2.080 με διαδικασίες εξπρές στα ΕΛΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

11:44 – Με διαδικασίες εξπρές θα προχωρήσει η προκήρυξη 2.080
θέσεων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στα ΕΛΤΑ και ήδη η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεννόηση με το ΑΣΕΠ για να εγκριθεί η διαδικασία και η κατανομή.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η καταγραφή των αναγκών ανά περιφερειακή διεύθυνση των ΕΛΤΑ και ήδη για τις 2.028 θέσεις έχει υπάρξει μία πρώτη κατανομή ανά περιοχή. Στόχος είναι μέσα στον επόμενο μήνα να έχουν προχωρήσει οι προσλήψεις.
Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει, όπως κάθε φορά, στις κατά τόπους υπηρεσίες μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί με την προκήρυξη.
Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την ειδικότητα των διανομέων, καθώς λόγω της έλλειψης προσωπικού του συγκεκριμένου κλάδου δεν πραγματοποιούνταν περισσότερα από 500 δρομολόγια την ημέρα. Ακολουθούν ειδικότητες όπως οδηγοί, διαμετακομιστές και εσωτερικής εκμετάλλευσης (για τις θυρίδες, την ταξινόμηση κ.ά.).
Οσον αφορά την κατανομή των θέσεων ανά περιφέρεια, οι περισσότερες θα προκηρυχθούν στην Αττική. Συγκεκριμένα έχουν προβλεφθεί 859 θέσεις για τις υπηρεσίες Αθήνας και Πειραιά, 178 για το Κέντρο Διαλογής και 39 θέσεις για το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου. Αντιστοίχως στη Βόρεια Ελλάδα 247 θέσεις θα καλύψουν ανάγκες του Κέντρου Διαλογής και 102 των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.
Φωτογραφία

Τα προσόντα των υποψηφίων

Φωτογραφία

Με την προκήρυξη θα καθορίζονται και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι ανάλογα με την ειδικότητα της θέσης την οποία θα διεκδικήσουν. Οπως προβλέπεται, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Παράλληλα, για τις βασικές ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη απαιτείται να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα:

ΔΕ Διανομέων
Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας πάνω από 25 ΚW απεριορίστων κυβικών (νέου τύπου) ή άνω των 125 cc (παλαιού τύπου) κατηγορίας Α΄. Στην περίπτωση που οι θέσεις διανομέων δεν καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν και τις δύο παραπάνω άδειες, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν μόνο άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας πάνω από 25 ΚW κατηγορίας Α΄ (νέου τύπου) ή άνω των 125 cc (παλαιού τύπου) κατηγορίας Α΄ πάνω από 25 ΚW
ΔΕ Εσωτερικής εκμετάλλευσης
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος Τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών- Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Παράλληλα απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ι) επεξεργασία κειμένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσιών Διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με το ανωτέρω προσόν (γνώση χειρισμού Η/Υ), γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και χωρίς αυτό.
ΔΕ Οδηγών
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ εάν δεν υπάρξουν υποψήφιοι ούτε με αυτά τα προσόντα, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Απαραίτητη είναι πάντως η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας και ελλείψει αυτής Γ΄ κατηγορίας.
ΥΕ Διαμετακομιστών
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα εκτός από απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980).

«Κλειδί» η εντοπιότητα

Κατά την επιλογή των υποψηφίων βασικό κριτήριο αποτελεί η εντοπιότητα. Ετσι, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α΄, β΄, γ΄ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ΄ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Κατά τη διαδικασία αυτή προτάσσονται κατά σειρά α) οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων των νομών όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες και β) οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας. Σε περίπτωση που η υπηρεσία εδρεύει σε νησί (πλην Κρήτης) προτάσσονται α) οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων του νησιού, β) οι δημότες των άλλων δήμων και κοινοτήτων του νομού όπου ανήκει το νησί και γ) οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας.
Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας, προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, βαθμός τίτλου σπουδών, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λπ.).

Βαθμολογία υποψηφίων

Φωτογραφία

Η κατάταξη των υποψηφίων πέραν του κριτηρίου της εντοπιότητας γίνεται βάσει των μορίων που συγκεντρώνουν σε άλλα κριτήρια. Βαθμολόγηση του πτυχίου προβλέπεται μόνον για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και ειδικότερα οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν μονάδες αντίστοιχες με τον βαθμό του τίτλου σπουδών (με δύο δεκαδικά ψηφία) πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό 40. Για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο βαθμός του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 20.
Για την ανεργία ο υποψήφιος βαθμολογείται με 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και με 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 και μέχρι 12 μήνες. Οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολυτέκνων λαμβάνουν 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογενείας. Αντιστοίχως, όσοι υποψήφιοι έχουν ανήλικα τέκνα παίρνουν 30 μονάδες για καθένα από τα 2 πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών προβλέπονται 50 μονάδες για κάθε τέκνο, ενώ αντιστοίχως για τα τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υποψηφίου.
Με τον τελευταίο νόμο για τις προσλήψεις ως κριτήριο βαθμολογείται και η εμπειρία. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι λαμβάνουν 7 μονάδες για κάθε μήνα εμπειρίας και με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.ΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 26,Απρίλιος, 2010, 11:46 πμ. στις Κατηγορίες ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

5 Σχόλια για “2.080 με διαδικασίες εξπρές στα ΕΛΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου”

 1. DEMIE

  POU EINAI H PROKHRUKSI

 2. ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΤΑ ΣΑΜΟΥ;

 3. Γιάννης Σαμολαδάς

  Καλημέρα σας!
  Θα ήθελα να μάθω ,πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις ;

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας!

 4. Ξεκίνησαν οι πρώτες προσλήψεις από τις συνολικά 806 στα ΕΛΤΑ
  Απαιτούμενα προσόντα:
  Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
  α) επεξεργασίας κειµένων,
  β) υπολογιστικών φύλλων και
  γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

  ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση
  Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος
  2103823982 – info@alpha-ekp.gr
  http://www.alpha-ekp.gr

 5. νια

  που θα καταθετουμε τα δικαολογητικα ??????

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr