Πρακτική άσκηση στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μάθε πώς εδώ

Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και για γνωριμία με το ίδιο και έργο του.

Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου – γενικός τομέας ή τομέας δημοσιογραφίας (Υποτροφίες Schuman)

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τομέας
 • υποτροφίες Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν.

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παραγράφου 2, των Εσωτερικών Διατάξεων;
 • να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης;
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι για τις περιόδους άσκησης Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας, πρέπει επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που αποδεικνύονται από δημοσιεύσεις, από τη συμμετοχή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων
Περίοδος υποβολής αίτησης Περίοδος πρακτικής άσκησης
15 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα) 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου
15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα) 1 Οκτωβρίου έως 28/29 Φεβρουαρίου

Για να υποβάλλετε αίτηση για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις και να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης.

Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κορεσμός του συστήματος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Όταν υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε κάθε σελίδα της αίτησης μέσα σε 30 λεπτά το πολύ. Σημειώστε ότι, εάν αφήσετε αδρανή την αίτηση υποψηφιότητας για 30 λεπτά, όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί θα διαγραφούν. Για τον λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεχτικά τις Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις Συνήθεις Ερωτήσεις, πριν υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Για να υποβάλετε την αίτηση υποψηφιότητας στις γενικές διευθύνσεις που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ σας, μπορείτε να διαβάσετε τις αντίστοιχες περιγραφές επιλέγοντας το εικονίδιο i στην τελευταία σελίδα του έντυπου της αίτησης ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στην αίτηση ηλεκτρονικά, η δε συμπλήρωση και υποβολή της αποτελούν ενιαία ενέργεια. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης πριν την υποβολή.

Μπορείτε να στείλετε μόνο μία αίτηση για έναν τομέα άσκησης. Αν στείλετε περισσότερες της μιας αιτήσεις για έναν τομέα, θα κρατήσουμε μόνο την πιο πρόσφατη.

Σημ.: Οι ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις απορρίπτονται αυτόματα.

Αφού επιβεβαιώσετε/στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και τη σύνοψη της αίτησής σας σε μορφότυπο pdf, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί αν σας προσφερθεί περίοδος άσκησης

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:
Πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους υποψηφίους που έχουν λάβει τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας), ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή που έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές ισότιμες με το επίπεδο αυτό, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης. Αυτές αφορούν κατά προτεραιότητα τους νέους που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους, υπό τον όρο ότι έχουν φτάσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρώτη ημέρα της πρακτικής τους άσκησης..

Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης κατάρτισης είναι από ένας έως τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παρέκκλισης.

(1) Μη υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης

Ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για μη υποχρεωτικές περιόδους άσκησης:
Περίοδοι εγγραφής Έναρξη της περιόδου άσκησης (έως 4 μήνες)
1η Αυγούστου – 1η Οκτωβρίου 1η Ιανουαρίου
1η Δεκεμβρίου – 1η Φεβρουαρίου 1η Μαΐου
1η Απριλίου – 1η Ιουνίου 1η Σεπτεμβρίου

(2) Υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να δεχθεί υποψηφίους που πληρούν τους γενικούς όρους υποδοχής, αν μια πρακτική άσκηση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο:

 • προγράμματος πανεπιστημιακών σπουδών ή σπουδών σε ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου, προσφερόμενης από οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κυρίως ιδρύματα ή δημόσιους οργανισμούς),
 • προϋπόθεσης για την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος,

κατόπιν αιτιολογήσεως από τους σχετικούς οργανισμούς/φορείς που παρέχουν την πρόσβαση στην άσκηση ενός επαγγέλματος.

Ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για υποχρεωτικές περιόδους άσκησης:
Προθεσμία εγγραφής Έναρξη της περιόδου πρακτικής άσκησης
1η Οκτωβρίου Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Απριλίου
1η Φεβρουαρίου Μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Αυγούστου
1η Ιουνίου Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου

Για να υποβάλλετε αίτηση για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να πληροίτε τους όρους αποδοχής και να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης.

Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, προκειμένου να αποφευχθεί υπερφόρτωση του συστήματος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Σημειώστε ότι, εάν αφήσετε αδρανές το έντυπο υποψηφιότητας για 30 λεπτά, όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί θα διαγραφούν. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεχτικά τις Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις Συνήθεις Ερωτήσεις, πριν υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Για να υποβάλετε την αίτηση υποψηφιότητας στις γενικές διευθύνσεις που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ σας, μπορείτε να διαβάσετε τις αντίστοιχες περιγραφές επιλέγοντας το εικονίδιο i στην τελευταία σελίδα του έντυπου της αίτησης ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στην αίτηση ηλεκτρονικά. Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης αποτελούν ενιαία ενέργεια. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησής σας ηλεκτρονικά, παρακαλείσθε να επαληθεύσετε το περιεχόμενο, πριν επιλέξετε «αποστολή».

Σημ.: Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις θα απορριφθούν αυτόματα.

Αφού επιβεβαιώσετε/στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και σύνδεσμο στη σύνοψη της αίτησής σας σε μορφότυπο pdf, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί αν σας προσφερθεί περίοδος άσκησης.

Πρόγραμμα περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει την ισότητα ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες και άνδρες με αναπηρίες για όλα τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσφέρει.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρίες, ως μέτρο θετικής δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στον χώρο εργασίας.

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου. (Το άρθρο 22 των Εσωτερικών Διατάξεων σχετικά με τις Περιόδους Πρακτικής Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται για αποδοχή σε αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης, δεν εφαρμόζεται σε αυτό το πρόγραμμα.)

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με αναπηρία μια εποικοδομητική και χρήσιμη εργασιακή εμπειρία και μια ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης. Επισημαίνεται ότι οι περίοδοι άσκησης δεν παρέχουν στους ασκούμενος δικαίωμα για μελλοντική πρόσληψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών που οργανώνονται από την EPSO• Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η EPSO.

Ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
Περίοδοι εγγραφής
Έναρξη της περιόδου άσκησης
15 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα)
1 Μαρτίου
15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα)
1 Οκτωβρίου

Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κορεσμός του συστήματος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα αυτό πρέπει:

 • να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας;
 • να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης;
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν κάποια/ες αναπηρία/ες (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).

Αν είστε μεταξύ των προεπιλεγέντων υποψηφίων της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • έγγραφο που πιστοποιεί την αναπηρία / τις αναπηρίες σας, αναγνωρισμένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υποψήφια προς ένταξη χώρα
 • κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο για την παροχή κατάλληλης στέγασης
  Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή και εύλογη προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας (οι οποίες θα καθοριστούν από την αρμόδια επιτροπή για κατάλληλη στέγαση). Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού δεν εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μέτρων που ζητούνται.
 • η διάγνωση σας και μια περίληψη του ιατρικού ιστορικού σας, μεταφρασμένου στα αγγλικά ή στα γαλλικά, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό»
 • φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας;
 • φωτοτυπία του τελευταίου πιστοποιητικού σπουδών σας ή του πανεπιστημιακού πτυχίου (ή πτυχίων), αν έχει εφαρμογή;
 • ένα υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης

Σας επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία δώσετε σχετικά με την αναπηρία σας θα αντιμετωπιστεί ως αυστηρά εμπιστευτική και μόνον από υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιφορτισμένους με την ανάλυση των δυνατοτήτων κατάλληλης στέγασης ώστε να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές στον τόπο εργασίας και να διευκολυνθεί η αναζήτηση κατάλληλης στέγης, μεταφοράς και βοήθειας.

Αν επιλεγείτε, θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Σύμβαση πρακτικής άσκησης;
 • μια υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας.

Αν ενδιαφέρεστε για μια πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της επιλογής αυτής, παρακαλούμε να διαβάσετε την περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία, τους εσωτερικούς κανόνες πρακτικής άσκησης και επισκέψεων μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις Bρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.

Σημειώστε ότι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Εφόσον πληροίτε τους όρους αποδοχής, παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Σας επισημαίνουμε ότι αν δεν γίνει καμιά ενέργεια στο ηλεκτρονικό έντυπο για 90 λεπτά, τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει θα χαθούν. Η συμπλήρωση και η υποβολή της αίτησης αποτελούν ενιαία ενέργεια, και δεν είναι δυνατές εκ των υστέρων αλλαγές. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης πριν την υποβολή της.

Αφού επιβεβαιώσετε/στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και σύνδεσμο στη σύνοψη της αίτησής σας σε μορφότυπο pdf, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί αν σας προσφερθεί περίοδος άσκησης.

Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο πρακτικής άσκησης (stages@europarl.europa.eu) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να λάβετε ένα έντυπο αίτησης σε μορφή Word.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Πρακτική άσκηση στην μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σκοπός τους είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι για περίοδο πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας;
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης;
 • να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πανεπιστημιακό πτυχίο, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών;
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου είναι τρεις μήνες, ενώ μπορούν κατ’ εξαίρεση να παραταθούν για μέγιστη διάρκεια τριών μηνών.

Περίοδοι έναρξης της πρακτικής άσκησης και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων
Έναρξη της πρακτικής άσκησης Περίοδοι εγγραφής
1η Ιανουαρίου 15 Ιουνίου – 15 Αυγούστου (μεσάνυχτα)
1η Απριλίου 15 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου (μεσάνυχτα)
1η Ιουλίου 15 Δεκεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου (μεσάνυχτα)
1η Οκτωβρίου 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου (μεσάνυχτα)

Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας, δεδομένου ότι ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός αιτήσεων ενδέχεται να επιβαρύνει το σύστημα.

Η πρακτική άσκηση μεταφραστών πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο.

Ενδεικτικά, το 2014 το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε 1 223,26 ευρώ μηνιαίως.

Εάν ενδιαφέρεσθε για πρακτική άσκηση στη μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στη μετάφραση.

Εφιστάται η προσοχή σας στους όρους αποδοχής. Εάν προεπιλεγείτε, θα σας ζητηθούν τα παρακάτω έγγραφα ως δικαιολογητικά:

 • η αίτηση υποψηφιότητας, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,
 • φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας,
 • αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών,
 • αντίγραφα εγγράφων όπου αναγράφονται τα πανεπιστημιακά σας αποτελέσματα, εάν έχετε στην κατοχή σας τέτοια έγγραφα.

Στο στάδιο αυτό, δεν πρέπει να αποστέλλονται τα δικαιολογητικά. Τα έγγραφα αυτά θα σας ζητηθούν μόνον εάν περάσετε το στάδιο της προεπιλογής.

Εάν προεπιλεγείτε για πρακτική άσκηση, θα γίνετε δεκτός μόνον εφόσον προσκομίσετε το σύνολο των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω.

Εφόσον πληροίτε τους όρους αποδοχής, παρακαλώ συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας.

Σημειώστε ότι εάν αφήσετε αδρανή την αίτηση υποψηφιότητας για 30 λεπτά, όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί θα διαγραφούν. Συνεπώς σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στη μετάφραση, προτού συμπληρώσετε αυτήν την αίτηση υποψηφιότητας.

Εφόσον υποβληθεί η αίτηση δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών σε αυτήν ηλεκτρονικά, η δε συμπλήρωση και υποβολή της αποτελούν ενιαία ενέργεια. Διατίθεται υπόδειγμα της αίτησης υποψηφιότητας (βλ. σύνδεση κατωτέρω) προκειμένου να σας βοηθήσει στην προετοιμασία της αίτησης πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της.

Σημ.: Σημειώσατε τον αριθμό που θα σας δοθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής σας..

Δείτε:
Διερμηνείς συνεδρίων
Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Αύγουστος, 2014, 6:54 μμ. στις Κατηγορίες photos, ΔΙΕΘΝΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr