Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 στις 19.30 δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς

 • 1. Ανακοινώσεις.
 • 2. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη.)
 • 3. Έγκριση πορείας υλοποίησης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 Δήμου Καστοριάς. (Σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 • 4. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών)
 • 5. Αναμόρφωση και εκ νέου ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρίας του Δήμου Καστοριάς ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. (Σχετική απόφαση Επιχείρησης)
 • 6. Αναμόρφωση και εκ νέου ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». (Σχετική απόφαση Επιχείρησης)
 • 7. Αναμόρφωση και εκ νέου ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού. (Σχετική απόφαση ΝΠΔΔ)
 • 8. Έγκριση ή μη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού. (Σχετική απόφαση ΝΠΔΔ)
 • 9. Έγκριση ή μη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του καρναβαλιού του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσοποταμίας. (Σχετική Εισήγηση Αντιδημάρχου κα. Ε. Γεωργοσοπούλου-Μισκία)
 • 10. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης και έγκριση δαπανών αυτής. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κας. Ειρ. Μισκία – Γεωργοσοπούλου)
 • 11. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων του εθίμου της αποκριάς 2013 (Μπουμπούνες- χάσκαρι- Καθαρά Δευτέρα) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς , Καρναβάλι Δ.Κ. Μεσοποταμίας, Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής Καρναβαλιού Δ.Κ. Μεσοποταμίας, και έγκριση δαπανών αυτών. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).
 • 12. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – (καντίνες) (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Κενανίδη)
 • 13. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων-εποχικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μήνες. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Τόσκου)
 • 14. Έγκριση πρόσληψης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. (Σχετική εισήγηση Πρ/νης Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών κας. Α. Ιεροπούλου)
 • 15. Επιλογή ορκωτού λογιστή για ανάθεση ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 • 16. Επιλογή ορκωτού λογιστή για ανάθεση ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 Επιχειρήσεων του Δήμου Καστοριάς. (Σχετικό έγγραφο Αντιδημάρχου κας Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)
 • 17. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης δημοτικών ακινήτων ιχθυαγοράς. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 • 18. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στο Δισπηλιό. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρι. Πολυγιάννη).
 • 19. Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη ένστασης της εταιρείας «Ανδρεώλας Δ. &Σια Ε.Ε.» αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικού Φράγματος Άνω Μελά Δήμου Κορεστείων Νομού Καστοριάς» κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί Έκπτωσης αναδόχου εταιρείας. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη – Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)
 • 20. Έγκριση ή μη μεμονωμένης τροποποίησης πρότασης αναθεώρησης στο Ο.Τ. 120 Β. (Σχετική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 21. Έγκριση ή μη μεμονωμένης τροποποίησης πρότασης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κολοκυνθούς στα Ο.Τ. 44-45. (Σχετική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 22. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετησίων Μητρώων Αρρένων έτους 2012. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Τμ. Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου κ.Κ.Αρβανίτη)
 • 23. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υλοποίηση – υποστήριξη επίβλεψης έργων αποχέτευσης Δημοτικών Ενοτήτων Καστοριάς, Αγίας Τριάδας, Μεσοποταμίας, Αγίων Αναργύρων, Μακεδνών & Βιτσίου. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)
 • 24. Έγκριση παραίτησης – ορισμός νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. (Σχετική αίτηση παραίτησης)
 • 25. Έγκριση παραίτησης μελών διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρίας Δήμου Καστοριάς με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». (Σχετικές αιτήσεις παραιτήσεων)
 • 26. Ορισμός μελών Επιτροπών προσωρινής – οριστική παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 • 27. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).
 • 28. Έγκριση η μη παράτασης χρόνου ισχύος της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Κλεισούρας. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Π. Μάσα)
 • 29. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου : «Στερέωση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου» (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ./ κ. Α. Μόκκα)
 • 30. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)
 • 31. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Βελτίωση συντήρηση 3ου Γυμνασίου Δ.Κ. Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Α. Μόκκα)
 • 32. Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας Φωτιστικών Σωμάτων. (Σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού – αίτηση αναδόχου)
 • 33. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 82/11 ΑΔΣ – αντικατάσταση μελών Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Σχετική εισήγηση Προέδρου ΝΠΔΔ)
 • 34. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 83/11 ΑΔΣ – αντικατάσταση μελών Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Σχετική εισήγηση Προέδρου ΝΠΔΔ)

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεργίου

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 23,Φεβρουάριος, 2013, 8:16 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 στις 19.30 δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς”

 1. Άνεργη Οικογένεια

  13. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων-εποχικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μήνες. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Τόσκου)

  Με τόσα προγράμματα που τρέχουν πλέον (ψάξτε στο site του κου Παραρά αν δεν τα γνωρίζεται εσείς παίρνετε προσωπικό μόνο για 2 μήνες?? και ξοδεύεται άσκοπα αλλού και αλλού τα λεφτά??.. .. .. .. Δε πα να ..(@!@)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr