Προκηρύξεις δημοσίου Οκτώβριος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 1056/τ.Γ’/20-9-2013 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω τριών (3) θέσεων Καθηγητών της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής: Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ● Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογισμός». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά στην εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων (ανάπτυξη μοντέλων πιθανοτήτων) στην περιοχή του Αναλογισμού. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ● Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού», με συνοπτική περιγραφή«Μεθοδολογίες και Τεχνικές Τεχνολογίας Λογισμικού για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστημάτων και Υπηρεσιών Λογισμικού, Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Εφαρμογή Μεθοδολογιών και Τεχνικών Τεχνολογίας Λογισμικού στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Βιοϊατρική και στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» ● Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών», με συνοπτική περιγραφή «Ευρυζωνικές τεχνολογίες φυσικού επιπέδου και επεξεργασίας βασικής ζώνης, σχεδίαση προσαρμοστικών συστημάτων πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων, βελτιστοποίηση σηματοδοσίας, τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης βασιζόμενες στη διαστρωματική βελτιστοποίηση και τεχνικές συντονισμού και συνεργατικότητας σε ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 24-11-2013. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα: Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ. 210-4142005) και Ψηφιακών Συστημάτων (τηλ. 210-4142752). ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. Στo αριθ. 765/24 Ιουλίου 2013, τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης» ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μειονοτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση αποκατάστασης τραυματισμού και παθήσεων με έμφαση στη λειτουργική επανένταξη» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 27 Νοεμβρίου 2013, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων: – Ιστορίας και Εθνολογίας, Π. Τσαλδάρη 1 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039462-464 – Νομικής, Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039829 – Κοινωνικής Διοίκησης, Παναγή Τσαλδάρη 1 69100 Κομοτηνή, τηλ: 2531039409-412 – Επιστημών της Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, Ν. Χιλή, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030016 – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039621. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει την παρακάτω θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. – Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μηχανολογικές και Οπτοακουστικές Εφαρμογές». Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το αρ. 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1.Αίτηση. 2.Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων. 3.Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους. 4.Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή (όπου απαιτείται) κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση των μελών της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης. 5.Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστ/κά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστ/κό ξένης γλώσσας κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου. 6.Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από τη σχετική έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 7.Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 1551/23-10-2006/τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. 9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους. Οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 10-10-2013 μέχρι και 8-11-2013 στη Γραμματεία του παρακάτω Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την πλήρη προκήρυξη και πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (Χανιά) του ΤΕΙ Κρήτης (τηλ. 28210-23010) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teicrete.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 09ΣΥΝ_72_1095, «PLUG-IN _ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ104/11.07.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Πληροφοριακό Σύστημα Σύνθεσης και Παροχής Διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” (PLUG-IN) με κωδικό 09ΣΥΝ_72_1095, της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο. Οι ενδιαφερόμενοι για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα. Υποψήφιοι Διδάκτορες σε θέματα έρευνας στην Κωδικοποίηση και την Αναπαράσταση της Σημασιολογικής Πληροφορίας, στην ανάλυση δεδομένων και στη δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης  Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων  Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθούν:  Εξειδίκευση σε θέματα Αξιολόγησης Πληροφοριακών Συστημάτων  Εξειδίκευση σε θέματα Συστημάτων και μεθοδολογιών αναπαράστασης και μοντελοποίησης δεδομένων  Εξειδίκευση σε θέματα Κωδικοποίησης Σημασιολογικής Πληροφορίας και Οντολογιών  Εξειδίκευση σε θέματα Ανάλυσης και Περιγραφής Επιχειρησιακών Διαδικασιών  Εξειδίκευση σε θέματα εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού  Αποδεδειγμένη εμπειρία συγγραφής επιστημονικών δημοσιεύσεων  Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες στην έρευνα πεδίου και Το έργο αφορά κυρίως στη συλλογή, κωδικοποίηση και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων επιχειρηματικών διαδικασιών και τεχνολογιών που προκύπτουν από έρευνα πεδίου. Η παραπάνω θέση θα πληρωθεί από τέσσερις (4) υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  Βιογραφικό σημείωμα  Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα)  Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)  Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ104/11.07.2013). Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι είκοσι (20) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Πληροφοριακό Σύστημα Σύνθεσης και Παροχής Διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ” (PLUG-IN)_09ΣΥΝ_72_1095 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_6847) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη Υπόψη: κα Αγγελική Λουίζου Τηλ. : 22510-36738 Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 07/10/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αγγελική Λουίζου (τηλ. 22510-36738, fax 22510-36709, email: alouiz@aegean.gr). Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Σάμου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11ΣΥΝ_9_1071, «AMINESS_ΑΝΑΛΥΣΗΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟÏΑ» Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ102/12.06.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα” (AMINESS) με κωδικό έργου 11ΣΥΝ_9_1071, της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο. Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα παρακάτω προσόνταανά θέση. ΘΕΣΗ 1 – ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού  Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην γνωστική περιοχή της Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης  Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  Μεγάλη εμπειρία και διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις με κριτές στο αντικείμενο της αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης, μηχανικής οντολογιών, σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, σημασιολογικής ενοποίησης ετερογενών και διασκορπισμένων δεδομένων ροής μεγάλου όγκου (από αισθητήρες ή άλλες πηγές/ συλλογές δεδομένων).  Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών έργων συναφή με το αντικείμενο της θέσης Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί πρόσφατη μεταδιδακτορική έρευνα διεθνούς κύρους σε συναφές με το πρόγραμμα αντικείμενο. Το έργο αφορά κυρίως στην ανάπτυξη μεθόδων αναπαράστασης και μοντελοποίησης της γνώσης, στην ανάλυση των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό καινοτόμου ερευνητικής προσέγγισης και συστήματος ενοποίησης ετερογενών και διασκορπισμένων εφαρμογών/δεδομένων με χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού (οντολογίες, RDF data, SPARQL), στην σύνταξη και την επιστημονική υποστήριξη αναφορών προόδου και παραδοτέων του έργου καθώς και στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών προς δημοσίευση σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά. ΘΕΣΗ 2 – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Μαθηματικών, ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων  Ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση, δεικτοδότηση, επεξεργασία ερωτημάτων και ασφάλεια σε βάσεις μεγάλου όγκου πολυδιάστατων δεδομένων  Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Το έργο αφορά κυρίως στην υλοποίηση, δεικτοδότηση, επεξεργασία ερωτημάτων, κατανομή και ασφάλεια ετερογενών βάσεων δεδομένων, στη συγγραφή των εκθέσεων προόδου και παραδοτέων του έργου και στη συγγραφή επιστημονικών αναφορών και άρθρων. ΘΕΣΗ 3 – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ BAYES Η ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή Επιστημών Η/Υ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα  Εξειδίκευση σε θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα και σε τεχνολογίες ανάλυσης κοινωνικών δικτύων  Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  Ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στην τεχνολογία λογισμικού, στις τεχνολογίες Web2.0 και στις μεθοδολογίες διαλειτουργικότητας Το έργο αφορά κυρίως στην υλοποίηση εργαλείου συλλογισμού υπό συνθήκες αβεβαιότητας, ανάλυσης και εξόρυξης γνώσης από δεδομένα και ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης κοινωνικών δικτύων με εφαρμογές στα δίκτυα μεταφορών, στην συγγραφή εκθέσεων προόδου και παραδοτέων του έργου καθώς επίσης και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και τεχνικών αναφορών. ΘΕΣΗ 4 – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμηθεί:  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Αναπαράσταση Γνώσης/ Σημασιολογικό Ιστό  Σχετική εργασιακή/ερευνητική εμπειρία με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γνώσης, μηχανικής οντολογιών και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας. Το έργο αφορά κυρίως στην ανάπτυξη μεθοδολογιών αναπαράστασης και μοντελοποίησης δεδομένων, με έμφαση στην αναπαράσταση/μοντελοποίηση της γνώσης, στην ανάλυση των απαιτήσεων, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση καινοτόμου ερευνητικής προσέγγισης και συστήματος ενοποίησης ετερογενών και διασκορπισμένων εφαρμογών/δεδομένων με χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού (οντολογίες, RDFdata, SPARQL), στην σύνταξη και την επιστημονική υποστήριξη αναφορών προόδου και παραδοτέων του έργου και στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών προς δημοσίευση σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά. ΘΕΣΗ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ RISK ASSESSMENT & EVALUATION TOOLS, ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών σπουδών, ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας και εργαλείων αξιολόγησης έργων Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων risk assessment και evaluation, πατέντες και πνευματική ιδιοκτησία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  Βιογραφικό σημείωμα  Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα)  Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)  Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων. Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ102/12.06.2013). Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι είκοσι (20) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση ……. στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟÏΑ” (AMINESS) _ 11ΣΥΝ_9_1071 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_6833) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη Υπόψη: κα Αγγελική Λουίζου Τηλ. : 22510-36700 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται. Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 07/10/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αγγελική Λουίζου (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email: alouiz@aegean.gr). Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό τύπο της Σάμου. Πρόσληψη Διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ικάρων Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, της κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κατά Τομέα, λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως: α. Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων. -Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων. β. Τομέας Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρικής ισχύος και Τηλεπικοινωνιών -Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και Ηλεκτρονικών Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης Εφαρμογές τους στην Κβαντική Ηλεκτρονική. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 29.09.2013 έως 29.11.2013, ως ακολούθως: (1) Απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227, για ΣΙ) ή (2) Ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική αποστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση: Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Μεσογείων 227, τ.κ. 15561 Αθήνα με τη διευκρίνιση: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Πληροφορίες για τα προσόντα και τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haf.gr/el/career/diagonismoi/default.asp?id=8058 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: (1) Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΣΙ, κατά τις εργάσιμεςημέρες από 08:00 έως 13:00 και στα τηλέφωνα: 210-8193681 (Εσωτ. 3681). (2) Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΙ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00 και στα τηλέφωνα: 210-8193851 (Εσωτ. 3851). Πρόσληψη 23 ατόμων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΔΕ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 1 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΥΕ 9 ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ ΥΕ 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΕ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στη Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές και ειδικότερα στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών/ Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος: Υπαστυνόμος Α΄ ΜΗΤΙΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος τηλ. 210-2424156-210-2424164) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και κατά τις ώρες 08:00΄-14:00΄, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές, Τ.Κ. 13679) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 1.10.2013 έως 10.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=’..’&perform=view&id=32468&Itemid=1042&lang= Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δασαρχείο Άμφισσας Το Δασαρχείο Άμφισσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείουκαι συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Άμφισσας, Γκούρα 5 Τ.Κ. 33100-Άμφισσα, υπόψιν κ. Κυριαζή Αθανασίας (τηλ. επικοινωνίας: 22650-28264) από 4.10.2013 έως 13.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%93%CE%9F%CE%A110-%CE%A5%CE%9D%CE%98 Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δασαρχείο Νάουσας Το Δασαρχείο Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Εκτροφείου Θηραμάτων «Αγίου Νικολάου» του Δασαρχείου Νάουσαςκαι συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ Εργάτες εκτροφείου 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Νάουσας, Γ. Γεννηματά 22 – Νάουσα Τ.Κ. 59200, υπόψιν κ. Μαρταβαλτζή (τηλ. επικοινωνίας: 2332025525) από 30.09.2013 έως 8.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B92%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A8%CE%9A9 Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Δομοκού Ο Δήμος Δομοκού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών, κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δομοκού (Δ/νση: Πλατεία Μουσών Αριθ:1 τηλ: 2232 3 50209). Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ορίζεται η υπάλληλος κα. Ζηκούλη Αικατερίνη. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού, δηλ. από 27.09.2013 έως 6.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A3%CE%A99%CE%91-0%CE%91%CE%92 Πρόσληψη 7 ατόμων στο Δήμο Δυτικής Μάνης Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δυτικής Μάνης που εδρεύει στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων: ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Μάνης, Τ.Κ. 24022 Καρδαμύλη Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κ. Ζάρτουλα Μιχάλη και κ. Δημητρακέα Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 27210-73265, 64126) από 26.09.2013 έως 7.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B92%CE%A99%CE%A7-%CE%A7%CE%9A%CE%A7 Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Γορτυνίας O Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γορτυνίας, που εδρεύει στην Δημητσάνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γορτυνίας, Τ.Κ. 22007 Δημητσάνα Γορτυνίας, Αρκαδίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Γεωργίου Τσίτουρα (τηλ. επικοινωνίας: 2795360321) από 27.09.2013 έως 6.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A3%CE%A990-4%CE%A4%CE%94 Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δήμο Βριλησσίων Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βριλησσίων, που εδρεύει στα Βριλήσσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βριλησσίων, Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικου υπόψιν κ. Σπηλιωτοπούλου Μαργαρίτας(τηλ. επικοινωνίας: 213 20 50 546) ή κ. Τζελέπη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας 210 68 31 111) από 28.09.2013 έως 7.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΑΩ9Ρ-Τ31 Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, που εδρεύει στα Σπάτα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 8 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 ΔΕ Μαγείρων 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, Β. Παύλου 108 & Φλέμιγκ, Τ.Κ. 190 04 Σπάτα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Πανούση Ειρήνης και κ. Μπούρδη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-66 33 200) από 28.09.2013 έως 7.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://spata-artemis.gr/index.php?module=news&type=user&func=display&id=622 Πρόσληψη 6 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)» ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)» ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ που εδρεύει στην Πεύκη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων : ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 3 ΔΕ Μαγείρων 1 ΥΕ Καθαριστριών 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: «Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγ. Βαρβάρας 25, Τ.Κ.14123, Λυκόβρυση, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ. Γιώργου Ανδρεάδη (τηλ. επικοινωνίας: 2132051745) από 25/9/2013 έως και 4/10/2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimospefkis.gr/ Πρόσληψη 2 ατόμων στο Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας Το Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 84/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Ερμιόνης και Κρανιδίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: ΔΕ Μαγείρων (για τον Παιδικό Σταθμό Ερμιόνης) 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο του Ν.Π. στο Πορτοχέλι (τηλ: 2754029773) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Πουλημένου Ανθούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 04-10-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΔΟΛΤΞ-ΛΞΚ Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου –Χολαργού Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό, και συγκεκριμένα τους εξής: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 4 ΤΕ Νοσηλευτών 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκομών 6 ΔΕ Μαγείρων 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 4 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 17ης Νοεμβρίου 121, 15562 Χολαργός, απευθύνοντάς την στη Δ/νση του Ν.Π. υπόψιν κας Φωτοπούλου Κων/νας και κας Γιαχουντή Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6531778) από 28.09.2013 έως 7.10.2013 και ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://it.dpapxol.gov.gr/joomla/index.php/information/118-prokirixeis-diagonismoi/1650-2-2013 Πρόσληψη 4 ατόμων στον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077) από 27.09.2013 έως 7.10.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.penteli.gov.gr/index.php/enimerosi/prokirykseis-diagonismon Πρόσληψη 5 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την συντήρηση όλων των χώρων των Κέντρων Πολιτισμού και των κλειστών γυμναστηρίων της Επιχείρησης, προκειμένου να υποδεχτούν όλους τους σπουδαστές και τους αθλούμενους, εν όψει της έναρξης λειτουργίας των τμημάτων των πολιτιστικών σχολών, των εικαστικών εργαστηρίων, του Δημοτικού Ωδείου καθώς και των αθλητικών τμημάτων της Επιχείρησης, κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι θέσεις είναι: ΥΕ/ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μερικής απασχόλησης) 4 ΥΕ/ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (πλήρους απασχόλησης) 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Επιχείρησης από24/9/2013 έως 3/10/2013 και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://culthermi.gr/?p=1133 Πρόσληψη 15 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης HΔημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Σχολής χορού της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2013–2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 1 ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 7 ΔΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΟΥ FREE-STYLE 1 ΔΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΙ FLAMENCO – LATIN 2 ΔΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΣ HIP-HOP 1 ΠΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 1 ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΙΑΝΟΥ (συνοδεία οργάνων χορού) 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης (www.culthermi.gr) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Επιχείρησης από24/9/2013 έως 3/10/2013 και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://culthermi.gr/?p=1114 Πρόσληψη 32 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της διεύθυνσης εικαστικών κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 7 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 2 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 2 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 4 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΤΡΟ -ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 2 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthemi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Επιχείρησης από 26/9/2013 έως 5/10/13 και ώρεςαπό 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://culthermi.gr/?p=1125 Πρόσληψη 66 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης HΔημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικού αριθμού εξήντα έξι (66) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: Διδάσκοντες ΠE ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ακορντεόν 1 Διδάσκοντες ΔE ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρική κιθάρα 2 Διδάσκοντες ΔE ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρικό μπάσο 1 Διδάσκοντες ΔE ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ντραμς 1 Διδάσκοντες ΔE ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρμόνιο 2 Διδάσκοντες ΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικά μαθήματα 1 Διδάσκοντες ΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Έντεχνο Τραγούδι 1 Διδάσκοντες ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 Διδάσκοντες ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑÏΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπουζούκι 3 Διδάσκοντες ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Υποχρεωτικά μαθήματα ειδικών μαθημάτων) 3 Διδάσκοντες ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Βασικά υποχρεωτικά μαθήματα) 3 Διδάσκοντες ΔΕ ΝΥΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κιθάρα 4 ΣΥΝΟΔΟΙ πιάνου ΔΕ (Συνοδεία οργάνων ορχήστρας, χορωδίας & Μελοδραματικής) 1 Διδάσκοντες ΠΕ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Βιολί 4 Διδάσκοντες ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Βιολί 2 Διδάσκοντες ΤΕ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Βιόλα 1 Διδάσκοντες ΠΕ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Βιολοντσέλο 1 Διδάσκοντες ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Βιολοντσέλο 1 Διδάσκοντες ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Κοντραμπάσο 1 Διδάσκοντας ΔΕ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 Διδάσκοντας ΔΕ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1 Διδάσκοντες ΤE ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πιάνο 2 Διδάσκοντες ΔE ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πιάνο 10 Διδάσκοντες ΠΕ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ & ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 1 Διδάσκοντας ΠΕ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 1 Διδάσκοντας ΔΕ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 1 Διδάσκοντες ΠΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Φλάουτο 1 Διδάσκοντες ΠΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαξόφωνο 1 Διδάσκοντες ΔΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Φλάουτο 3 Διδάσκοντες ΔΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κλαρινέτο 1 Διδάσκοντες ΔΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τρομπέτα 1 Διδάσκοντες ΤΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Φαγκότο 1 Διδάσκοντες ΤΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κόρνο 1 Διδάσκοντες ΤΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τρομπόνι 1 Διδάσκοντες ΤΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τούμπα 1 Διδάσκοντες ΤΕ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Όμποε 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.doth.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Επιχείρησης από 28/9/2013 έως 7/10/2013 και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://doth.gr/?p=546 Πρόσληψη 10 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Διεύθυνσης Θεάτρου της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2013–2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕ 1 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 3 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΔΕ 3 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕ 2 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΔΕ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Επιχείρησης από 28/9/2013 έως 7/10/2013 και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://culthermi.gr/?p=1137 Πρόσληψη 48 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών) 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Σκάκι ΔΕ 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κεραμικής ΤΕ ή ΔΕ 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κοσμήματος ΤΕ ή ΔΕ 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μοντέρνου χορού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Έγχορδα ( βιολί) 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Θεωρητικά –Σύνθεση 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα) 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Υποχρεωτικά Θεωρητικά 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΠΕ Ιστορία –Μορφολογία 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Φωτογραφίας ΤΕ ή ΔΕ 1 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΤΕ ή ΔΕ 2 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μπαλέτου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 2 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης ΤΕ ή ΔΕ 2 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο) 3 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (ακορντεόν, μπουζούκι κτλ.) 3 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Φιλαρμονικής 3 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών χορών ΠΕ ή ΤΕ 3 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες θεάτρου ΔΕ ή ΤΕ 4 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, Αγιογραφίας ΤΕ ή Ε Εικαστικά (Ζωγραφική- Αγιογραφία) 5 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ Σύγχρονου Τμήματος (2 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο ) 5 Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ Νυκτών οργάνων (κιθάρα) 9 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ. 2313.301098), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00, από 26/9/2013 έως 5/10/2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ92ΟΛΖΧ-3Μ7 Πρόσληψη 31 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αλληλεγγύης Δήμου Βόλου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, ύστερα από την υπ` αριθμ. 163/18-9-13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και την υπ` αριθμ οικ.34181/ 30-08-2013 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 2190/94, ζητά, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, να απασχολήσει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας 8 μηνών, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις εξής ειδικότητες: 1 γραφίστα ΤΕ 2 γραφίστες ΔΕ 1 διακοσμητή ΤΕ 1 σχεδιαστή δομικών έργων ΔΕ 1 αρχιτέκτονα ΠΕ 1 πολιτικό μηχανικό ΠΕ 1 σχεδιαστή ενδυμάτων-ενδυματολόγο ΔΕ 1 σχεδιαστή κοσμημάτων ΤΕ 2 φωτογράφους ΔΕ 1 κεραμίστα ΔΕ 1 χημικό ΠΕ 1 περιβαλλοντολόγο ΠΕ 1 συντηρητή έργων τέχνης ΔΕ 2 τουριστικών επαγγελμάτων ΤΕ 2 μάγειρες ΔΕ 1 ζαχαροπλάστη ΔΕ 1 γεωπόνο-Τεχνολόγο τροφίμων ΠΕ 1 ιστορικό ευρωπαϊκού πολιτισμού ΠΕ 1 πολιτικών επιστημών –κοινωνιολόγο ΠΕ 1 ζωγράφο ΠΕ 2 καθηγητές αγγλικών ΠΕ 1 καθηγητή γερμανικών ΠΕ 1 καθηγητή γαλλικών ΠΕ 1 καθηγητή πληροφορικής ΤΕ 1 οικονομολόγο ΠΕ 1 εκπαιδευτή κεντητικής ΥΕ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στο Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου (Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος) έως 03/10/2013 τα εξής δικαιολογητικά: * Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία) * Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας * Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών * Απόδειξη διδακτικής εμπειρίας σε ΙΕΚ η οποία αποδεικνύεται με: α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της διδακτικής εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) και β) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών. *Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης *Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων πιστοποιητικό από το ΑΣΠΕ και υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος *Απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης γονέα ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A3%CE%9F%CE%9A%CE%A8%CE%A9-%CE%91%CE%9E%CE%97 Πρόσληψη 7 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2013– 2014 συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: Καθηγητές/τριες κλασσικής κιθάρας 2 Δάσκαλος/α βιολιού Ένας ( 1 ) Δάσκαλος/α παραδοσιακών Κρουστών 1 Επιμελητής/τρια πιάνου 1 Καθηγητής/τρια κλασσικού – σύγχρονου χορού 1 Επιμελητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Σ.Ε.) με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 27/9/2013 έως 7/10/2013. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.: 2262028062, και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.gr/ Πρόσληψη 2 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου (δομή Παιδικός Σταθμός) και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα: ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο Δημοτικό Κατάστημα Τήνου, στα Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης Εξωμβούργου και Πανόρμου, στα ΚΕΠ Δήμου Τήνου και στον Παιδικό Σταθμό που βρίσκεται στην οδό Μεγαλόχαρης. Οι αιτήσεις να κατατίθενται στον Παιδικό Σταθμό επί της οδού Μεγαλόχαρης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 26/9/2013 έως 4/10/2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ92ΟΚ6Δ-ΘΕΘ Πρόσληψη 3 ατόμων στο Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενών» Το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Γρεβενών» ύστερα από την υπ’ αριθ. 42/2013 απόφαση του ∆.Σ,η οποία επικυρώθηκε µε την αριθ. 46745/859/20-09-2013 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένουχρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, προς κάλυψη τωνκατεπειγουσών τρεχουσών αναγκών των Παιδικών Σταθµών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: Βρεφονηπιοκόµων 2 Προσωπικό Καθαριότητας 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νοµικού Προσώπου (∆νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 79 – τηλ: 24620-22627) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Τσενεκλίδου Ερµιόνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (05) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου, δηλ. από 30-09-2013 έως και την 04-10-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B92%CE%9F%CE%9A%CE%926-%CE%99%CE%9D9 Πρόσληψη 8 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» του Δήμου Ερέτριας Το Ν.Π.Δ.Δ. ο «Δαφνηφόρος Απόλλων» του Δήμου Ερέτριας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και συγκεκριμένα τους εξής: ΤΕ9 Βρεφοκόμων 2 ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων 3 ΔΕ32 Μαγείρων 1 ΥΕ16 Βοηθητικών Εργασιών 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ο «Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας, Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, ΤΚ 34008, απευθύνοντάς την υπόψη κας Βλάχου Σοφίας και κας Ταυρή Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 22290 60605, 22290 60630) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος, εφ’ όσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 25 -09-2013 έως 4-10-2013. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ο Δαφνηφόρος Απόλλων» (τηλέφωνο: 22290 60605) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eretria.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-%CF%80-%CE%B4-%CE%B4-%CE%BF-%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BD%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%BF/ Πρόσληψη 8 ατόμων στο Ν.Π.∆.∆. «ΣΦΗΤΟΣ» του ∆ήµου Κρωπίας Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΣΦΗΤΟΣ» του ∆ήµου Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (08) ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «ΣΦΗΤΟΣ» του ∆ήµου Κρωπίας. Οι θέσεις ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων είναι: ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων6 ΥΕ Καθαριστριών 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας, ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στην αρµόδια υπάλληλο Περιβολάρη ∆ήµητρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ.149) εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας, δηλ. έως και τη Τετάρτη 02-10-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%91%CE%9F%CE%9A%CE%A5%CE%93-7%CE%A6%CE%A1 Πρόσληψη 3 ατόμων στην 10η ΕΒΑ Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για το ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) υποέργο «Ανασκαφική έρευνα στο κάθισμα του Αγίου Ευσταθίου (Μυλοποτάμου) Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας» του έργου «Αποκατάσταση χώρων διαμονής Καθίσματος Αγίου Ευσταθίου (Μυλοποτάμου), Ι.Μονής Μεγίστης Λαύρας». Οι θέσεις ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων είναι: ΠΕ Αρχαιολόγος 1 ΔΕ Εργατοτεχνίτες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής, Υπόψη κ. Αικατερίνης Μιχαήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060) (πληροφορίες δίνονται και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ. Όρους: 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στις 27.09.2013 στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 30.09.2013 έως 04.10.2013, από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%91%CE%93-%CE%9C%CE%94%CE%9B Πρόσληψη 41 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) -∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς που εδρεύει στο Αιγάλεω του Νοµού Αττικής, και των Περιφερειακών Τοµέων αυτής ανά την επικράτεια, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: Αιγάλεω Ν. Αττικής (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (1) ΠΕ Χηµικών Μηχανικών (1) ΤΕ Ηλεκτρονικών (1) ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού (1) ΤΕ Αναλυτές-Προγραµµατιστές (3) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων (9) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών-ΥΣ (2) ∆Ε Μηχ/κών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (1) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Οχηµάτων (1) ∆Ε Τεχνιτών ∆οµικών Έργων (Οικοδόµων) (1) ∆Ε Χειριστών Η/Υ (1) ΥΕ Τραπεζοκόµων Μάνδρα Ν. Αττικής (1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Τεχν. Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα µηχανήµατα (ΚΛΑΡΚ)) Τρίπολη Ν. Αρκαδίας (1) ∆Ε Οδηγών (µε ψηφιακό ταχογράφο) Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης (3) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων (1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών – ΥΣ Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου (1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών – ΥΣ Λάρισα Ν. Λάρισας (5) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων Αγρίνιο Ν. Αιτωλ/νίας (2) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων (1) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών – ΥΣ (1) ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (∆ιοικητ/κοί Επιµελητές) Κοζάνη Ν. Κοζάνης (2) ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας σε µία από τις ακόλουθες διευθύνσεις: Α. ∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς : Αγίας ΄Αννης 70, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω -Ν. Αττικής. Αρµόδιος : ΠΥΡΓΙΕΡΗ Ανθή , τηλ. 210-3492140 και ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Αικατερίνη, τηλ. 210-3492235. Β. ∆ΣΣΜ – ΠΕΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ : 2ο χλµ. Επαρχιακής Οδού Τρίπολης- Περθωρίου, Τ.Κ. 22100-Τρίπολη, Αρµόδιος : MΠΡΟΥΣΑΛΗ Παναγιώτα, τηλ. 2710- 230429. Γ. ∆ΣΣΜ – ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : Στ. Κυριακίδη 29 (όπισθεν Καυτατζογλείου), Τ.Κ. 54636-Θεσσαλονίκη, Αρµόδιος : ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζήσης, τηλ. 2310- 204501 ∆. ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : Νικολούλη 25, Τ.Κ.41334 Λάρισα. Αρµόδιος : ΤΖΗΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. , τηλ. 2410-610300 Ε. ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : Τοπική Κοινότητα Κάτω Κεράσοβου, ∆ηµοτική Ενότητα Αρακύνθου ∆ήµου Αγρινίου Τ.Κ. 30011, Ν. Αιτωλ/νίας. Αρµόδια : ΜΠΟΤΙΝΗ Γεωργία, τηλ. 26350-51296 ΣΤ. ΠΕΡ.ΤΟΜΕΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ : 14χλµ Κοζάνης-Πτολεµαϊδας, Τ.Κ. 50100- Κοζάνη. Αρµόδιος : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Κρυστάλλω, τηλ. 24610-96567 Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 4-10-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admie.gr/anakoinoseisdiagonismoi/diagonismoi-proslipseon/diagonismos-proslipseon/article/1218/ Πρόσληψη 4 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ) που εδρεύει στην Νήσο ΣΥΡΟ και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 841 00 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ, υπόψιν κας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. Επικοινωνίας: 22810-82618) από 28/09/2013 έως 07/10/2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61466&nt=18&lang=1 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%9A%CE%A9%CE%950-7%CE%912 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α’ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6120 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ) Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.ydmed.gov.gr/?p=6145

www.dikaiologitika.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 2,Οκτώβριος, 2013, 8:02 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Προκηρύξεις δημοσίου Οκτώβριος 2013”

  1. […] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 1056/τ.Γ’/20-9-2013 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω τριών (3) θέσεων Καθηγητών της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής: Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ● Μία (1) […] blog καθημερινής ενημέρωσης […]

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr