Αρχείο της Κατηγορίας ειδήσεων : ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Με πολλά προβλήματα η λίμνη της Καστοριάς. Τα παιδιά της κωπηλασίας φέρνουν μετάλλια αλλά η κατάσταση της λίμνης σε άσχημη κατάσταση – ΒΙΝΤΕΟ

Περνούν τα χρόνια αλλά σχεδόν κανείς δεν προχωρά σε σοβαρές αποφάσεις.

Χάνονται μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και δεν υπάρχει αντίδραση από κανέναν.

Αγοράσαμε με βάσανο κόπο και καταγγελίες μηχάνημα 320.000 ευρώ για καθαρισμό αλλά κανείς δεν το βλέπει να μπαίνει στην λίμνη. Κανείς δεν αντιλαμβάνεται την όποια χρησιμότητα του.

Με μεγάλη δυσκολία οι αθλητές των συλλόγων κωπηλασίας μπαίνουν στην λίμνη.

Τα χόρτα σχεδόν καλύπτουν την λίμνη σε πολλά σημεία.

Φωτογραφίες – Βίντεο  ΖΩΗ ΠΑΡΑΡΑ

Προσλήψεις δυο θέσεων στον Δήμο Καστοριάς – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, του οποίου η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν. 4623/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/τα Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων|»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 περ. ε΄ της αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Την με αριθμ. 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
 4. Τον Ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς (ΦΕΚ 2583/τΒ/7-11-2011 και ΦΕΚ 397/τΒ/13-2-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα δραστηριότητας τους και κάθε άλλης εργασίας που θα τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο.
Κ Α Λ Ε Ί

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση δύο (2) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:

 1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, κατόχου τίτλου σπουδών ΑΕΙ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής,  ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης- διαχείρισης φυσικών πόρων & περιβάλλοντος,  αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), και  υποβολής προτάσεων ή/και εισηγήσεων με παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου.
 2. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, κατόχου πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα παροχής εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς το Δήμο και τα Νομικά  Πρόσωπα αυτού, παροχής υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, παροχής συμβουλών και επιμέλειας συμβάσεων και συμφωνιών του Δήμου με τρίτους

Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Το συμβουλευτικό τους έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όλα τα γενικά προσόντα διορισμού)
 2. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 3. Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξίας με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στην χώρα τους
 4. Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν
 5. Α)Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

Β) Να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα.

Γ) Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης παραγράφου έστω και να το αδίκημα παραγράφηκε.

Δ)Να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 

Β’ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) Για τον Ειδικό Σύμβουλο, να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής.

Β) Για τον Ειδικό Συνεργάτη, να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

 

Γ’ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (1ος όροφος, γραφείο 13, τηλ.2467351152) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευθεί  σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

» Ώρα για δουλειά» Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς Τρίτη στις 18.00

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.          

Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LESS WASTE II» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area – LESS WASTE II”.

Εισήγηση Δημάρχου

3.          

Ορισμός Υπολόγου Διαχείρισης Τραπεζικών Λογαριασμών Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δημάρχου

4.          

Έγκριση υπογραφής της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής» και της «Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με όλες τις Τράπεζες, με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Καστοριάς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων».

Εισήγηση Δημάρχου

5.          

Ορισμός Ταμειακού Διαχειριστή για τα κληροδοτήματα του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δημάρχου

6.          

Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς  (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). 

Εισήγηση Προέδρου

7.          

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

α) Καθορισμός του Φορέα για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισήγηση Προέδρου

8.          

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

9.          

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτ. Μακεδονίας, κατά τη συζήτηση έφεσης αντιδίκου του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

10.      

Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη θέσης μη λειτουργούντος περιπτέρου στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11.      

Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρων) στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12.      

Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δένδρων για τη διάνοιξη οδού στην Κοινότητα Μανιάκων.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13.      

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Μεσοποταμίας».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14.      

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Αγίων Αναργύρων».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15.      

Έγκριση των υπ’ αριθ. 95 και 114/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα την επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχειρήσεις – βυρσοδεψία.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

16.      

Τροποποίηση (2η) της υπ’ αριθ. 277/17 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατηγοριοποίηση των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καστοριάς» ως προς την κατηγορία κατάταξης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Μεσοποταμίας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Π. Δοκόπουλου

17.      

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.) Α.Ε. ΟΤΑ.

Σχετ. έγγραφο ΑΝ.ΚΑΣ.

18.      

Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

19.      

Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής υλικών άνευ αξίας.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

– Έκθεση Επιτροπής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κίμων Μηταλίδης

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Κ, σύμφωνα με το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς <<Καφετέρια>> στην οδό Στρ. Σουγγαρίδη 1, στην βόρεια παραλία, την Τετάρτη 25-9-2019 και ώρα 19:00 μ.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στις 19:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο με όσα μέλη παρευρεθούν.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Προϋπολογισμός 2020

– Ανοικτή συζήτηση για τρέχοντα θέματα.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

Mitroudis plus fotiadis signatures

Οικονομική Επιτροπή αύριο στον Δήμο Καστοριάς στις 10.00

Πρόεδρος την οικονομικής επιτροπής ο ίδιος ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης

Γιάννης Κορεντσίδης – Δήμαρχος Καστοριάς

Δ.Τ – Σας παρακαλούμε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Δημάρχου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών δημοσίων σχέσεων
 4. Παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Δήμου στην υπ’ αριθμ. κατάθεση ΑΓ 720/21-12-2018 Γ. Σαούλια κατά Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 5. Παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Δήμου στην με αριθμ. κατ. 276/18 έφεση των Δήμητρας Στασινοπούλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 6. Παροχή ή όχι πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χαράλαμπο Γουδή για να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στο πλαίσιο συζήτησης της ασκηθείσας κατά του Δήμου Καστοριάς υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 384/16-11-2017
 7. Παροχή ή όχι πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χαράλαμπο Γουδή για να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο στο πλαίσιο συζήτησης της ασκηθείσας κατά πράξεως του Δήμου Καστοριάς προσφυγής υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 489/28-12-2017
 8. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στη συζήτηση της υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. δικογ. 60/2018 εφέσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 68/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 9. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. δικογ. 18/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 10. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. δικογ. 9/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 11. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο συζήτησης της υπ’ αριθμ. κατθ. Δικογ. 71/2019 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 12. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS », Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 59.900,00€ (με ΦΠΑ)
 13. Έγκριση του από 29-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου, Α.Μ. 13/2019, προϋπολογισμού 20.000,00€ (με ΦΠΑ)
 14. Έγκριση ή μη των από 29-08-2019 και 02-09-2019 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross – border area – LESSWASTEII» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA Cross – border Cooperation Programme ΄΄Greece – Albania 2014-2020΄΄, Α.Μ. 10/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
 15. Έγκριση του από 28-08-2019 πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄), Α.Μ. 36/2018, προϋπολογισμού 230.000,00€ (με ΦΠΑ)
 16. Έγκριση του από 13-09-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος οικονομικών προσφορών) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτης στατικής επάρκειας κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 23/2019, προϋπολογισμού 56.172,17€
 17. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών – σήμανση Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 30/2019, προϋπολογισμού 5.000,00€
 18. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

Με 5 μετάλλια επέτρεψαν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς από το Βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας

Δ.Τ – Μια δεύτερη μέρα και πάλι γεμάτη επιτυχίες για τα πληρώματα στα οποία συμμετείχαν οι αθλητές και αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς, έφερε ακόμα 2 μετάλλια. Ποιο συγκεκριμένα στο διπλό σκιφ νεανίδων, η Ευαγγελία Αναστασιάδου του Ν.Ο.Κ., με πλήρωμα την Ευαγγελία Φράγκου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, το δεύτερο στους αγώνες για την Ευαγγελία Αναστασιάδου, ενώ στο τετραπλό σκιφ κορασίδων η Στέλλα Νάτσιουλα του Ν.Ο.Κ. με πλήρωμα τις Κατερίνα Γκόγκου, Ελένη-Μαρίνα Λεβεντέλη και Ευαγγελία Βακοπούλου, κατέκτησε το δεύτερό της χρυσό μετάλλιο!!!

Συνολικά οι αθλητές και αθλήτριες του Ν.Ο.Κ. κατέκτησαν με τα πληρώματά τους 2 χρυσά, 2 ασημένια κι 1 χάλκινο μετάλλιο, σε μια Ελληνική αποστολή η οποία έκανε το 20×20, κατακτώντας 20 μετάλλια στα 20 συνολικά αγωνίσματα που διεξήχθησαν στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι της Σερβίας. Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση στη βαθμολογία με 97 βαθμούς, με 2η την Τουρκία με 82 και 3η τη Ρουμανία με 81 βαθμούς.

Να τονιστεί πως στην Ελληνική αποστολή στο Βελιγράδι συμμετείχαν ως αρχηγός ο αντιπρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Καστοριανός κ. Κώστας Δίτσιος, το μέλος της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων και μέλος του Δ.Σ. της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, επίσης Καστοριανός κ. Κώστας Παπαγιάννης, καθώς και ο πολύπειρος και διεθνώς καταξιωμένος προπονητής, επίσης Καστοριανός κ. Βασίλης Χασιώτης. Όλα τα δεδομένα πλέον δείχνουν πως η Καστοριανή κωπηλασία επανέρχεται δριμύτερη στη θέση που της αξίζει στα Ελληνικά κωπηλατικά δρώμενα!!!

Τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς επέστρεψαν στην πόλη τα ξημερώματα της Δευτέρας, κουρασμένα από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν, αλλά σαφώς ικανοποιημένα από τις σπουδαίες διακρίσεις που είχαν.

Για μια ακόμη φορά η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς συγχαίρει θερμά τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες και τίμησαν με την παρουσία τους τη χώρα, τον Όμιλο αλλά και την πόλη της Καστοριάς γενικότερα.

Επόμενο ραντεβού για τους αθλητές του Ομίλου οι διασυλλογικοί αγώνες που διοργανώνονται από τον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς, το πρωί της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019, στον κωπηλατικό στίβο του ΔΗ.ΝΑ.Κ. (νότια παραλία), από τις 9 π.μ. έως και τις 1 μ.μ. περίπου. Γονείς, συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλοί φίλοι του αθλητισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα αστέρια του Ν.Ο.Κ., αλλά και των υπόλοιπων Ομίλων της Ελλάδας, να συγχαρούν τα παιδιά για τις επιτυχίες τους και να εμψυχώσουν όλους τους αθλητές και αθλήτριες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, στην προσπάθεια που κάνουν για να μείνουν στον αθλητισμό και μέσα από την αγκαλιά της οικογένειας του Ν.Ο.Κ. να βρεθούν στα ψηλότερα σκαλιά του αθλητικού στερεώματος. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν περίπου στις 2 μ.μ., στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΗ.ΝΑ.Κ., όπου και είναι καλό να βρεθεί όλος ο κόσμος προκειμένου να χειροκροτήσει τους αθλητές και να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει το ιστορικό σωματείο, διοργανώνοντας τους μεγαλύτερους σε αριθμό αθλητών και αρτιότερους οργανωτικά διασυλλογικούς αγώνες στην Ελλάδα.

20190915_104248
Το χρυσό πλήρωμα του τετραπλού σκιφ κορασίδων με τις αθλήτριες από αριστερά προς τα δεξιά: Στέλλα Νάτσιουλα, Κατερίνα Γκόγκου, Μαρίνα-Ελένη Λεβεντέλη, Ευαγγελία Βακοπούλου
20190915_104323
Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους αγώνες για την αθλήτρια του Ν.Ο.Κ. Στέλλα Νάτσιουλα
20190915_122648
Η απονομή του διπλού σκιφ νεανίδων. Στη δεύτερη θέση το Ελληνικό πλήρωμα με την Ευαγγελία Αναστασιάδου (δεξιά) και την Ευαγγελία Φράγκου (αριστερά)
20190915_122918
Το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο για την Ευαγγελία Αναστασιάδου του Ν.Ο.Κ.
70163061_2517833878237598_6398117140519452672_n
Η Ελληνική αποστολή φορτωμένη με 20 μετάλλια και το κύπελλο του πρωταθλητή
 
 

Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων καταδρομέων στο Βατοχώρι Φλώρινας.

Δ.Τ – Διοργανωτές σύνδεσμοι έφέδρων καταδρομέων από όλη την Ελλάδα. Χρέος τιμής και μνήμης για τους πεσόντες για την ελευθερία και την δημοκρατία της πατρίδας.

Το τρισάγιο τέλεσε ο εφ.καταδρομέας-αλεξιπτωτιστής παπα-Σταύρος.Μαζί με τουςφίλους Μπάμπη Τοκατλίδη, Ζήνωνα Σουμαλιά κ.ά. Οι Εθνοφύλακες και ειδικά οι έφεδροι των ειδικών δυνάμεων αποτελούν χρυσή εφεδρεία και θα λειτουργήσουν ως ατσάλινη ασπίδα εάν χρειασθεί.

Εκπαιδεύονται και κυρίως έχουν υψηλό ηθικό και εθνικό φρόνημα.

Μετάλλια και υποσχέσεις για το μέλλον από τους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας του Βελιγραδίου

Με 3 μετάλλια στις 3 σημερινές συμμετοχές των αθλητών κι αθλητριών του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Βελιγράδι της Σερβίας. Σε μια Ελληνική αποστολή που πήρε την πρώτη θέση στα σημερινά αγωνίσματα, με 4 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια, μπροστά από το μεγαθήριο της Ρουμανίας, αλλά και της πολύ δυνατής ομάδας της Τουρκίας, οι Καστοριανοί αθλητές διέπρεψαν, κατακτώντας μετάλλια και ανεβάζοντας τη χώρα μας στο βάθρο των μεταλλίων 3 φορές.

Χρυσό μετάλλιο για το διπλό σκιφ κορασίδων, όπου συμμετείχε η αθλήτρια του Ν.Ο.Κ. Στέλλα Νάτσιουλα, μαζί με την συναθλήτριά της Κατερίνα Γκόγκου. Ασημένιο μετάλλιο για την Ευαγγελία Αναστασιάδου στο τετραπλό σκιφ νεανίδων, όποτε συμμετείχε με τις Ευαγγελία Φράγκου, Καρμέλα Γκάτ και Σοφία Θεοχάρη. Χάλκινο μετάλλιο για τον Άρη Φωτιάδη και Άγγελο Μιχαλόπουλο που συμμετείχαν στην οκτάκωπο παίδων, με τους Παναγιώτη Αδάμ, Γιώργο Παπαδόπουλο, Ανδρέα Καρέτσο, Σπύρο Γεωργίου, Θανάση Μαστάκα, Ηλία Μπλέτσα και πηδαλιούχο τον Ηλία-Ιάσονα Κιτσάκο. Τρεις μεγάλες επιτυχίες για τα παιδιά του Ν.Ο.Κ. που πλέον δείχνουν ασταμάτητα. Οι επιτυχίες έρχονται η μία μετά την άλλη και ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς διάγει πλέον μια περίοδο που θυμίζει έστω και λίγο τις παλιές καλές εποχές με τις συμμετοχές αθλητών του στην Εθνική ομάδα και τις διακρίσεις να αποτελούν κοινό τόπο.

Με την καθοδήγηση της σπουδαίας προπονητικής ομάδας της Εθνικής μας, στην οποία συμμετέχει ο πολύπειρος και καταξιωμένος Καστοριανός προπονητής Βασίλης Χασιώτης, και τιμάει συνεχώς με την παρουσία του την Καστοριά και τον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς στον οποίο διατέλεσε προπονητής, οι αθλητές του ξεδίπλωσαν όλο το ταλέντο τους κι απέδειξαν περίτρανα πόσο σπουδαία δουλειά γίνεται στον Ν.Ο.Κ., καθώς και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν όλα τα παιδιά που ανήκουν στην οικογένειά του και προσπαθούν καθημερινά για το καλύτερο.

Ακολουθεί την Κυριακή 15-9-2019 η δεύτερη και τελευταία μέρα των αγώνων, στους οποίος συμμετάσχουν επίσης οι Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στην οποία θα αγωνιστούν ξανά η Στέλλα Νάτσιουλα στο τετραπλό σκιφ κορασίδων, καθώς και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, στο διπλό σκιφ νεανίδων.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου για τις διεθνείς τους επιτυχίες και καλή επιτυχία στις αυριανές τους κούρσες. Μας κάνατε περήφανους και σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για όλα όσα καταφέρατε με την τόσο σκληρή κι επίμονη δουλειά σας.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την πρώτη μέρα των αγώνων και τις διακρίσεις των αθλητών κι αθλητριών του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς.

20190914_124106

20190914_124127

20190914_113324

ΣΚΑΦΗ ΔΗΝΑΚ 2

20190914_125816

20190914_125802

69991954_465705494033774_8600526007121739776_n

20190914_091552

20190914_090744

20190913_181943

20190914_091420

20190914_131845

20190914_131751

20190914_131830

 
 

΄΄Απολογία ΄΄ με άγχος ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗ για τις αποκαλύψεις ΓΑΠΚΙΑΔΗ με το 9ο Δημοτικό Σχολείο

΄΄Απολογία ΄΄ με άγχος ΜΕΤΆ ΑΠΌ 2 ΜΕΡΕΣ, ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗ για τις αποκαλύψεις ΓΑΠΚΙΑΔΗ με το 9ο Δημοτικό Σχολείο

Πριν λίγο ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ μετά από 2 μέρες μάλιστα, τοποθετήθηκε στις νέες καταγγελίες του δ/ντή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς κ. Νίκου Γαπκιάδη μετά μάλιστα και από τις έντονες διαμαρτυρίες γονέων.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΄΄ Το μόνο που έχω να συμπληρώσω είναι πως γνωριζόμαστε στη μικρή κοινωνία που ζούμε και σαν εκπαιδευτικοί και σαν στελέχη εκπαίδευσης…Οι συνάδελφοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γνωρίζουν όχι μόνο τι έγινε με το 9ο Δ.Σχ. αλλά και σε όλα τα Σχολεία του νομού, διότι οι αποφάσεις είναι προϊόν έντονου προβληματισμού και ομοφωνίας στο ΠΥΣΠΕ και εφαρμόζονται για την καλύτερη λειτουργία ΟΛΩΝ των Σχολείων, χωρίς διακρίσεις και οπωσδήποτε χωρίς συμβιβασμούς, υπό την πίεση παραγόντων από διάφορα κέντρα, υποτιθέμενης εξουσίας … Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεση του καθενός, για περισσότερη ενημέρωση και διευκρίνιση για θέματα που αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς…

Με εκτίμηση…Νίκος Μπουτσιάδης…Δντής στην Π.Ε. Καστοριάς. ΄΄

Σοβαρή βλάβη στο Σπήλαιο του Δράκου – Διακοπή ρεύματος

Σας γνωστοποιούμε ότι το Σπήλαιο του Δράκου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» θα παραμείνει κλειστό λόγω σοβαρής βλάβης στο ηλεκτρολογικό σύστημα

Η επιχείρηση θα ενημερώσει εκ νέου σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία του ΣΠΗΛΑΙΟΥ

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          

                                                                        ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr