Διαγωνισμός για την πρόσληψη δικαστικών επιμελητών

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 20 ημέρες από την διεξαγωγεί του διαγωνισμού.

 H προκήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ3
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/vση: Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας: 115 27
Πληροφορίες: Κ. Σπανομίχου
Τηλέφωνο: 210.7767235-6 & 246
Fax: 210.7767450 Αθήνα, 29.03.2013
Αριθ. πρωτ: 18626οικ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών 2013

Έχοντας υπόψη:
1.Τις  διατάξεις των άρθρων 3 (όπως τροποποιήθηκε με τις  παραγράφους  9,10 και 12 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012) έως και 14 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών»
2.Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ. α) 11664/27-2-1996 «Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών» (Β΄ 155), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.17822/21-3-2008 όμοια απόφαση (Β΄ 558) και β) 39782/23-4-1997 «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 358)
3. Τη με αριθ.56568/28-5-2004  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 842), όπως  ισχύει
4.Τη διάταξη του  άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄  45), όπως  ισχύει   και
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού  Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ου μ ε
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι  θέσεις αυτές είναι οι εξής:

Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας
1. Πρωτοδικείο Αθηνών 16
2. Πρωτοδικείο Πειραιώς 5
3. Πρωτοδικείο Σάμου 2
4. Πρωτοδικείο Χίου 2
5. Πρωτοδικείο Λαμίας 1
6. Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
7. Πρωτοδικείο Χαλκίδας 1

Β)  Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
1. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2
2. Πρωτοδικείο Βέροιας 3
3. Πρωτοδικείο Κιλκίς 1
4. Πρωτοδικείο Σερρών 1

Γ) Περιφέρεια  Συλλόγου Δικαστικών  Επιμελητών Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
1. Πρωτοδικείο  Πατρών 2
2. Πρωτοδικείο  Λευκάδας 1
3. Πρωτοδικείο   Αιγίου 1
4. Πρωτοδικείο   Ζακύνθου 1
5. Πρωτοδικείο  Κεφαλληνίας 1
6. Πρωτοδικείο  Μεσολογγίου 1

Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας
1. Πρωτοδικείο Λάρισας 2
2. Πρωτοδικείο Γρεβενών 1
3. Πρωτοδικείο Καρδίτσας 2
4. Πρωτοδικείο Κοζάνης 1
5. Πρωτοδικείο Τρικάλων 1
6. Πρωτοδικείο Φλώρινας 1

Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
1. Πρωτοδικείο Ηρακλείου 2
2. Πρωτοδικείο Χανίων 1

ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης
1. Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 2
2. Πρωτοδικείο Ξάνθης 2
3. Πρωτοδικείο Δράμας 1

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη με αριθ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1973 έως και 1991.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του  Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση  συμμετοχής  στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.
Στην  αίτηση αυτή  επισυνάπτονται τα  παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική  και πρακτική   άσκηση.
2. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από το νόμο και, για ασκούμενους εγγεγραμμένους πριν  από τις  8/5/2012, τουλάχιστον  απολυτήριο  λυκείου ή άλλης  ισότιμης σχολής  ή  ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένο  από το νόμο ).
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως  ισχύει  και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4. Απόδειξη  καταβολής ποσού πενήντα ευρώ ( 50 € ) ως εξέταστρα.
Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και την Πολιτική Δικονομία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, γ)  στον  Αστικό Κώδικα  και  το  Εμπορικό Δίκαιο.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική  Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επιτυχόντες θεωρούνται  κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για τον καθορισμό της σειράς των ισοβαθμούντων διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση.
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιμορφωτικών διαδικασιών (σεμιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-3307127 και FAX 210-3306109), η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω  επιμορφωτικές  διαδικασίες.
Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
1.  Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
2. Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθμια υγειονομική  επιτροπή
3. Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Ταμείου Νομικών (από το Τ.Α.Ν. ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος)
4. Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από την Εμπορική Τράπεζα) και
5.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α)  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και
β) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ (προκειμένου για άνδρες), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 13,Απρίλιος, 2013, 7:35 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr