Εχεις μια καινοτόμο ιδέα; Παίρνεις επιδότηση 10.000 ευρώ για να στήσεις επιχειρήση – Αιτήσεις μέχρι 21/8/2014

Βάση εκκίνησης προσφέρει ο ΟΑΕΔ για την ίδρυση 900 νέων επιχειρήσεων επιχορηγώντας με 10.000 ευρώ ισάριθμους ανέργους ηλικίας 18 έως 35 ετών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και είναι ο δεύτερος κύκλος του.

Στον πρώτο κύκλο υποβολής ενισχύθηκαν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 2.000 ανέργων. Σε αυτή τη δεύτερη υποβολή θα ενισχυθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 900 επιπλέον ανέργων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Ο ΟΑΕΔ «τρέχει» το πρόγραμμα μέχρι τις 21 Αυγούστου και οι περιφέρειες που εφαρμόζεται είναι, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

2. Να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.

3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36ο έτος) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο.

6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά. Στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης της αίτησης από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

7. Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):

• Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ)

• Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της

• Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), και

• Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

8.Σημειώνεται ότι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο υποβολής, εκτός όσων υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση στο πρόγραμμα και όσοι απορρίφθηκαν κατά την πρώτη περίοδο του προγράμματος, εφόσον ανακαλέσουν την ένστασή τους ή δεν έχει εκδοθεί έως τις 17/07/2014 απόφαση επί της ένστασής τους.

Τι χρηματοδοτείται
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα του εκάστοτε εξαμήνου, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Τρία είναι τα στάδια του προγράμματος:

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στον σύνδεσμο http://ait.oaed.gr/auth.asp?id=37. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

• Η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

• Η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

• Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ (η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν στην έναρξη το αργότερο εντός δύο μηνών από την προέγκριση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων
Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων αξιολόγησης (συνοπτικά):

Α. Πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

• Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.

• Συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

• Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.

• Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Υπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών. Τα επιχειρηματικά σχέδια που πληρούν το παρόν κριτήριο, επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

• Υπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Η συνολική αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για την τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

3ο στάδιο: Ενταξη
Η ένταξη στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την είσπραξη της τελευταίας δόσης, ο/η νέος/α επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα Συμβουλευτικής υποστήριξης και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

ΔΡΑΣΕΙΣ
Τι ορίζεται ως καινοτομία

Μία καινοτόμα δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες μίας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μία νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στη διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές). Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Οι νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων/υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες.

• Η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

• Τα προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη.

• Τα προϊόντα βιοτεχνολογίας.

• Οι τεχνολογίες αισθητήρων.

• Τα νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης.

• Ο ψηφιακός χειρισμός προϊόντων.

• Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι.

• Οι υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτότυπου προϊόντος/διεργασίας/παροχής υπηρεσίας.

• Η ανάπτυξη και η παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων.

• Η εφαρμογή τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Επαγγέλματα που εξαιρούνται από το πρόγραμμα

• Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

• Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.).

• Οσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσης.

• Οσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

• Πλανόδιες επιχειρήσεις.

• Κυλικεία σχολείων, οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

• Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

• Οσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.

• Οσοι έχουν επιχορηγηθεί από Προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.

• Οσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1η/1/2005 και μετά.

Που θα απευθυνθώ

ΟΑΕΔ, www.oaed.gr Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Αλιμος. Τηλ. 210 9989014, 210 9989016, 210 9989017, 210 9989105, 210 9989125, 210 9989126, 210 9989168

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 9,Αύγουστος, 2014, 1:04 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr