Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

20:12:04 – Στους άξονες επιλογής των επενδύσεων για ένταξη στον νέο αναπτυξιακό νόμο αναφέρθηκε η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, σε συνάντηση επιχειρηματιών που διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Επιχειρηματιών «Βήμα Ανάπτυξης». 

Η κ. Κατσέλη αποκάλυψε ότι οι βασικές μορφές ενίσχυσης που θα προβλέπονται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο θα είναι:

α) η επιχορήγηση κεφαλαίου
β) οι φορολογικές απαλλαγές
γ) η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και 
δ) η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας έως 7 έτη.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκ. ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές απαλλαγές.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός τόνισε στην ομιλία της ότι στρατηγικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η διαμόρφωση καινούργιου επιχειρηματικού και παραγωγικού προτύπου, ώστε να καταστεί η χώρα μας και πάλι ανταγωνιστική, να ενισχυθεί η απασχόληση και να οδηγήσει σε μία δυναμική και βιώσιμη οικονομία, με βασικό γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά στην επιλεξιμότητα επενδύσεων βάσει του νέου αναπτυξιακού νόμου, η κ. Κατσέλη επεσήμανε ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω:

1. Του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας,

2. Της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας,

3. Της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών. Καθώς, και στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στις βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου, η κ. Κατσέλη τόνισε ότι για κάθε επιχειρηματική πρόταση θα αθροίζονται μόρια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν κυρίως στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, της Ποιότητας και της Εξωστρέφειας, την προώθηση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, καθώς και την Αναδιάρθρωση, την Απασχόληση και την Ισόρροπη Ανάπτυξη.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αξιοποιεί τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ισχύει από την Ε.Ε., ο οποίος χωρίζει την Επικράτεια σε 4 ζώνες ενίσχυσης (Α,Β,Γ και Δ) με συνολικά ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40%, αντίστοιχα. 

Τα ποσοστά αυτά επαυξάνονται έως 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές.

Για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς αξιολόγησης προτάσεων που θα περιλαμβάνονται στον νέο νόμο, καθώς και για τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται, όπως υπογράμμισε η υπουργός, προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά 6μηνο, με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις, ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων φακέλων.

Η κατανομή των φακέλων, για λόγους διαφάνειας, θα γίνεται με τυχαίο τρόπο σε πιστοποιημένους αξιολογητές, ενώ προβλέπεται και νέα διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων. 
Όσο για την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου, αυτή θα γίνεται μέσα από το Διαδίκτυο, με την ανάρτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων σε ειδική σελίδα.

Οι αδυναμίες του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου (ν. 3299/04), επεσήμανε η υπουργός, εντοπίζονται στην έλλειψη αναπτυξιακής στόχευσης και στρατηγικής, την απουσία κινήτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και τη μη συμβολή του στον τεχνολογικό και γνωστικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά στις θεσμικές δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, η κ. Κατσέλη τόνισε ότι αυτές εντοπίζονται:

- Στην πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου και την ύπαρξη μεγάλης πληθώρας ρυθμίσεων, ως προς το είδος και το εύρος των δραστηριοτήτων που ενισχύονται.

- Στην έλλειψη σαφούς ετήσιου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και την υπέρμετρη επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

- Στις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τους ελέγχους.

- Στο πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας και το χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό όριο βαθμολογίας, το οποίο οδήγησε σε έγκριση του 98% των υποβαλλόμενων σχεδίων.

Παρουσιάζοντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του ν. 3299/04, η υπουργός ανέφερε ότι υπεβλήθησαν συνολικά 13.486 αιτήσεις ενίσχυσης αναπτυξιακών σχεδίων, ενώ οι υπαγωγές στον νόμο ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 7.100. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί ανήλθε σε 14 δις ευρώ, ενώ το ποσό των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια προέβλεπαν τη δημιουργία 32.707 νέων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, από τις συνολικές 7.100 υπαγωγές στον νόμο, ολοκληρώθηκαν μόνο τα 1.451 επενδυτικά σχέδια, δηλαδή ποσοστό μόλις 20,4% του συνόλου. Ο προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων σχεδίων ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ, οι εγκεκριμένες επιχορηγήσεις σε 1 δισ. ευρώ και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 1,6 δις ευρώ.

Ειδικότερα, εντός του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ν. 3299/04:

Οι εκταμιεύσεις Ιανουαρίου – Απριλίου 2010 για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων ανήλθαν σε 440 εκατ. ευρώ

Οι αναμενόμενες εκταμιεύσεις Απριλίου – Δεκεμβρίου 2010 στο ποσό των 700 εκατ. ευρώ.

Συνολικά υπεβλήθησαν προς αξιολόγηση 3.438 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό ύψος προϋπολογισμού 10,9 δις ευρώ. Το αναμενόμενο ύψος των ενισχύσεων είναι 4,1 δις ευρώ.

Καταλήγοντας, η κ. Κατσέλη τόνισε χαρακτηριστικά: 

«Είναι η ώρα, πατάμε το γκάζι και η μηχανή της χώρας μας παίρνει μπροστά. Είναι η ώρα να τονώσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Ο τόπος χρειάζεται πραγματικά μεγάλες και τολμηρές τομές. 

Η κυβέρνηση υλοποιεί χωρίς καθυστερήσεις πολιτικές και δράσεις, ώστε η χώρα όχι μόνο να επανέλθει σε τροχιά δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά κυρίως να μπορέσει να πετύχει βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Τις πολιτικές αυτές υπηρετεί το υπουργείο μας. Στις πολιτικές αυτές ανταποκρίνεται και ο νέος αναπτυξιακός νόμος που συζητάμε σήμερα».

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 26,Απρίλιος, 2010, 8:12 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση


Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr