ΟΑΕΔ Τριετές Πρόγραμμα Επιδότησης για 2.200 Νεους Επαγγελματίες

Ξεκινάει το τριετές πρόγραμμα επιδότησης για νέους επαγγελματίες ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμ­ματική Περίοδο 2007-2013.

Είναι το πρώτο το νέο τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες.

Αντικείμενο προγράμματος – Στόχος του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέρ­γων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβου­λιών.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων στο τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες  θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

•  1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών

•  1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

• μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

• με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση – επιλέξιμες περιοχές

Το τριετές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες συγχρηματοδοτείται από την Ευρω­παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί­στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα­ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

•  Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ­ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Από την υλοποίηση της παρούσης, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 52.800.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμ­ματος εξειδικεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Πε­ριφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 28.800.000 € και 1.200 θέσεις

• Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Πε­ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 24.000.000 € και 1.000 θέσεις

Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι 52.800.000,00 ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε ετησία βάση ως εξής:

Για το έτος 2012: 24.000.000 ευρώ

Για το έτος 2013: 20.000.000 ευρώ

Για το έτος 2014: 8.800.000 ευρώ

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσο­νος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Άρθρο 3

Ρόλος του ΟΑΕΔ – Δικαιούχοι των πράξεων

Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενί­σχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄) και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), υλοποιεί προγράμματα επιχορήγησης επιχει­ρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του προ­γράμματος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Δια­χείρισης (ΕΦΔ).

Με την υπ’ αριθμ. 53672/4775/17-07-2008 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9.12276/ οικ.6.1615/15-07-2009 όμοια απόφαση και την υπ’ αριθμ. 0.6403/σικ. 6.733/30-3-2010 όμοια απόφα­ση, όπως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. Για την πράξη αυτή δικαιού­χοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ως άνω πρόγραμμα.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής για το τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδι­κασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα­τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

1.3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

1.4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ στο αρχείο της, το οποίο σύμφω­να με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρα­τολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομο­γενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλή­ρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης

1.5. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά.

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋ­πόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:

— Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)

— Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθ­μο μέλος της και

— Ε.Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέ­πει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωση του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες εντάσσονται και οι επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα ΝΕΕ ηλικί­ας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» (η υπ’ αριθμ. 1075/10/3.3.2009 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ – ΦΕΚ 603/Β΄/2-4-2009 και η υπ’ αριθμ. 27621/895/15-09-09 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5089/205/16-03-2010 κοινή υπουργική απόφαση) και το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρί­φθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν με δήλωση τους τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία που αφορούν στους λόγους απόρριψης και εφόσον τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης απόφασης εκτός της ημερομηνίας έναρξης επιτηδεύματος.

2. Εξαιρούνται από το τριετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους επαγγελματίες  οι κάτωθι:

2.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέ­σης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφε­ρόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

2.2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι­κού δημοσίας χρήσεως (TAXI), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

2.3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει­ρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φρο­ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λει­τουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχα­γωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

2.4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το­μέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδα­τοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργι­κών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολού­νται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτη­τες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις],

2.5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.

2.6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι­κείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμ­βάνεται στις εξαιρέσεις.

2.7. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

2.8.  Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λει­τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

2.9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν

2.10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.

Άρθρο 5

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορί­ζεται στα 24.000,00 €.

Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπό­λοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή του (σύμφωνα με την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο 3ο στά­διο του άρθρου 7) και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 6

Διαδικασία αίτησης Συμμετοχής – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδια­φέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και η οποία απευθύνεται προς την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης του επαγγελμα­τία. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποι­ηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελ­ματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτή­σεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων θα κα­θοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 7

Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων ελευθέρων επαγ­γελματιών στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ­πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

• η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμ­βουλο του ΟΑΕΔ

• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ

•  η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτη­ρίων – Επιλεξιμότητα

Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, συστήνε­ται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ ως αρμοδίου οργάνου. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης.

Τα κριτήρια της κατηγορίας Α΄, που αφορούν στην πληρότητα της υποβληθείσας αίτησης, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του αιτουμένου, χαρακτηρίζονται με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Με τα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επιτροπή εξε­τάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου και το αξιολογεί σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση βαθμολογικής κλίμακας 0 έως 5 και αντιστοιχείται στην περιγραφή υψηλή (5 ή 4), μέση (3 ή 2) και χαμηλή (1 ή 0).

Ειδικότερα:

Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αί­τησης ως προς:

• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α1) και

•  το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου (έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατο­μικευμένης παρέμβασης και έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο επιχειρηματικότητας πριν την έναρξη επιτη­δεύματος), (κριτήριο Α2).

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

1.  Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης, (κριτήριο Β1).

Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωμένη πε­ριγραφή της επιχειρηματικής ιδέας θα παίρνει βαθμό 5 ή 4. Αντίστοιχα μια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ μια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.

2.  Συμβολή της πρότασης στους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά­πτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», εντός του οποίου εξετάζε­ται η δυνατότητα υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότα­σης και στη στόχευση του προγράμματος, (κριτήριο Β2).

Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις ομάδες ανέρ­γων, στις οποίες δίνει έμφαση το πρόγραμμα, θα βαθ­μολογούνται με μεγάλο βαθμό (5, 4 ή 3). Σημαντική παράμετρο αποτελεί επίσης η εκτιμώμενη βιωσιμότητα της πρότασης. Σε άλλη περίπτωση θα λαμβάνει μικρή βαθμολογία (2,1 ή 0).

3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας, (κριτήριο Β3).

Εξετάζεται η συνάφεια του αντυχειμένου δραστηρι­ότητας της επιχείρησης με το περιεχόμενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιμόρφωσης, καθώς και με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου Ν.Ε.Ε. Η ύπαρξη βεβαιωμένων σχετικών σπουδών σε συνδυ­ασμό με τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία θα λαμβάνει υψηλή βαθμολογία (5, 4). Κατ’ αναλογία θα βαθμολογούνται σε χαμηλότερη κλίμακα (3, 2) η ύπαρ­ξη λιγότερων προσόντων και εμπειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0), αντίστοιχα.

4.  Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρημα­τοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού), (κριτήριο Β4).

Εξετάζεται και βαθμολογείται η πιο ρεαλιστική προ­σέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχι­κής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηματοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού. Μια προτεινόμενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκμηρίωση χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως προέλευσης, θα βαθμολογείται με υψηλό βαθμό (5, 4). Κατ’ αναλογία θα βαθμολογείται σε χαμηλότερη κλίμα­κα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκμηρίωση χρηματοδότη­σης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής θα βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό (1, 0).

5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε καινοτό­μους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία, (κριτήριο Β5).

Οι προτάσεις για ανάπτυξη δραστηριότητας σε καινο­τόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία (ενδεικτικά αναφέρονται η κατασκευή ειδών/ προϊό­ντων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η εμπορία βιολογικών ή οικολογικών ειδών/ προϊόντων, η επανα­χρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αποβλήτων και απορ­ριμμάτων, κτλ.) θα βαθμολογούνται με υψηλό βαθμό (5, 4). Αντίστοιχα η χρήση μόνο νέων τεχνολογιών ή η ύπαρξη μόνο καινοτομιών θα βαθμολογείται στη μεσαία κλίμακα (3, 2). Τέλος, η απουσία καινοτομίας ή χρήσης νέων τεχνολογιών θα παίρνει χαμηλή βαθμολογία (1, 0).

6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης, (κρι­τήριο Β6).

Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (ορι­ζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παρα­γωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων. Με υψηλό βαθμό (5, 4) θα βαθμολογούνται οι συμπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία επιχεί­ρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχει­ρηματικών σχέσεων θα βαθμολογείται με μέτριο βαθμό (3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαμηλή βαθμολόγηση (1, 0).

Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Με βάση τη συνολική βαθμολογία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η υποβαλλό­μενη αίτηση.

3ο στάδιο: Ένταξη

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από το θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχεί­ρησης) από δύο ελεγκτές του Οργανισμού.

Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν τον επαγγελμα­τία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επι­χείρησης από τη ΔΟΥ.

3.2.  Εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επί­σημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης, αξίας τουλάχιστον ίσης με το ποσό της α΄ δόσης της επιχορήγησης όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (6.000 €), που αφορούν σε δαπάνες (όπως αυτές ορίζο­νται στο άρθρο 8 της απόφασης).

3.3.  Καταστατικό σύστασης της εταιρίας, εφόσον πρόκειται για εταιρία στην οποία συμμετέχει ο ενδι­αφερόμενος.

3.4.  Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγ­γενής α΄ βαθμού.

3.5.  Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελ­ματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρηση του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ’ αυτή.

3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.

3.7.  Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοι­κίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του επαγγελματία στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώ­σεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

Κατά τον έλεγχο, ο επαγγελματίας θα υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, η οποία θα τεθεί στο φάκελο της Υπηρεσίας.

Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή μη στο πρό­γραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμ­φωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται η έκθεση ελέγχου, όπως έχει συνταχθεί από τους ελε­γκτές, μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Η υπογραφή τίθεται κάτω από την έν­δειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή απορρίπτεται».

Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊ­στάμενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω, πρωτοκολλείται κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υπηρεσίας. Αντί­γραφο, αποστέλλεται και στην επιχείρηση. Συνημμένα, η Υπηρεσία μπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά δια­στήματα μέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολο­γητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.

Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν θα παραμείνουν στον φάκελο του νέου ελεύθερου επαγγελματία και οι ελεγκτές δεν θα παραλαμβάνουν αντίγραφα εκτός 1) της Αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και της Έκθεσης Ελέγχου και 2) Δήλωσης αριθμού τραπεζικού λογαρια­σμού για να κατατίθεται η επιχορήγηση.

Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου. Π.χ. το ποσό της δαπάνης δημιουρ­γίας της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτεται κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύπτεται κατά το χρόνο υποβολής της «αίτησης υπα­γωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης».

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου ο αρμόδιος δια­χειριστής «του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενημερώνει το σύστημα, η αίτηση απορρίπτεται και περνάει στο στάδιο «απόρριψη».

Οι Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις κενές θέσεις που τυχόν θα δημιουργηθούν, από τις περιπτώσεις αυτών που δεν επελέγησαν αρχικά από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις θα καλύπτονται ύστε­ρα από έγκριση της Επιτροπής Επίλυσης Ενστάσεων, μετά την σχετική υποβολή ένστασης.

Κενή θέση δημιουργείται όταν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος (και μετά την προέγκριση), εκδίδεται απορριπτική απόφαση από την Υπηρεσία, η οποία επι­κυρώνεται και από την Επιτροπή Επίλυσης Ενστάσεων ύστερα από ένσταση του ενδιαφερόμενου.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγω­γής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης», η επιχείρη­ση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από ελεγκτές του ΟΑΕΔ. Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του ενδι­αφερόμενου και των Ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθε­σμίας του ενός μηνός, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως ημε­ρομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της προέγκρισης.

Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο υπο­ψήφιος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου ελέγχου εντός συντόμου χρονικού διαστήματος εντός της προθεσμίας του ενός μηνός.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τηρεί για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες που εντάσσονται στο πρό­γραμμα ειδικό Μητρώο που περιλαμβάνει: Επωνυμία επιχεί­ρησης, δραστηριότητα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Εκθέσεις ελέγχων.

Άρθρο 8

Τεκμηρίωση λειτουργίας -Καταβολή επιχορήγησης

1. Τεκμηρίωση λειτουργίας

Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θε­ωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται δε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πα­ραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.

Δαπάνες, όπως: λειτουργικά έξοδα (μίσθωση χώρου, κατανάλωση ΔΕΗ κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών (νομική υπο­στήριξη, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.), αναλώσιμα (γραφική ύλη κ.λπ.), αποσβέσεις παγίων, αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσλαμβανόμενου προσωπικού, θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποι­ούνται με εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βιβλία της επιχείρησης και συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

Στις δαπάνες που θα ελέγχονται για την τεκμηρίωση της λειτουργίας της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα.

Οι δαπάνες αναφέρονται σε όλες τις δόσεις εκτός των αποσβέσεων παγίων που λαμβάνονται υπόψη για τις β΄, γ΄ και δ΄ δόσεις.

Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ. 3.7, αρ. 7, 3ο στάδιο της παρούσης), λαμβάνεται υπόψη το 1/4 του συνόλου των ενοικίων και των λειτουργικών δαπανών.

2. Παραστατικά

Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο για το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και όχι λιγότερο από τρία (3) χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Καταβολή επιχορήγησης

3.1. Καταβολή 1ης δόσης

Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ΝΕΕ καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξης της, και να προσκομίσει:

• Αίτηση πληρωμής της 1ης δόσης,

•  Τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ.3 Προεδρικού διατάγματος 186/92 ΚΒΣ,

•  Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε­ρότητας όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 κοινές υπουργικές αποφάσεις τα παραπάνω δικαιολο­γητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμ­φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.

•  Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η πρώτη δόση.

3.2. Καταβολή επόμενων δόσεων

Κατά το τριανταεξάμηνο (36 μήνες) διάστημα της επι­χορήγησης ο ΝΕΕ δεσμεύεται με τη λήξη κάθε έτους, από την ένταξη του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, να προσκομίσει:

• Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχι­στον ίσο με το ποσό της 2ης, της 3ης ή της 4ης δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτή εμφανίζεται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησής του.

•  Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε­ρότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του προη­γούμενου έτους ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.

4. Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημε­ρώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποια­δήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξη του.

Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και προϋπο­θέσεων του προγράμματος στην τριετία (3ετία) από την έναρξη δραστηριότητας της, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άρθρο 9.

Άρθρο 9

Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση

Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα­ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, θα εφαρμόζονται α) οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/ 27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και β) οι διατά­ξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονο­μικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 10

Παραγραφή αξίωσης

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Στις περιπτώσεις που ο ΝΕΕ δεν προσέλθει στην Υπη­ρεσία για να υποβάλει αίτηση πληρωμής δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε η Υπηρεσία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος οφείλει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση. Εφόσον διαπιστωθεί η καλή λει­τουργία της επιχείρησης σύμφωνα και με τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα προ­βαίνει σε παραγραφή. Εάν δεν τηρούνται οι όροι η Υπη­ρεσία θα προβαίνει σε διακοπή με επιστροφή του ανα-

λογούντος ποσού. Αν κατά την ημερομηνία του ελέγχου η επιχείρηση δεν λειτουργεί και η Υπηρεσία δεν μπορεί να διαπιστώσει την ακριβή ημερομηνία παράβασης των όρων του προγράμματος τότε ως ημερομηνία διακοπής θα θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας αίτησης που είχε υποβάλλει ο ΝΕΕ στην υπηρεσία και από την οποία διαπιστώνεται ότι μέχρι τότε είχαν τηρηθεί οι όροι του προγράμματος.

Άρθρο 11

Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα

Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφαση του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανε­ξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.

Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιού­χων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, για τις περιπτώσεις που αφορούν στην απόρριψη της αίτη­σης της επιχείρησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης και την παραγραφή της αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επι­τροπής Ενστάσεων ή του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπη­ρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 13

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

13.1 Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματι­κότητα και η ορθή εφαρμογή του προγράμματος, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που δι­έπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

— τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πό­ρων,

— την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,

— την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμ­φωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης,

— την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,

— την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

— την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

— την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου 13. 2 Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα

1. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί μέρους πράξεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή ή από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

2.  Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχει­ριστική Αρχή, στον Ε.Φ.Δ. και στους δικαιούχους συγ­χρηματοδοτούμενων πράξεων.

3. Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστή­ματος διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π. ο οποίος διε­νεργείται από την Αρχή Ελέγχου.

4. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επι­τροπής.

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Επίσης ελέγχεται:

• Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Επι­χειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.

•  Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσι­ονομικής διαχείρισης.

13.3. Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμέ­νου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προγράμματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποι­ούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συ­ντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ο οποίος βρίσκεται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του, όπως παραστα­τικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέ­σεις ελέγχων κλπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

• Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγ­χους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ­γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.

•  Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλά­χιστον 3 χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και στο άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3614/2007 τουλάχιστον μέχρι 31-12-2020.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:

• την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανό­νων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα,

• Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων,

Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευ­ξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται:

• οι δεσμευθείσες θέσεις,

• οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων,

• η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π.

Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενερ­γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία κατα­χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχεί­ρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι­κών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυ­ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετι­κούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), κα­θώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργού­νται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα ορι­ζόμενα α) στην Κοινή Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) στην υπ’ αριθμ. 2854/1-7-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, γ) στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/96072/0022/04-01-12 και δ) στις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί­στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη­ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επι­χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υπουργική απόφαση του Συστήματος υπ’ αριθμ. 14053/ ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540 Β), όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1.  Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με ανα­φορά στον κατάλογο των δικαιούχων, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότη­σης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr. Τα ονόματα των συμμετεχό­ντων στην πράξη δεν δημοσιοποιούνται.

2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα­μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

3.  Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστι­κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/ στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρη­σιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

4.  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι­κειμένου βάσει του Παραρτήματος XXIII σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

• Καθεστώς των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας πριν την ένταξη τους στο πρόγραμμα

• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων

• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων

• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων

Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦΔ, σε συνεργασία με τη Διαχει­ριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτή­σεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Άρθρο 15

Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εξειδι­κεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μετά την έγκριση της οικείας Διαχειριστικής Αρχής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη­μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 10,Δεκέμβριος, 2012, 5:12 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

6 Σχόλια για “ΟΑΕΔ Τριετές Πρόγραμμα Επιδότησης για 2.200 Νεους Επαγγελματίες”

 1. ΣοφΙα Β.

  Δεν ντρεπονται λίγο ; Τόση ώρα διαβάζω νομίζοντας ότι το πρόγραμμα είναι καινούριο …

 2. ΣοφΙα Β.

  Δεν ντρέπονται λίγο; Τόση ώρα διαβάζω νομίζοντας ότι το πρόγραμμα είναι καινούριο…

 3. gt

  Πρέπει να είστε μεγάλοι καραγκιόζηδες εκεί στην σύνταξη των άρθρων που δημοσιεύετε στον alphafm.gr.
  1ον όταν γράφουμε ένα άρθρο προσθέτουμε και την ημερομηνία της δημοσίευσης, για να ξέρουμε εμείς οι αναγνώστες, αν είναι επίκαιρο η παλαιοντολογία.
  2ον και σημαντικότερο δεν παραπληροφορούμε παρουσιάζοντας ένα αρχαίο πρόγραμμα, για νέο και αναμενόμενο.
  3ον επειδή οι καιροί είναι χαλεποί και η χρηματοδότηση από το κράτος και από τις τράπεζες είναι ανύπαρκτη, είναι απαράδεκτο να παίζετε με τα νεύρα των αναγνωστών που ψάχνουν εναγωνίως για κάποια χρηματοδότηση από οποιονδήποτε φορέα.
  4ον θερμή παράκληση διαγράψτε άμεσα το άρθρο σας

 4. nikoleta kwstarelou

  egw eixa dilwsei sumetoxh tote alla den eixa kanei thn kinish na anoixw katasthma twra exw ena magazi kai ekana enarxh stis 28/06/12 pws mporw na enhmerwthw gia to programa

 5. kalhspera sas hme anergos exo karta anergias ke thelo na kano mia nea epixirisi ke thelo na enimerotho pote tha wgi afto to programa ke me ti orous tha ine an mpori kapios na me pari tilef na me enimerosi gia na xero 697 9144704 sa efxaristo

 6. christos

  «Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ την 07/12/2012 το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2009 Β’ Κύκλος»»

  ΤΟ πρόγραμμα αυτό δεν είναι ΝΕΟ και δεν απευθύνεται σε ατομα που θέλουν να μπουν τώρα, αλλά σε αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή από το 2009.

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr