21 Μαρτίου στις 19.30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς

 Ημερήσια Διάταξη:

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών)

 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, για την πρόσληψη- κάλυψη μίας θέσης Κοινωνικού λειτουργού ΤΕ ή Ψυχολόγου ΠΕ ή Κοινωνιολόγου ΠΕ, με σύμβαση έργου για τη στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ισότητας των δύο φύλων και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Πρ/νης Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών κας. Α. Ιεροπούλου)

 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2013. (Σχετική εισήγηση πρ/νου Δ/νσης Οικονομικών κ. Στ. Νικολάου – Αντιδημάρχου Οικ. κ. Τρι. Πολυγιάννη)

 5. Διαγραφές χρεών (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη -Πρ/νης Τμ. Εσόδων κας. Μ. Πετμεζά)

 6. Έγκριση και ανάθεση δαπανών εθνικών εορτών – Δημοσίων Σχέσεων και Φιλοξενειών. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)

 7. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2013. (Γιατρός εργασίας – Κοινωνικός λειτουργός) (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Πρ/νης Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών κας. Α. Ιεροπούλου)

 8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013 (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη, – Πρ/νης Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών κας Α. Ιεροπούλου)

 9. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καστοριάς», με Α/Α:6 της πράξης «Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος τω Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 8» και κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Πρ/νης Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών κας. Α. Ιεροπούλου)

 10. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης – έγκριση και ανάθεση δαπανών αυτής.(Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)

 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην Διεθνή ΄Εκθεση Γούνας «Fur Excellence in Athens» και έγκριση μετακίνησης και προκαλούμενης δαπάνης. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)

 12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους έργων. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Α. Μόκκα).

 13. Επιβολή τελών (σύνδεσης – επανασύνδεσης, ύδρευσης – αποχέτευσης) για τις Δημοτικές ενότητες Δήμου Καστοριάς. (Σχετική η 9/13 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ).

 14. Έγκριση και ανάθεση προμηθειών. (Σχετική εισήγηση Πρ/νης Τμ. Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού κας. Ζ. Σλιάρα)

 15. Τροποποίηση της 308/12 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)

 16. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου στο Νταηλάκη» αριθμ. μελ. 94/12 (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)

 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου». (Σχετική εισήγηση Τ.Υ.)

 18. Έκφραση απόψεων και γνωμοδότηση επί του θέματος οριοθέτησης υδατορέματος «Γκιόλε». (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη – Πρ/νου Δ/νσης Τ.Υ. κ. Ανδ. Μόκκα)

 19. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 20. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων – πλυντηρίου – λιπαντηρίου , ιδιοκτησίας της εταιρίας Παπαθωμάς Χ. – Γιώρης Ε. & Σια Ο.Ε. στο Δ.Δ. Μεσοποταμίας, του Δ. Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Τμ. Περιβάλλοντος)

 21. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 4.500 ενήλικων ζώων (μινκ) (90 ισοδύναμα) της εταιρίας «Α. Βελέντζας – Π. Πανίδης & Σια ΟΕ) στα με αρ. 16,17 αγροτεμάχια του Δ.Δ. Μεσοποταμίας, του Δ. Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Τμ. Περιβάλλοντος)

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Στεργίου

 

 

Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς

 2. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου

 3. Νομική Σύμβουλο

 4. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

 5. Τ.Ε.Ε.

 6. ΔΕΥΑΚ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παρχαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής.

 2. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος του Θεοδώρου Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. Κενανίδης Παύλος του Χρήστου Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – Εμπορικής & Αγροτικής Ανάπτυξης.

 4. Πολυγιάννης Τρύφων του Φωτίου Αντιδήμαρχος Οικονομικών και διαχείρισης ανθρώπινου Δυναμικού.

 5. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού – Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 6. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

 7. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πρασίνου – Πολιτικής προστασίας.

 8. Τζιώτζης Αθανάσιος του Παύλου

 9. Υφαντίδης Δαμιανός του Βασιλείου

 10. Μυλωνάς Θεόδωρος του Αργυρίου

 11. Τσακλίδης Χρήστος του Νέστωρα

 12. Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνη

 13. Στούμπας Αντώνιος του Πέτρου

14.Πετκανάς Γεώργιος του Αποστόλου

15.Τομτζίδου Σοφία του Πασχάλη

16.Αλβανού Ιωάννα του Βασιλείου

17.Ιωαννίδης Ηρακλής του Νικολάου

18.Καπρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

19.Σέτκος Γεώργιος του Θεοδώρου

20.Μπάσιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

21.Σιάββας Δημήτριος του Στεφάνου

22.Κυζάκης Κωνσταντίνος του Τραϊανού

23.Τσίκος Παναγιώτης του Θεοδοσίου

24.Καραπατσακίδης Νικόλαος του Ευσταθίου

 1. Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 2. Αποστολίδης Ηλίας του Στέργιου
 3. Κοσμάς – Νικολάου Θωμάς του Χρήστου
 4. Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη
 5. Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή
 6. Εγγλέζος Λάζαρος του Μανώλη
 7. Βασιλειάδη – Παπαγιάννη Ελένη του Σταύρου
 8. Καραμήτρος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου
 9. Παύλου Ζαχαρίας του Παύλου
 10. Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου

 2. Ζήσης Θεόδωρος του Δημητρίου

 3. Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης του Διαμαντή Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

 4. Καραμανίδης Νικόλαος του Αθανασίου

 5. Καραϊσκος Βασίλειος του Θεοδώρου

 1. Ζέγας Λεωνίδας του Βασιλείου.

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. Κωνσταντίνος Καραταγλίδης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς
 2. Παπανικολάου Αναστάσιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων
 3. Ζυπίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας

 

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τσιλίδη Ηλία του Γεωργίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής

 2. Καφφέ Στέφανο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας

 3. Σαραμπίνα Τρύφων Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γάβρου

 4. Δούκα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου

 5. Γκριζή Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού

 6. Κάκκο Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής

 7. Σαββίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου

 8. Πατσίκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας

 9. Ευαγγελίδη Σταύρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορησού

 10. Θεοδωρίδη Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας

 11. Παπαλέξη Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λεύκης

 12. Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς

 13. Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου

 14. Μουχαρέμη Πέτρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μελισσοτόπου

 15. Αναστασιάδη Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης

 16. Παπαδόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Οινόης

 17. Πιπερίδη Ορέστη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου

 18. Πέτρου Αθανάσιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης

 19. Παπαθωμά Σωτήριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού

 20. Μανώλη Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης

 21. Νικολάου Νικόλαος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τουμανίδη Χρήστο, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου

 2. Βλάχο Ιωάννη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αυγής

 3. Μπαρμπαλιού Φωτεινή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας

 4. Ράπκο Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας

 5. Μπότσαρη Βασίλειο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου

 6. Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου

 7. Καντζάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μελά

 8. Ιωαννίδη Ιορδάνη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς

 9. Μάρκου Εμμανουήλ Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς

 10. Κύρου Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου

 11. Σιδηρόπουλο Απόστολο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς

 12. Νώτη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου

 13. Αρβανίτη Σταυρούλα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 16,Μάρτιος, 2013, 9:17 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr