Αρχείο για : Σεπτέμβριος, 2015

Αυτοί είναι οι δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος που μοιράζει ο ΟΑΕΔ

Ξεκινά αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 00:01, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος.  Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η δε παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα (1/12/2015).

 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης. Όσον αφορά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών:

 • Οικοδόμοι,
 • λατόμοι,
 • ασβεστοποιοί,
 • πλινθοποιοί,
 • αγγειοπλάστες,
 • δασεργάτες,
 • ρητινοσυλλέκτες,
 • καπνεργάτες,
 • μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων,
 • υποδηματεργάτες,
 • μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
 • χειριστές εκσκαπτικών –ανυψωτικών – οδοποιητικών – γεωτρητικών μηχανημάτων,
 • ηθοποιοί,
 • τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης,
 • ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου,
 • χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου,
 • ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου,
 • ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου,
 • μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και
 • σμυριδεργάτες.

 

Προϋποθέσεις

Οικοδόμοι:

1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).

Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

2. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.

3. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων):

1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

2. Για τους δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 – 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

3. Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.

4. Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

6. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

7. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

8. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89).

 

Ύψος Επιδόματος

1. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

4. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
Δικαιολογητικά

1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

α) ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του

β) δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής

γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους)

δ) δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2)Προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

3) Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων άδεια χειριστού.
Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

 • Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
 • Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ..

 

Για τη διασφάλιση της παροχής, ο δικαιούχος οφείλει ν’ αποτυπώνει με προσοχή το ΑΦΜ, τον ΑΜ ΙΚΑ και το IBAN του ατομικού του λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος το όνομα του ως πρώτου δικαιούχου. Η πληρωμή του βοηθήματος στον δικαιούχο γίνεται με πίστωση του λογαριασμού, που θα έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

Τέλος σημειώνεται ότι με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουμε για το 2016 – Οι τελικές αποφάσεις

Αφού αναστατώθηκε ολόκληρη η αγορά με τα …σενάρια που επεξεργάστηκαν (υποτίθεται διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για απλές και χωρίς καμία προετοιμασία σκέψεις διαφόρων συμβούλων που κινούνται στην Καραγιώργη Σερβίας και στην Νίκης) για τα τέλη κυκλοφορίας, τελικώς φαίνεται ότι επικράτησε η λογική. Το οικονομικό επιτελείο συνειδητοποίησε ότι αν θέλει να εισπράξει μέσα στον Δεκέμβριο –και μάλιστα εν μέσω φορολογικής καταιγίδας- περίπου 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας τότε θα πρέπει να αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη. Συμπέρασμα;

 

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 θα είναι ακριβώς ίδια με αυτά του 2015. Όπως και ο ΕΝΦΙΑ άλλωστε. Έτσι, μπορείτε να κάνετε από τώρα τους υπολογισμούς και τους προϋπολογισμούς σας. Αν δεν σκέφτεστε να ακολουθήσετε τον δρόμο της κατάθεσης πινακίδων, τότε τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε υπολογίσει τα ποσά που πρέπει να καταβάλλετε αν θελήσετε να πληρώσετε –μέσω πιστωτικής κάρτας διότι άλλη λύση προς το παρόν δεν υπάρχει- σε έξι ή και σε εννέα μηνιαίες δόσεις.

Προσοχή: Οι κάρτες έχουν αναδειχθεί σε «υπερόπλο» εν μέσω των capitalcontrols. Αυτό το όπλο όμως, λόγω του πιστωτικού ορίου δεν είναι ανεξάντλητο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε συνετά. Ποια υποχρέωση λοιπόν προέχει για εσάς να μεταθέσετε στο μέλλον μέσω του συστήματος των δόσεων; Πόσο υπόλοιπο πρέπει να αφήνετε κάθε μήνα για να πληρώνετε supermarketκαι άλλες συναλλαγές της καθημερινότητας χωρίς να δίδετε τα μετρητά σας; Αυτές είναι σκέψεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε πριν αρχίσετε να φορτώνετε την κάρτα με δόσεις.

Και προσοχή: από το πιστωτικό σας υπόλοιπο, δεν αφαιρείται μόνο το ποσό της κάθε δόσης αλλά ολόκληρο το ποσό της οφειλής. Δηλαδή, αν έχετε ένα παλαιό 1400άρι, και το πληρώσετε με κάρτα, από το πιστωτικό υπόλοιπο θα αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό των 240 ευρώ και όχι τα 60 ευρώ που θα είναι ενδεχομένως το ποσό της πρώτης δόσης. Ιδού λοιπόν οι πίνακες που ετοίμασε το fpress.gr

Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας έως 30/10/2010 κάντε κλικ εδώ

Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 01/11/2011 κάντε κλικ εδώ 

Μόλις δείτε αυτό το βίντεο θα κόψετε το κάπνισμα μέσα στα επόμενα 6 δευτερόλεπτα!

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε ένα μικρό πείραμα για το πως είναι τα πνευμόνια ενός υγιούς ανθρώπου καθώς και ένα καπνιστή. Δείτε το απίστευτο βίντεο που σας κάνει να αναθεωρήσετε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα τα πνευμόνια γεμίζουν με αέρα. Τα υγιή πνευμόνια είναι χρώματος ροζ και διογκώνονται. Αντιθέτως, τα πνευμόνια ενός καπνιστή μαυρίζουν και το φούσκωμα τους φτάνει μέχρι ενός σημείου. Σίγουρα το το κόψεις το κάπνισμα είναι μια δύσκολη απόφαση, ειδικά, αν είσαι μανιώδης καπνιστής και έχεις μεγάλο στρες. Αλλά, όπως λένε, τελικά όλα είναι μέσα στο μυαλό…

Δείτε το βίντεο:

THIS is FUR στις Βρυξέλλες. Συνεντεύξεις και σχόλια για την πρώτη μέρα

Χωρίς προβλήματα και αντιδράσεις συνεχίζεται το event » This is FUR» μέσα στο κοινοβούλιο κάτι που γενικά σε σχέση με την γούνα δεν είναι συνηθισμένο.

Στο video που ετοιμάσαμε δείτε εικόνες από τις επισκέψεις και στοιχεία για την πορεία του κλάδου.

alphafm.gr – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Αντ.Παραράς

 

Εμπλοκή με τις ΗΠΑ εξαιτίας των Σκοπίων – Ματαιώθηκε η επίσκεψη του Α. Τσίπρα στη Σύνοδο

ίγες ώρες μετά το ολιγόλεπτο τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα με τον αμερικανό πρόεδρο, Μπάρακ Ομπάμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως δεν αλλάζουν τακτική στο θέμα των Σκοπίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή εμπλοκή.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προσκληθεί στην Σύνοδο για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και κυρίως των τζιχαντιστών, μία σύνοδο που διοργάνωσε η αμερικανική κυβέρνηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μεταβεί τελικά στη Σύνοδο, καθώς η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να καλέσει και τα Σκόπια όχι με τη διεθνή ονομασία FYROM, αλλά ως Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πριν την απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού να μην πάει στη Σύνοδο είχε υπάρξει ελληνικό αίτημα να συμμετάσχουν τα Σκόπια με την ονομασία FYROM, αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό.

Κατά συνέπεια, ματαιώθηκε η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στη συγκεκριμένη Σύνοδο, στην οποία τελικά δεν θα μετάσχει ούτε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, όπως και κανένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσίπρας είχε με τον Σκοπιανό πρωθυπουργό μία ολιγόλεπτη άτυπη συνάντηση, όπου εκφράστηκε η άποψη να γίνουν ενέργειες, προκειμένου να λυθεί το θέμα της ονομασίας.

THIS is FUR στις Βρυξέλλες – ΤΩΡΑ. Δείτε video από το ξεκίνημα της εκδήλωσης

Το event έχει ξεκινήσει από τις 10.00 μέσα στο κοινοβούλιο.

Σε εξέλιξη το event » THIS IS FUR » στις Βρυξέλλες.Επίσκεψη στον Σ.Κούλογλου – ΑΠΟΣΤΟΛΗ του alphafm.gr

Πριν λίγο η αντιπροσωπία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας επισκέφθηκε τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου, ζητώντας την άμεση συμπαράστασή του σε διάφορα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον κλάδο

Δείτε τις τοποθετήσεις και τις αναφορές του κ. Κούλογλου που ξεκαθάρισε πως γενικά είναι γνωστό πως στηρίζει τον κλάδο.

Ανοίγουν 15.000 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Δείτε ποιους τομείς αφορά

Στη δημιουργία 15.000 θέσεων εργασίας προχωράει το Δημόσιο μέσα στους επόμενους τρεις μήνες και οι προσλήψεις που θα γίνουν αφορούν σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

Ήδη τρέχουν οι διαγωνισμοί για πρόσληψη 6.500 βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών, μαγείρων, καθαριστριών κλπ σε παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα τρέχουν οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη 1.500 ατόμων στους δήμους της χώρας για πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα και οι δήμοι θα πρέπει να καταθέτουν τα σχετικά αιτήματα μέχρι το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα προκήρυξης θα έχουν μόνο 10 ημέρες για την κατάθεση αίτησης.

Άλλες 1.549 προσλήψεις στους Δήμους θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος Άθληση για όλους 2015-16 και αφορούν σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής.

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με διάρκεια οκτώ μηνών θα προσληφθούν από τα ΕΛΤΑ 581 υπάλληλοι στη διοίκηση, αλλά και διανομείς και οδηγοί.

1822 αρχαιολόγοι, συντηρητές και μηχανικοί θα προσληφθούν σε θέσεις για εποχιακούς υπαλλήλους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν σε ειδικευόμενους εργάτες με απολυτήριο λυκείου ή παλαιού Δημοτικού.

Μόνιμο προσωπικό αναζητά και υπουργείο Υγείας όπου θα γίνουν 2.440 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία για να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις.

Ειδικότερα ζητούνται 1.110 νοσηλευτές, 600 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 100 άτομα ως πλήρωμα ΕΚΑΒ, 80 άτομα για θέσεις σε προγράμματα απεξάρτησης και 550 άτομα για διάφορες θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

Σε ποια έξι νησιά αυξάνεται ο ΦΠΑ από 1η Οκτωβρίου

Αλλαγές στον ΦΠΑ σε έξι νησιά, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, την Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο και τη Σκιάθο, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το βράδυ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας, θα εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, για την κατάργηση της μείωσης των συντελεστών κατά 30% στον Φ.Π.Α., αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με την απόφαση αυτή από 1.10.2015 στα νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος θα ισχύσουν οι συντελεστές 6%, 13% και 23% που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή είναι για την κυβέρνηση πολιτική αναγκαιότητα (και όχι επιλογή) που προκύπτει από τη συμφωνία με τους θεσμούς και βασικό στάδιο για να προχωρήσει η αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα», τονίζει το ΥΠΟΙΚ.

«Τα προβλήματα των νησιών μας είναι γνωστά και αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής σε πολλούς τομείς», αναφέρει επίσης το ΥΠΟΙΚ, όπου ειδικά για τα θέματα φορολογίας, επισημαίνει:

1. Όπως αναλυτικά έχει συμφωνηθεί (από τον Ιούλιο 2015, στις προαπαιτούμενες δράσεις) οι αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ θα αναθεωρηθούν το 2016, με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από την φοροδιαφυγή, θα είναι μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα. Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνει όλο το οικονομικό επιτελείο τις προσπάθειές του.

2. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα θεσπιστούν κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, για την αποζημίωση των κατοίκων εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Στις αλλαγές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην φορολογία εισοδήματος, θα υπάρξουν τέτοια μέτρα.

3. Οι φορολογικοί έλεγχοι στην τουριστική περίοδο, δημιουργούν ένα νέο φορολογικό τοπίο, τα έσοδα του οποίου θα επιτρέψουν πρωτοβουλίες και δράσεις που θα ανακουφίσουν πολίτες και επιχειρήσεις.

4. Η επιλογή των προαναφερόμενων νησιών, έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή κριτήρια, όπως θα γίνει και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών (από 1.6.2016 και 1.1.2017). Τα απομακρυσμένα νησιά θα μπουν στην τελευταία ομάδα. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ρόδος με βάση κριτήρια όπως ο πληθυσμός (115.490) και οι αφίξεις τουριστών το 2014 που ξεπέρασαν τα 2 εκ.

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού όλων των νέων συντάξεων

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ» ΑΠΟ 1/1/2016.

Την εφαρμογή «ενιαίων κανόνων» για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων από την 1/1/2016 προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνδυασμό με τη δομική μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού και την ενοποίηση των Ταμείων. Την απόφαση έλαβε χθες η Επιτροπή «σοφών» για το Ασφαλιστικό, που συνεδρίασε παρουσία του υπουργού Γ. Κατρούγκαλου και του υφυπουργού Τ. Πετρόπουλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, συγκροτείται άμεσα υποεπιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία θα αναλάβει, υπό την προεδρία του Τ. Πετρόπουλου, να καταγράψει τα διαφορετικά συστήματα υπολογισμού των συντάξεων που ισχύουν ακόμη και σήμερα, μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει, για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (διατηρούν υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010) και να εισηγηθεί ενιαία κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ποσοστά των εισφορών ανά Ταμείο και το διαφορετικό καθεστώς ασφάλισης (π.χ στον ΟΓΑ και στο ΝΑΤ).

ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 
Οπως εξηγούν στην «Ημερησία» στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης, «η αλλαγή έχει στόχο να περιορίσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη» (δηλαδή το… κόστος των Ταμείων για την καταβολή νέων συντάξεων) μέσω της στενότερης σύνδεσης των παροχών με τις εισφορές που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι στη διάρκεια ακόμη και ολόκληρου του εργασιακού βίου. Ως «ευνοϊκά» καθεστώτα «φωτογραφίζονται» ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση τον τελευταίο μισθό (Δημόσιο ? ΔΕΚΟ) ή την καλύτερη πενταετία ή διετία όπως και τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του μισθού (ακόμη και πάνω από 70%) που εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει, από το καλοκαίρι, ενιαίο τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων, αλλά, μόνο για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2011 και μετά, με βάση το ν. 3863/10 τον οποίο, ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου έχει προαναγγείλει ότι θα αλλάξει. Χθες ο Γ. Κατρούγκαλος επανέλαβε σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ (με τους οποίους συναντήθηκε) ότι, στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής του ασφαλιστικού συστήματος, «θα γίνει ο αναγκαίος εξορθολογισμός και θα υπάρξουν ενιαία κριτήρια».

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
«Παράθυρο» όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά και για τη… διεύρυνση των παρακρατούμενων, από τις συντάξεις, εισφορών των συνταξιούχων (ακόμη και εκείνων που κρίθηκαν από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές) αφήνει, στο μεταξύ, η Επιτροπή «σοφών» για το Ασφαλιστικό με δεδομένα τα ελλείμματα των Ταμείων και την αναζήτηση επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ το 2016. Οπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην Επιτροπή, αν υπήρχε οικονομική μελέτη για την αναγκαιότητα παρακράτησης των εισφορών και την αδυναμία καταβολής των συντάξεων, ενδεχομένως να μην είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές οι περικοπές (μείωση 5% – 20% στα ποσά κύριας + επικουρικής άνω των 1.000 ευρώ, ολοσχερής κατάργηση δώρων κ.ά.) οι οποίες εξακολουθούν να γίνονται, κανονικά, κάθε μήνα.

Τα σενάρια
Ευνοϊκά πρέπει να θεωρούνται ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση τον τελευταίο μισθό (Δημόσιο ? ΔΕΚΟ) ή την καλύτερη πενταετία ή διετία όπως και τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του μισθού (ακόμη και πάνω από 70%) που εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010.

Ενιαίος τρόπος
Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει, από το καλοκαίρι, ενιαίο τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων, αλλά, μόνο για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2011 και μετά, με βάση τον ν. 3863/10 τον οποίο, ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου έχει προαναγγείλει ότι θα αλλάξει. imerisia.gr

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr