.200€ στο κόμμα ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ 169.200€, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 201.000€, στο κόμμα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 201.000€, στη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 160.800€ και στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 80.400€ και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου: στο ΠΑΣΟΚ 83.325€, στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 83.325€, στο ΚΚΕ 21.000€, στο ΛΑ.ΟΣ 15.675€, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α 12.800€, στο κόμμα ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ 7.050€, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 8.375€, στο κόμμα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 8.375€, στη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 6.700€ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 3.350€.

Η κατανομή του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς αντιστοιχεί στα εξής ποσά: ΜΕGA CHANNEL 1.672.908,35€, ΑΝΤΕΝΝΑ TV 1.517.612,82€, ALPHA TV 903.987,60€, STAR CHANNEL 788.493,93€, ΣΚΑΙ 480.000,00€, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τν 12.116,13€, 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 24.880,73€ και ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3 600.000€.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων φορέων εκτός των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να χαρακτηρισθεί άμεσα ή έμμεσα ως πολιτικό.

8.Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε δέκα (10) λεπτά της ώρας ημερησίως. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 07.00 έως 01.00. Ο ως άνω χρόνος μετάδοσης κατανέμεται σε εβδομαδιαία βάση ως εξής: στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 33,33%, στη Ν.Δ. ποσοστό 33,33%, στα πολιτικά κόμματα Κ.Κ.Ε., ΛΑ.ΟΣ, ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ποσοστό 22,61%, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις εκλογές της 4/10/2009, και στα πολιτικά κόμματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ποσοστό 10,73%, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Η ενδεικτική κατανομή του χρόνου αυτού ημερησίως έχει ως εξής: ΠΑ.ΣΟ.Κ. 3,333 λεπτά, ΝΔ 3,333 λεπτά, Κ.Κ.Ε. 0,840 λεπτά, ΛΑ.Ο.Σ. 0,627 λεπτά, ΣΥΡΙΖΑ 0,512 λεπτά, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,282 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,335 λεπτά, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 0,335 λεπτά, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,268 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 0,134 λεπτά.

9.Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στην ΕΡΑ καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας ημερησίως. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται ως εξής: ΠΑ.ΣΟ.Κ. 5,000 λεπτά, ΝΔ 5,000 λεπτά, Κ.Κ.Ε. 1,260 λεπτά, ΛΑ.Ο.Σ. 0,941 λεπτά, ΣΥΡΙΖΑ 0,768 λεπτά, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,423 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,503 λεπτά, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 0,503 λεπτά, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,402 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 0,201 λεπτά.

10.Η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε λεπτών.

11.Οι δημόσιοι και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής οφείλουν να μεριμνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων σχετικά με τις θέσεις και τη δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων να μην παραβιάζει την αρχή της αναλογικής ισότητας. Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα δελτία ειδήσεων και τα προγράμματά τους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12.Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να εξασφαλίζουν στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικής ισότητας, που πρέπει να διέπει τις εκπομπές πολιτικού διαλόγου, την ευρύτερη συμμετοχή εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται συνολικά η πληρέστερη παρουσίαση των θέσεων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων. Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας εξετάζεται στο σύνολο των προγραμμάτων που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

13.Απαγορεύεται η καταβολή στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος για τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων ή υποψηφίων βουλευτών σε δελτία ειδήσεων ή άλλες εκπομπές.

14.Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να μη μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν οποιαδήποτε δημοσκόπηση ή αποτέλεσμα δημοσκόπησης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο των εκλογών της παρούσας απόφασης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μετά την 20/04/2012. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια και αναμετάδοση των δημοσκοπήσεων και εν γένει των ερευνών γνώμης στα διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ισχύουν οι διατάξεις του ν.3603/2007 όπως ισχύει.

15.Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι τις 19.00, δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

16.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά για τον έλεγχο αυτό οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 και 12 και 15 παρ. 3 του ν. 2644/1998, όπως αυτά ισχύουν. Ειδικώς, η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 14 της παρούσης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 3603/2007. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων.

17.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι. ΚΑΨΗΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 21,Απρίλιος, 2012, 1:14 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr