Προαιρετική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ – Όλες οι προϋποθέσεις

Τις προϋποθέσεις για τους παλαιούς ασφαλισμένους δηλαδή των ασφαλισμένων πριν το 1993 ώστε να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ καθορίζει με εγκύκλιο του ο Οργανισμός ασφάλισης των Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στον ΟΑΕΕ  είναι η μόνη λύση για τους επαγγελματίες που έβαλαν λουκέτο στην επιχειρήσή τους, προκειμένου να μη χάσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Η τροπολογία που θα κατατεθεί θα προβλέπει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη μόνο των ανασφάλιστων που πάσχουν από βαριές παθήσεις και των εγκύων.

Με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ καθορίζει τις προϋποθέσεις  προαιρετικής ασφάλισης, μετά τη διακοπή της ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας, για τους νέους ασφαλισμένους από 1-1-1993.

Πάντως η βασική προϋπόθεση είναι να έχει κάποιος χωρίς απασχόληση την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει τις εισφορές .  Προσοχή: αν καθυστερήσει η καταβολή των εισφορών πέραν του μηνός από τότε που κατέστησαν απαιτητές και μέσα σε ένα εξάμηνο επιβαρύνονται με τα τέλη καθυστέρησης.

Για να υπαχθούν οι  ελεύθεροι επαγγελματίες σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης  πρέπει να:
α) Έχουν υποβάλλει αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.

β) Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1.500 ημέρες εργασίας ή πέντε (5) έτη ασφάλισης τουλάχιστον, από τις οποίες 300 ημέρες ή ένα (1) έτος εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν την υποβολή της αίτησης.

γ) μην υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Παράδειγμα:

Διακοπή δραστηριότητας: 1/2/2013
Έκδοση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης: 18/8/2013
Κοινοποίηση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης : 20/8/2013
Οφειλή χρονικού διαστήματος από 2/2/2013 μέχρι 31/7/2013

■ Εμπρόθεσμη καταβολή μέχρι 20-9-2013 (δηλ. μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης
■ Εάν καταβληθεί μέχρι 20-2-2014 (δηλ. μέσα στο 6μήνο από την κοινοποίηση της απόφασης) επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη.
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 20-2-2014 (δηλ. μέσα στο 6μηνο από την κοινοποίηση της απόφασης), το χρονικό διάστημα 2-2-2013/31-7-2013 δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης (απώλεια χρόνου)
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 20-8-2014 (δηλ. μέσα σε 1 έτος από την κοινοποίηση της απόφασης) και μέχρι τότε δεν έχει μεσολαβήσει καταβολή εισφορών άλλου μήνα επέρχεται απώλεια δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης.

Για  τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών ή πέντε (5) έτη ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλους φορείς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2458/1997 οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλων φορέων κύριας ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος που διανύθηκε στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του ν. 1745/1987, εφόσον θεωρήθηκε ως διαδραμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 5 παρ.2 ν.2458/1997).

Επομένως τόσο ο χρόνος του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης του ν. 1745/1987 (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.2 του ν.2458/1997) όσο και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών ή πέντε (5) ετών ασφάλισης.

Δεν μπορεί όμως να συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΟΓΑ πριν την 1-1-1998, για τη θεμελίωση των προϋποθέσεων συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά στον κλάδο ασθένειας γιατί ο ΟΓΑ δεν είχε κλάδο ασθένειας πριν την ημερομηνία αυτή.

Κατά συνέπεια, οι έχοντες χρόνο στον ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρονται χωριστά τα διαστήματα ασφάλισης ( πριν και μετά την 1-1-1998) και να βεβαιώνεται ότι ο χρόνος καταβολής πρόσθετης ασφάλισης του ν. 1745/1989 έχει θεωρηθεί ως διαδραμών χρόνος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης μετά από αίτηση του ασφαλισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2458/1997.

• Για τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών ή πέντε (5) έτη ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται:
■ Χρόνος που έχει αναγνωριστεί με εξαγορά (π.χ στρατιωτικής υπηρεσίας, δημόσιας υπηρεσίας κλπ).
■ Χρόνος που έχει αναγνωριστεί ως τυπική ασφάλιση (άρθρο 7 Π.Δ. 258/2005).
■ Τα χρονικά διαστήματα που έχουν αναγνωριστεί με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 Π.Δ. 258/2005.

(Σχετ. η αρ. 1484/27-02-09 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

3. Το δικαίωμα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης και η υπαγωγή σε αυτήν ενεργείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου από 1-1-2007 και εφεξής μόνη η καταβολή εισφορών μετά τη διακοπή του επαγγέλματος δεν αρκεί για να θεωρηθεί ο αντίστοιχος χρόνος, ως χρόνος διανυθείς στην προαιρετική ασφάλιση.

4. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις για συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν είτε και τους δύο κλάδους (σύνταξης και ασθένειας) είτε τον ένα εκ των δύο κλάδων (σύνταξης ή ασθένειας).

(Σχετ. η αρ. 9292/31-10-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΟΑΕΕ και το αρ. πρωτ. Φ10035/22349/1162/16-12-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

► Πρόσωπα που συνεχίζουν την ασφάλισή τους προαιρετικά και στους δύο κλάδους δύνανται οποτεδήποτε να διακόψουν έναν εκ των δύο κλάδων και να συνεχίσουν στον άλλο.
► Πρόσωπα που συνεχίζουν την ασφάλισή τους προαιρετικά μόνο στον ένα Κλάδο δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν και στον άλλο κλάδο. Η αίτηση για την ένταξή τους και στον άλλο κλάδο υποβάλλεται εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.

5. Η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά αρχίζει από την αίτηση ή από τη διακοπή της ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας.

6. Για την κατάταξη των ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές κατηγορίες εφαρμόζεται η 69/2009 εγκύκλιος της Διοίκησης (Δ/νσης Εσόδων).

7. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται κάθε μήνα ή και μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία ανάγονται. Ειδικότερα:

• Εάν καταβληθούν εντός μηνός από τότε που κατέστησαν απαιτητές, δεν επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
• Εάν καταβληθούν πέραν του μηνός από τότε που κατέστησαν απαιτητές και μέσα σε ένα εξάμηνο επιβαρύνονται με τα τέλη καθυστέρησης.
• Εάν δεν καταβληθούν εντός έξι μηνών, από τη λήξη της περιόδου στην οποία αυτές ανάγονται, ο μήνας στον οποίο ανάγονται οι εισφορές, δε λογίζεται ως χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
• Εάν παρέλθει έτος από τη λήξη της περιόδου στην οποία ανάγονται και δεν έχουν καταβληθεί εισφορές άλλων μεταγενέστερων μηνών, επέρχεται απώλεια του δικαιώματος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Στην περίπτωση απώλειας του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Παραδείγματα: Εισφορά : 5/2013
Διακοπή δραστηριότητας: 1/2/2013
Έκδοση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης: 18/4/2013
Κοινοποίηση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης: 20/4/2013

■ Εμπρόθεσμη καταβολή μέχρι 30-6-2013
■ Εάν καταβληθεί στο χρονικό διάστημα 1-7-2013/30-11-2013 (δηλ. μέσα στο 6μήνο) επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη.
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 30-11-2013, (δηλ. μέσα στο 6μηνο), ο 5/2013 δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης (απώλεια χρόνου)
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 31-5-2014 (δηλ. μέσα σε ένα έτος) και μέχρι τότε δεν έχει μεσολαβήσει καταβολή εισφορών άλλου μήνα επέρχεται απώλεια δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης.

Εισφορά :9/2013.
Διακοπή δραστηριότητας: 1/2/2013
Έκδοση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης: 18/8/2013
Κοινοποίηση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης: 20/8/2013

■ Εμπρόθεσμη καταβολή μέχρι 31-10-2013
■ Εάν καταβληθεί στο χρονικό διάστημα 1-11-2013/31-3-2014 (δηλ. μέσα στο 6μήνο) επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη.
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 31-3-2014 (δηλ. μέσα στο 6μηνο), ο 9/2013 δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης (απώλεια χρόνου)
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 30-9-2014 (δηλ. μέσα σε ένα έτος) και μέχρι τότε δεν έχει μεσολαβήσει καταβολή εισφορών άλλου μήνα επέρχεται απώλεια δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης.

8. Διαδικασία για την έκδοση απόφασης συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης όπου ευρίσκεται ο ατομικός ασφαλιστικός φάκελος του ασφαλισμένου – σύμφωνα με την διεύθυνση της επαγγελματικής του έδρας.

Το περιφερειακό τμήμα παραπέμπει τον ασφαλισμένο στην Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), που εδρεύει στη νομαρχιακή και τοπική μονάδα υγείας του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά του για τη συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά.(βλ. έγγραφο Δ/νσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης ΟΑΕΕ ΔΙ.ΟΡΓ/Φ9/5/19816/12-3- 2012)

Στην περίπτωση που η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ διαγνώσει αναπηρία ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό της αναπηρίας.

Εφόσον, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, κρίνεται ικανός για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ, εκδίδεται πιστοποιητικό χρόνου ασφάλισης, το οποίο μαζί με τον ατομικό ασφαλιστικό φάκελο του ασφαλισμένου, την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης της έδρας δραστηριότητας. Ευνόητο είναι ότι έχει προηγηθεί η έκδοση απόφασης διαγραφής του ασφαλισμένου από τα Μητρώα.

Το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων αφού ελέγξει και βεβαιώσει το χρόνο ασφάλισης, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης και ότι δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη διακοπή της δραστηριότητας του προβαίνει στην έκδοση απόφασης συνέχισης της ασφάλισης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα για την παρακολούθηση των εισφορών.

8.1. Οφειλές από χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης πριν τη διακοπή της δραστηριότητας.

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας (ΥΑ Φ80000/7228/308/7.9.2006) σε περίπτωση που διαπιστωθεί οφειλή από χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης πριν τη διακοπή της δραστηριότητας κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο – με απόδειξη παραλαβής- έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το ποσό της οφειλής , όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οφειλόμενο χρονικό διάστημα και γνωστοποιείται η υποχρέωσή του να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του εγγράφου.

Στην περίπτωση που η οφειλή εξοφληθεί μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία, η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από τη διακοπή της δραστηριότητας. Εάν δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το αίτημα απορρίπτεται.

► Εάν δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση ενώ έχει παρέλθει ο μήνας από την παραλαβή της οφειλής και δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής αίτησης συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά, η οφειλή για τα χρονικά διαστήματα μέχρι την διακοπή της δραστηριότητας εισπράττεται με το ισχύον ασφάλιστρο και τα αναλογούντα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής.

Υποβολή νέου αιτήματος μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη εξόφλησης οφειλής.

Μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης δύναται να υποβληθεί εκ νέου αίτημα μόνο εάν δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη διακοπή της δραστηριότητας. Το ποσό της οφειλής επανυπολογίζεται με τις τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

Οι οφειλές που θα προκύψουν από εισφορές προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης από τη διακοπή της δραστηριότητας μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης πρέπει να καταβληθούν εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αυτές ανάγονται. Επειδή ο ενδιαφερόμενος κατά τη λήξη της περιόδου στην οποία ανάγονται οι οφειλόμενες εισφορές, δεν γνώριζε την ύπαρξή τους, έλαβε δε γνώση με την κοινοποίηση της απόφασης, το 6μηνο για την καταβολή τους λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

Συνεπώς:

• Εάν οι οφειλόμενες εισφορές καταβληθούν εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης αυτές δεν επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
• Εάν οι οφειλόμενες εισφορές καταβληθούν εντός 6μήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
• Εάν οι οφειλόμενες εισφορές δεν καταβληθούν εντός 6μήνου από την κοινοποίηση, το διάστημα από τη διακοπή της δραστηριότητας μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης δεν λογίζεται ως χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (απώλεια χρόνου).
• Εάν δεν υπάρξει καταβολή εισφορών για κανέναν μεταγενέστερο μήνα προαιρετικής ασφάλισης και παρέλθει έτος από την κοινοποίηση της απόφασης, επέρχεται απώλεια του δικαιώματος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Παράδειγμα:

Διακοπή δραστηριότητας: 1/2/2013
Έκδοση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης: 18/8/2013
Κοινοποίηση απόφασης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης : 20/8/2013
Οφειλή χρονικού διαστήματος από 2/2/2013 μέχρι 31/7/2013

■ Εμπρόθεσμη καταβολή μέχρι 20-9-2013 (δηλ. μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης
■ Εάν καταβληθεί μέχρι 20-2-2014 (δηλ. μέσα στο 6μήνο από την κοινοποίηση της απόφασης) επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη.
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 20-2-2014 (δηλ. μέσα στο 6μηνο από την κοινοποίηση της απόφασης), το χρονικό διάστημα 2-2-2013/31-7-2013 δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης (απώλεια χρόνου)
■ Εάν δεν καταβληθεί μέχρι 20-8-2014 (δηλ. μέσα σε 1 έτος από την κοινοποίηση της απόφασης) και μέχρι τότε δεν έχει μεσολαβήσει καταβολή εισφορών άλλου μήνα επέρχεται απώλεια δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης.

9. Η συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά διακόπτεται:

α) Με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της. β) Με την ασφάλιση σε άλλο φορέα.
Σε περίπτωση διακοπής της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης το δικαίωμα για την εκ νέου υπαγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.

10. Πρόσωπα που είχαν διακόψει κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα από τα καταργηθέντα ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και είχαν υπαχθεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του πριν την 1/1/07 σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και κατά την ενοποίηση προκύπτουν οφειλές λόγω προγενέστερης ασφάλισης σε κάποιο άλλο από τα καταργηθέντα ταμεία, συνεχίζουν την προαιρετική τους ασφάλιση στον ΟΑΕΕ κανονικά χωρίς να διακόπτεται αυτή λόγω των ανωτέρω οφειλών (σχετική η αρ. 8061/08-09-08 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών).

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 16,Ιανουάριος, 2014, 12:32 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr