Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

ΤΕΙ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο) με τη δυνατότητα ανανέωσής των και  για  το Εαρινό Εξάμηνο ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος. Οι ειδικότητες για  τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες και τα διδακτικά αντικείμενα για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες που προκηρύσσονται είναι οι ακόλουθες:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  (Σ.Τ.ΕΦ.)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ


 1. Διδακτικά αντικείμενα για Επιστημονικούς Συνεργάτες:

Εφαρμοσμένη Μηχανική, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Παραμετρικός Σχεδιασμός, Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών με Η/Υ, Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού με Η/Υ, Σχεδιασμός Τύπων Κοπής, Μηχ/γικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Τεχνολογία Μη Καταστροφικού Ελέγχου.


 1. Ειδικότητες (Μηχανολόγου Μηχανικού) για Εργαστηριακούς Συνεργάτες:

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Μεταλλογνωσία, Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ, Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ, Παραμετρικός Σχεδιασμός, Κατεργασίες Διαμόρφωσης, Τεχνολογία Χύτευσης και Συγκολλήσεων, Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών με Η/Υ, Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού με Η/Υ, Μηχ/γικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Τεχνολογία Μη Καταστροφικού Ελέγχου.

ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ


 1. Διδακτικά αντικείμενα για Επιστημονικούς Συνεργάτες:

Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας Ι, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ, Διαχείριση Έργου και Ανάλυση Κινδύνου,  Ατμολέβητες-Ατμοστρόβιλοι, Αεριοστρόβιλοι και Παραγωγή Ενέργειας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Διαχείριση Έρευνας και Τεχνολογίας , Μηχανική  Ρευστών – Υδραυλική.


 1. Ειδικότητες (Μηχανολόγου Μηχανικού) για Εργαστηριακούς Συνεργάτες:

Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Μετάδοση Θερμότητας Ι, Τεχνολογία Θέρμανσης, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Τεχνολογία Ψύξης – Κλιματισμού, Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ, Υδροδυναμικές  Μηχανές, Καύση και Συστήματα Καύσης, Ατμολέβητες – Ατμοστρόβιλοι, Κινητήριες Μηχανές, Μηχανική Ρευστών – Υδραυλική.


Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα ελάχιστα προσόντα των Συνεργατών (Επιστημονικών και Εργαστηριακών) είναι τα ακόλουθα:

Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.


 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 2. Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 3. Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα  ερευνητικά  προγράμματα  ή συνδυασμός των  ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε  Πανεπιστήμια  ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα  του εξωτερικού.
 4. Συναφής προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα  σχεδιασμού και εκτέλεσης  ερευνητικών  έργων, η οποία  αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά περιοδικά  αναγνωρισμένου κύρους.


ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.


 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 3. Πέντε τουλάχιστον  έτη  επαγγελματικής  δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την  ειδικότητα  της  θέσης  που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα  μπορεί να περιλαμβάνει  μέχρι τρία  έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια  ή  Τ.Ε.Ι. ή  ομοταγή  ιδρύματα  του εξωτερικού.
 4. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων  ή  εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.


Β.- α) Όπου γίνεται αναφορά  σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.
β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης  Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια  του χρόνου σπουδών για  τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα  ή οι σπουδές.
γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.
δ) Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.

Γ. – α) Η μηνιαία αποζημίωση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που έχουν πλήρη τα παραπάνω προσόντα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική.
β) Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα πλήρη προσόντα, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης, στην περίπτωση αυτή, των Επιστημονικών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα και των Εργαστηριακών  Συνεργατών τις δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 1. Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει κατά σειρά προτίμησης τους Τομείς και στην περίπτωση Επιστημονικού Συνεργάτη αναφέρει κατά σειρά προτίμησης και τα διδακτικά αντικείμενα.
 2. Κυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, καθώς  και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.
 4. Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες  της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν.
 6. Άδεια της Υπηρεσίας (για τους Υπαλλήλους του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα)
 7. Δήλωση ατομικών στοιχείων, για μισθολογικούς και φορολογικούς σκοπούς (παρέχεται από την υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο από  13-9-2010 έως και 16-9-2010, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολογίας που δέχεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ. 2461068239, 24610 40161-5 εσωτ. 239.-


Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης
ΚαθηγητήςΔημοσιεύτηκε απο τον στις 14,Σεπτέμβριος, 2010, 2:57 μμ. στις Κατηγορίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντησηΠροβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr