Πρόσληψη τριών ειδικών συνεργατών για τον δήμαρχο Ορεστίδος.

Δείτε την προκήρυξη και όλες τις πληροφορίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Άργος Ορεστικό 28-5-2012
Αριθμ. Πρωτ. 6592

Ο Δήμαρχος Ορεστίδος έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

 

 • Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων».
 • Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ.Α’)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 243, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ορεστίδος δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα τέσσερις (4) Ειδικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς Συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο, με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:

 

 1. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης καθώς επίσης και αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 2. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας – οργάνωση και υποστήριξη γραφείου τύπου του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.
 3. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη με αντικείμενο την  κατασκευή δημοσίων έργων υποδομής, οργάνωσης και επίβλεψης προσωπικού και μηχανημάτων εργοταξίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

 • Να είναι Δημότες Ορεστίδος.
 • Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
 • Να είναι κάτοιχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

 

 • Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης καθώς επίσης και αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης και ειδικότερα να έχει προηγούμενη συνεργασία με ΟΤΑ της χώρας, να έχει εμπειρία στην εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ και άλλων φορέων του Δημόσιου Τομέα και να έχει σχεδιάσει, διαχειριστεί και αξιολογήσει πολυετή συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα. Επίσης, να έχει πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.

 

 • Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης, πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

 • Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα κατασκευών Δημοσίων Έργων υποδομής, οργάνωσης και επίβλεψης προσωπικού και μηχανημάτων εργοταξίου θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Έργων Υποδομής, να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εργοταξιακή εμπειρία, να έχει πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα σχεδιαστικού προγράμματος (CAD), καθώς να διαθέτει και δίπλωμα οδήγησης.

 

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστίδος, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

 

Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 και την αριθ.2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85, ΥΟΔΔ/26-2-2008) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αναπροσαρμόζονται κατά έτος.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.
Στην περίπτωση της αποχώρησης του Δημάρχου ή της απολύσεως λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνουν αναφορά στην  συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, θα συνοδεύονται επίσης με:

 

 1. Βιογραφικό σημείωμα,
 2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007),
 3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών,
 4. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους Δικαιολογητικά,

 

και θα κατατίθενται εντός (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα Γραφεία του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κα. Μουτζίκη τηλ. 2467351301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστίδος.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 4,Ιούνιος, 2012, 1:57 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr