Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς την Τρίτη 23.10 με 50 θέματα

Έγκριση οικονομικού απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καστοριάς, οικονομικού έτους 2011.

 1. Ενημέρωση Δημάρχου Καστοριάς, για την παρουσία της Ελληνικής Αποστολής στη Γερμανία.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση :

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου 2011-2014 .
 3. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δήμου Καστοριάς, έτους 2013. (Σχετική απόφαση οικ. επιτροπής)
 4. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.»
 5. Υποβολή αιτήματος στην ΠΕΕ- ΟΕΚ-ΟΕΕ για την παραχώρηση εκ νέου της χρήσης , εκμετάλλευσης και διαχείρισης άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καστοριάς των τεσσάρων (4) καταστημάτων και της αίθουσας των Ο.Σ.Α.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑ Ι. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 6. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.»
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη)
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2012. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Πρ/νης Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών κας Ελ. Σιδερίδου)
 9. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Πρ/νης Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών κας Ελ. Σιδερίδου)
 10. Έγκριση δαπανών εθνικών – τοπικών εορτών (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 11. Απ΄ευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου, Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Οικισμού, Κορεστείων στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστείων της Αστυνομικής Δ/νσης Καστοριάς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Π. Κενανίδη).
 12. Υποβολή προτάσεων έργων ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Σχολείων Καστοριάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην πρόσκληση ΚΑΠΕ – 12403» (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ιάκωβου Θεοδοσόπουλου)
 13. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Αποκατάσταση – Αναβάθμιση παραλίας Μαυροχωρίου και διαμόρφωση υποδομών ήπιας αναψυχής στο Δ.Δ. Μαυροχωρίου του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, με φορέα υλοποίησης τον πρώην Δήμο Μακεδνών» (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ι. Θεοδοσόπουλου- Αν. Πρ/νης Τμ. Προγραμ. & Οργάνωσης κας. Μ. Τερζοπούλου)
 14. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας .
 15. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη,- Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)
 16. Έγκριση ενεργειών τουριστικής προβολής του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2013. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)
 17. Υλοποίηση έκθεσης φωτογραφίας «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι Βήμα – Βήμα σε Εικόνες». (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)
 18. Συμμετοχή Δήμου Καστοριάς στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Filoxenia. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)
 19. Έκφραση γνώμης προς τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Κενανίδη)
 20. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 1/12 απόφασης της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Καστοριάς.
 21. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την παροχή γάλακτος. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Αν/τρια Πρ/νη κ. Ζαχ. Σλιάρα)
 22. Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου μας εκ των εσόδων από παράβολα χορήγησης & ανανέωσης των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, κατά το έτος 2011». (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 23. Έγκριση παράτασης σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την παραχώρηση χώρου εγκατάστασης ταμειολογιστικής μηχανής (Α.Τ.Μ.) στο Δημαρχείο Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 24. Εκμισθώσεις ή μη αγροτεμαχίων τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Καστοριάς και έχουν λήξει οι μισθώσεις τους. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 25. Έγκριση οικονομικού απολογισμού ΚΑΔ διαχειριστικού έτους 2011. (Σχετική η 241/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 26. Έγκριση οικονομικών Απολογισμών έτους 2011 Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καστοριάς. (Σχετική η υπ΄αριθμ. 8/12 απόφαση Δ.Ε.Π.)
 27. Τροποποίηση της 337/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων . (Σχετικό το υπ΄αριθμ. πρωτ: 50846/3212/24-9-12 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας)
 28. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης & καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης (Σχετική αίτηση κ. Μούντζου Πασχάλη) (Σχετική η υπ΄αριθμ. 167/12 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Καστοριάς)
 29. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης & καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης (σχετική αίτηση της κας. Ζήση Διαλεκτή) (Σχετική η υπ΄αριθμ. 166/12 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δήμου Καστοριάς)
 30. Αποδοχή ή μη της από 3-9-12 αίτησης των κ.κ. Δεληκωστόπουλου Στέφανου και Σινανιώτη Λάμπρου για περαιτέρω μείωση μισθώματος επί δημοτικού ακινήτου του Κ.Α.Δ. κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου. (Σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου).
 31. Εκμίσθωση ή μη ισογείου καταστήματος επί της οδού Ηρακλείτου 4 του Κ.Α.Δ. κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου. ((Σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου).
 32. Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου του (Κ.Α.Δ.)Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης, κληρονoμιάς Ζήση Παπαλαζάρου. (Σχετική εισήγηση επιτροπής) .
 33. Αποδοχή της παραχώρησης του δικαιώματος από ιδιοκτήτη για το έργο: «Κατασκευή γεώτρησης στην Άνω Πτεριά». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ. )
 34. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Οριζοντιογραφική Αποτύπωση – Σύνταξη Μηκοτομών οδών πόλης Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 35. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τεχνογεωλογική Έκθεση και Γεωτεχνική μελέτη 1ου Δημοτικού Σχολείου» (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 36. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποτυπώσεις όψεων κτιρίων παραδοσιακού οικισμού». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 37. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης και εξωραϊσμού χώρων πρασίνου» (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 38. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας» (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 39. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου από διοικητήριο έως «Σταυρό». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 40. ΄Εγκριση 1ης παράτασης εργασιών της μελέτης « Βελτίωση – Επικαιροποίηση μελέτης τμήματος παραλιμνίων κοινοχρήστων χώρων από οδό Ορεστείων μέχρι Λύκεια. (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 41. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου και κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Οινόης». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 42. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση χώρου εκδηλώσεων Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 43. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & Οργανοχημικών Λιπασμάτων της εταιρείας ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. στην κτηματική περιοχή Τ.Ε. Ποριάς για έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας) (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ.Π. Μάσα)
 44. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα, εγκαταστημένης ισχύος 999KWe της εταιρείας Παναγιώτης Βλαχάβας & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Τοπική Κοινότητα Κολοκυνθούς του Δήμου Καστοριάς στο Νομό Καστοριάς» για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ.Π. Μάσα)
 45. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150kv» στο «Ύψωμα Μεγάλης Σπηλιάς» της Τ.Κ. Κορομηλιάς, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ.Π. Μάσα)
 46. Γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 25.000 ενηλίκων μινκ στην εκτός σχεδίου περιοχή των αγροκτημάτων Αγίας Κυριακής και Οινόης Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη, Πρ/νης Τμ. Περιβάλλοντος, κας Α. Καραγίαννη)
 47. Ορισμός μελών Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 48. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)
 49. Ορισμός υπολόγων έργων. (Σχετική εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 21,Οκτώβριος, 2012, 11:26 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr