ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ύστερα από σειρά τροποποιήσεων, ψηφίστηκε στη Βουλή ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Δείτε ένα προς ένα τα άρθρα, έτσι όπως θα δημοσιευτούν στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Δείτε τι αλλάζει στα όρια συνταξιοδότησης, στο ύψος των συντάξεων αλλά και στις εργασιακές σχέσεις.


 1. Άρθρο 1: Εγγυήσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 2. Άρθρο 2: Βασική σύνταξη
 3. Άρθρο 3: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής
 4. Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 1.1.2011
 5. Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης
 6. Άρθρο 6: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
 7. Άρθρο 7: Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
 8. Άρθρο 8: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993
 9. Άρθρο 9: Προϋπάρχουσα αναπηρία
 10. Άρθρο 10: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
 11. Άρθρο 11: Αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας
 12. Άρθρο 12: Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
 13. Άρθρο 13: Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων
 14. Άρθρο 14: Συνταξιοδότηση θυγατέρων
 15. Άρθρο 15: Επικουρικές Συντάξεις
 16. Άρθρο 16: Απασχόληση συνταξιούχων
 17. Άρθρο 17: Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
 18. Άρθρο 18: Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993
 19. Άρθρο 19: Ρυθμίσεις ΟΓΑ
 20. Άρθρο 20: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων
 21. Άρθρο 21: Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ
 22. Άρθρο 22: Ασφάλιση στον ΟΓΑ
 23. Άρθρο 23: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος
 24. Άρθρο 24: Κυρώσεις
 25. Άρθρο 25: Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών
 26. Άρθρο 26: Προγράμματα εθελουσίας εξόδου
 27. Άρθρο 27: Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 28. Άρθρο 28: Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 29. Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 30. Άρθρο 30: Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας
 31. Άρθρο 31: Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας
 32. Άρθρο 32: Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας
 33. Άρθρο 33: Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
 34. Άρθρο 34: Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συντουχιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
 35. Άρθρο 35: Ενιαίο σύστημα ελέγχου συντάξεων
 36. Άρθρο 36: Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
 37. Άρθρο 37: Χρηματοδότηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
 38. Άρθρο 38: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
 39. Άρθρο 39: Λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών-ασφαλιστικών παροχών
 40. Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
 41. Άρθρο 41: Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
 42. Άρθρο 42: Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας
 43. Άρθρο 43: Οικοδομοτεχνικά Έργα
 44. Άρθρο 44: Οικονομικά και Οργανωτικά θέματα
 45. Άρθρο 45: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια
 46. Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια
 47. Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
 48. Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
 49. Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακαινήτων
 50. Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων
 51. Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
 52. Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
 53. Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
 54. Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες
 55. Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων
 56. Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαιολογητικά
 57. Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής
 58. Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
 59. Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης
 60. Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις
 61. Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
 62. Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων
 63. Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
 64. Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος
 65. Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ
 66. Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ
 67. Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
 68. Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών
 69. Άρθρο 69: Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
 70. Άρθρο 70: Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ
 71. Άρθρο 71: Ρυθμίσεις για το προσωπικό της εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.
 72. Άρθρο 72: Αμοιβή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών που συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας των διαγωνισμών του ΕΣΠΑ
 73. Αρθρο 73: Μεσολάβηση – Διατησία
 74. Άρθρο 74: Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων
 75. Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις
 76. Άρθρο 76: Έναρξη ισχύος
Δημοσιεύτηκε απο τον στις 14,Ιούλιος, 2010, 5:16 μμ. στις Κατηγορίες ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ”

 1. nikos sapranidis

  den mpainei sta arthra sas oarakalw eimai atomo me anapiria

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr