Το μνημόνιο 2 σε 62 προτάσεις….Καμαρώστε το τι κατάφεραν οι Έλληνες πολιτικοί για τον λαό τους

Έρχονται και πάλι εκλογές δείτε το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε με το αίμα των πολιτών,δείτε σε τι καταστροφική πορεία μας έχουν πάει οι δυο κυβερνήσεις που καταχρέωσαν την Ελλάδα :
1)  Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας
2) Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
3)Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών

4)Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών
5)Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές
6)Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγεματιών
7)Κλείσιμο 200 εφοριών
8)Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού
9)Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών
10)Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
11)Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
12)Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών
13)Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς
14)Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία
15)Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς
16)Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις
17)Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.
18)Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται
19)15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012
20)Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών
21)Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία
22)Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο
23)Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων
24)Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης
25)Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών
26)Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012
27)Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
28)Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%
29)Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%
30)Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία
31)Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%
32)Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%
33)Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.
34)Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
35)Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
36)Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)
37)Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)
38)Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές
39)Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου
40)Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου
41)Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.
42)Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών
43)Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές
44)Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.
45)Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές
46)Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων
47)Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας
48)Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
49)Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες
50)Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.
51)Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων
52)Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος
53)Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)
54)Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών
55)Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ
56)Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος»
57)Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013
58)Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.
59)Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
60)Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
61)Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων
62)Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου
63)Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.
Επεξεργασία Stefanos Papanikos μέσω Facebook

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 15,Μάιος, 2012, 9:26 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Το μνημόνιο 2 σε 62 προτάσεις….Καμαρώστε το τι κατάφεραν οι Έλληνες πολιτικοί για τον λαό τους”

  1. OLA

    Δεν καμαρώνουμε αυτα που κατάφεραν οι πολιτικοί μας … γιατι απλούστατα δεν τα κατάφεραν αυτοί! Η Τρόικα τα κατάφερε ….. Αν το αφηνανε στους πολιτικούς μας αυτοί δε θα κάνανε τίποτα ! μονο για πολιτική αμνηστια κτλ θα ψήφιζαν και για τίποτε άλλο ! απο αυτά τα περισσότερα ευνοούν μια ελευθερη οικονομια όπως θέλουν όλες οι ευρωπαικες οικονομίες να έχουν ! Πως τώρα η Ελλάδα αξιώνει να είναι στην ΟΝΕ και θέλει να είναι η μόνη που δεν έχει κάνει τις συγκεκριμένες μεταρυθμίσεις δεν πορω να καταλάβω! Πως επίσης θέλει να έχει τόσους δημόσιους υπαλλήλους πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω … Αν εξαιρέσεις κάποια σημεία όπως τα31. 32. & 55 και λισως το 1. (και όλα αυτά γιατι πλέον θα τα πουλήσουμε για ένα καρβέλι ψωμί) τα υπόλοιπα είναι άκρως φυσιολογικά σε μια φυσιολογική οικονομια και κοινωνια! Προφανως αν οι πολιτικοι μας καταφερναν να τα πραγματοποιήσουν αυτά τόσα χρόνια δεν θα φταναμε εδώ που είμαστε!

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr