Η απόφαση του Μ.Χατζησυμεωνίδη για τους αντιδημάρχους 2013-2014 – Δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή – Δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της πλειοψηφίας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καστοριάς, με θητεία από 1-1-2013 μέχρι 31-8-2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

 1. Το Κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες.

 2. Τον Δημοτικό φωτισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων.

 3. Την δημιουργία χώρων στάθμευσης (υπέργειων και υπόγειων).

 4. Την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 5. Την μελέτη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

 6. Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών του Δήμου.

 7. Τον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής στις υπαίθριες διαφημίσεις και τον έλεγχο αυτών.

 8. Την μέριμνα και την λήψη μέτρων για την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας της σήμανσης και σηματοδότησης καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

 9. Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών εφαρμογής κ.λ.

 10. Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, όλων των Δημοτικών κτιρίων, των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

 11. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Μεσοποταμίας και Καστρακίου.

2.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

1.Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

3. Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

4. Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.).

5.Την προετοιμασία για κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου τεχνικού προγράμματος μαζί με τους άλλους αρμόδιους αντιδημάρχους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

6.Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου με την μετατροπή του Δήμου σε ψηφιακό.

7.Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου στο Διαδίκτυο.

8.Την προώθηση, προαγωγή και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

9.Την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

10.Την εκπροσώπηση του Δήμου, ως δικαιούχο φορέα πρότασης και φορέα λειτουργίας στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών καθώς και την υπογραφή Τεχνικών Δελτίων.

11.Την τοπική αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Καστοριάς.

3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

1.Την κατάρτιση

α) Του πενταετούς επιχειρηματικού προγράμματος μαζί με τους αντιδημάρχους προγραμματισμού και έργων.

β) Του ετήσιου προγράμματος δράσης.

γ) Του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.

2.Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού , την σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως.

3. Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πορείας των δαπανών.

4. Την απογραφή και αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας.

5.Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος.

6.Την υπογραφή Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής βεβαιωτικών καταλόγων, συμβάσεων, συμφωνητικών, αποφάσεων απ΄ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Δ.Κ.Κ για προμήθειες , έργα , μελέτες του Δήμου Καστοριάς.

7.Την αξιολόγηση της απόδοσης των Δημοτικών Υπηρεσιών.

8.Την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.

9.Την παρακολούθηση των οικονομικών όλων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.

10.Την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ).

11.Την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.

12.Την λειτουργία των ΚΕΠ.

13.Την τοπική αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα. Αγίας Τριάδας.

4.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΙΣΚΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

 1. Την Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών του Δήμου μας.

 2. Την προστασία, προβολή και ανάδειξη των μουσείων , μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

 3. Την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και συντονισμό με όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου μας.

 4. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 5. Την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού.

 6. Την εκπόνηση, υλοποίηση και την συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου μας καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 7. Την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

 8. Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

 9. Την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας .

 10. Την υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας .

 11. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε προγράμματα που στοχεύουν στην μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 12. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Γηροκομεία, ΚΑΠΗ κ.λ.π)

13.Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης .

14. Την σχεδίαση οργάνωση συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.

15. Τον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη αθίγγανων, παλινοστούντων ομογενών , μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής μας κοινωνίας .

5.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

 1. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και των κοιμητηρίων.

 2. Την αποκομιδή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης.

 3. Την επεξεργασία και μέριμνα για ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κυρίως σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλλά και σε άλλα είδη.

 4. Την ίδρυση και λειτουργία αμαξοστασίου, για τα οχήματα της καθαριότητας.

 5. Την συντήρηση και επισκευή όλου του μηχανικού εξοπλισμού καθαριότητας.

 6. Την αποψίλωση των Κοιμητηρίων .

 7. Την τήρηση του κανονισμού καθαριότητος από τους Δημότες.

 8. Την προστασία της Λίμνης Καστοριάς.

 9. Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.

 10. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες, Κλεισούρας, Αγίων Αναργύρων.

6.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

 1. Την κατασκευή, διαχείριση, βελτίωση και φύλαξη των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

 2. Την ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής .

 3. Την μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.

 4. Την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων γυμναστήριων αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

 5. Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 6. Τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

 7. Την έκδοση αδειών και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 8. Την Εποπτεία και έλεγχο των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 9. Την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

 10. Την Αγροτική Ανάπτυξη ιδίως με την σύσταση και λειτουργίας Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των μελετών , συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

 11. Την διαχείριση των βοσκοτόπων.

 12. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Βιτσίου και Κορεστείων.

7.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

1. Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Την δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής καθώς και την περιποίηση των δημοτικών πάρκων των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, των περιαστικών αλσυλλίων και των δασών.

3.Τον καθαρισμό του δημοτικού οδικού δικτύου, την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.

4. Τους αποχιονισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες.

5. Την πολιτική προστασία και τις φυσικές καταστροφές σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

6.Την ίδρυση και λειτουργία καταφύγιου αδέσποτων ζώων καθώς και την φροντίδα και την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

7. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

8.Την μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων , κωμοπόλεων και οικισμών του Δήμου μας.

9. Την φροντίδα όλων των μηχανημάτων έργων του Δήμου μας, εκτός αυτών της καθαριότητας.

10. Τη δημιουργία και λειτουργία αμαξοστασίου για τα ανωτέρω μηχανήματα έργων .

11. Την τοπική αρμοδιότητα για τη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών.

Β. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται ως εξής:

1. Ο Αντιδήμαρχος Παρχαρίδης Χρήστος για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-8-2014.

2. Ο Αντιδήμαρχος Πολυγιάννης Τρύφωνας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 30-4-2013.

3. Ο Αντιδήμαρχος Κενανίδης Παύλος για το χρονικό διάστημα από 1-5-2013 έως 31-8-2013.

4. Ο Αντιδήμαρχος Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος για το χρονικό διάστημα από 1-9-2013 έως 30-11-2013.

5. Ο Αντιδήμαρχος Τόσκος Πέτρος για το χρονικό διάστημα από 1-12-2013 έως 28-2-2014.

6. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη για το χρονικό διάστημα από 1-3-2014 έως 31-5-2014.

7. Ο Αντιδήμαρχος Τσαϊρίδης Αλέξανδρος για το χρονικό διάστημα από 1-6-2014 έως 31-8-2014.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 7,Ιανουάριος, 2013, 2:03 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr