160 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ με 8μηνα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα (160) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
151 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

8 ΜΗΝΕΣ

10
152 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

4
153 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

& ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

2
154 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)

8ΜΗΝΕΣ

2
155 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

12
156 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

22
158 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

9
159 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

8 ΜΗΝΕΣ

40
160 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

8 ΜΗΝΕΣ

8

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
(ΔΛΚΜ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟ-ΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
161 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

(ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)

8 ΜΗΝΕΣ

2
162 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

13
163 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ

8 ΜΗΝΕΣ

1
166 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-

ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

2
167 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ

8ΜΗΝΕΣ

1
168 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

8ΜΗΝΕΣ

1
169 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

8 ΜΗΝΕΣ

1
170 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

8 ΜΗΝΕΣ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
171 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

1
172 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(ΚΛΑΡΚ)

8 ΜΗΝΕΣ

2
173 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

8 ΜΗΝΕΣ

22
174 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

1
175 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

1
176 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

(ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται από την παρούσα ανακοίνωση καθώς και από το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ».

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 γαι τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 04/04/2014 έως και 14/04/2014 – dikaiologitika.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 6,Απρίλιος, 2014, 10:55 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr