Η εφορία μπορεί να κατασχέσει από πετρέλαιο μέχρι… πρόβατο

Με καθυστέρηση 40 ετών αναμένεται ανανεωθεί ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το «ευαγγέλιο» που χρησιμοποιούν εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία για να προχωρούν σε παντός είδους κατασχέσεις. Το «ρεκτιφιέ» με καθυστέρηση τεσσάρων δεκαετιών, γίνεται για συγκεκριμένο λόγο καθώς το υπουργείο Οικονομικών θέλει να νομοθετήσει τις «ηλεκτρονικές κατασχέσεις» τραπεζικών καταθέσεων. Ανοικτό παραμένει επίσης το αν θα διατηρηθεί το ακατάσχετο του μισθού ή της σύνταξης στο όριο των 1000 ευρώ όπως ισχύει σήμερα ή αν θα γίνει και δεύτερη απόπειρα μείωσης του ορίου στα 800 ευρώ, κάτι που είχε επιχειρηθεί το καλοκαίρι με …τροπολογία.

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, είναι γραμμένος στην καθαρεύουσα καθώς αποτελεί προεδρικό διάταγμα του 1974. Διαβάζοντάς τον 40 χρόνια μετά, θα μπορούσες και να γελάσεις. Σίγουρα όμως, κανείς δεν μπορεί να ευθυμήσει όταν το κείμενο δίνει το δικαίωμα σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες να προχωρούν σε κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών καταθέσεων, απαιτήσεων εις χείρας τρίτων ακόμη και αγροτικών επιδοτήσεων. Όλα αυτά τα δικαιώματα το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει να τα ασκεί ενώ πολύ σύντομα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι σε θέση να ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική διασύνδεση με τις τράπεζες. Αυτό θα τις επιτρέψει να αποστέλλονται μαζικά τα κατασχετήρια και όχι να ακολουθείται η χρονοβόρα χειρόγραφη οδός. Πολύ απλά, οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα αλλάζουν στο «πι και φι».

Πάμε όμως 40 χρόνια πίσω για να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος αλλά και να εντοπίσουμε άλλα απίστευτα και όμως αληθινά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία:

·         «οι ασυγκόμιστοι καρποί θεωρούνται δια την κατάσχεσιν επιβαλλομένην οποτεδήποτε, ως κινητά, παραλαμβανόμενοι ή αφαιρούμενοι μετά την ωρίμανσιν». Δηλαδή, η εφορία μπορεί να κατασχέσει και τα μήλα από τα δέντρα.

·         Κατασχεθέντα κινητά περιουσιακά στοιχεία η μεταφορά των οποίων είναι αδύνατη λόγω όγκου, μπορούν να παραμείνουν στο σημείο όπου βρίσκονται ενώ ο οφειλέτης μπορεί να οριστεί ως μεσεγγυούχος. Δηλαδή, και σου κατάσχουν την περιουσία σου, και σε βάζουν να την προσέχεις επειδή δεν μπορούν να την μεταφέρουν

·         Εάν τα περιουσιακά στοιχεία που θα κατασχεθούν είναι ασφαλισμένα, τότε η κατάσχεση ισχύει και για την πιθανή αποζημίωση που θα καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρεία.

·         Της κατασχέσεως εξαιρούνται:

·         α) πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτου και της οικογενείας αυτού και ιδίως ενδύματα, κλινοστρωμναί, έπιπλα, εφόσον τα πράγματα ταύτα είναι απαραίτητα δια τας στοιχειώδεις ανάγκας της διαβιώσεως αυτών, β) τρόφιμα και καύσιμος ύλη απαραίτητα εις τον οφειλέτην και την οικογένειαν αυτού δια τρεις μήνας,

·         γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, αι επιστολαί, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία,

·         δ) τα προοριζόμενα δια την επιστημονικην ή καλλιτεχνικήν και γενικώτερον πνευματικήν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του οφειλέτου ή της οικογενείας αυτού βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης. Δηλαδή, για την οδοντόβουρτσα δεν πρέπει να ανησυχείτε διότι είναι είδος προσωπικής χρήσης. Ούτε για το μετάλλιο του παππού. Αν όμως η δεξαμενή έχει 1000 λίτρα πετρέλαιο, μπορούν κάλλιστα να σας πάρουν τα 500 λίτρα καθώς θα υπολογίσουν ότι τα υπόλοιπα σας φτάνουν για να ζεσταθείτε για τρεις μήνες. Α και κάτι ακόμη: «Δεν περιλαμβάνονται εις τα ακατάσχετα αι ταχυδρομικαί επιταγαί και τα πάσης φύσεως και χρήσεως αυτοκίνητα οχήματα εξαιρέσει των υπό των αναπήρων πολέμου και δια την μετακίνησιν αυτών χρησιμοποιουμένων οχημάτων».

·         Εξαιρούνται της κατασχέσεως επί προσώπων τα οποία πορίζονται τα προς το ζήν δια καταβολής προσωπικής εργασίας, τα απαραίτητα δια την εργασίαν αυτών εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα, πλην τούτων δε : α) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζήν εκ γεωργικής εργασίας και δυο αροτριώντα ζώα, εν υποζύγιον, μια δάμαλις, εξ πρόβατα, εξ αίγες, η μέχρι της προσεχούς συγκομιδής απαιτουμένη σπορά και η τροφή των ανωτέρω ζώων επί τρεις μήνας, β) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της κτηνοτροφίας και δώδεκα μεγάλα ζώα ή είκοσι τέσσαρα μικρά ζώα και η τροφή τούτων επί τρεις μήνας, γ) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της πτηνοτροφίας και εκατόν πτηνά και η τροφή αυτών επί τρεις μήνας. Δηλαδή, ο οφειλέτης οφείλει όταν θα έρθει ο έφορος, να συντάξει τη λίστα των …κοτόπουλων ή των προβάτων αποφασίζοντας ποια θα κατασχεθούν και ποια όχι.

Η σοβαρότερη διάταξη το μέλλον της οποίας μας απασχολεί όλους καθώς ο αριθμός αυτών που χρωστούν στο δημόσιο έχει εκτιναχτεί στα 3,2 εκατομμύρια, είναι η εξής:

Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων :

·         η εταιρική μερίς επί προσωπικών εταιριών,

·         αι απαιτήσεις διατροφής εκ του νόμου ή εκ διατάξεως τελευταίας βουλήσεως,

·         τα 3/4 των απαιτήσεων εκ μισθών, συντάξεων και πάσης φύσεως ασφαλιστικών βοηθημάτων καταβαλλομένων περιοδικώς, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/4 αυτών δια τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων των απαιτήσεων τούτων,

·         τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως τούτων και

·         το 1/2 των εφ’ άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών δια τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων. «Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.»«Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη.»

Είναι η διάταξη που προστατεύει μισθούς ή συντάξεις μέχρι το ύψος των 1000 ευρώ. Θα κατέβει αυτό το όριο; Θα φανεί, πιθανότατα μέσα στον Νοέμβριο.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 7,Νοέμβριος, 2013, 8:48 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr